Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (травень 2015 р.)
П'ятниця, 05 червня 2015, 13:30
Охорона здоров'я. Медичні науки [5]
1 Ежегодник Большой медицинской энциклопедии [Текст]. Т. 1 / ред. В. В. Парин. - Москва : Советская энциклопедия, 1968. - 1495 с.
Природничі науки в цілому [20]
1 Білявський, Георгій Олексійович. Основи екології [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков ; ред. А. С. Мнишенко. - Київ : Либідь, 2005. - 408 с.
2 Павленко, Микола григорович. Для нинішнього і майбутніх поколінь [Текст] / М. Г. Павленко. - Київ : Радянська школа, 1981. - 111 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 518. Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 116 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 601. Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 100 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 625. Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 96 с.
4 Аргунов, Борис Иванович. Геометрические построения на плоскости [Текст] / Б. И. Аргунов, М. Б. Балк. - Москва : Учпедгиз, 1957. - 266 с.
5 Зайченко О.Ю. Дослідження операцій. Збірник задач [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Прикладна математика" / О. Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко. - Київ : Слово, 2014. - 472 с.
6 Краснов, Михаил Леонтьевич. Векторный анализ [Текст] : уч. пособие для студ. ВУЗ / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко. - Москва : Наука, 1978. - 160 с.
7 Юдин, Давид Борисович. Задачи и методы линейного программирования [Текст] / Д. Б. Юдин, Е. Г. Гольштейн. - Москва : Советское радио, 1964. - 736 с.
8 Мещерский, Иван Всеволодович. Сборник задач по теоретической механике [Текст] : уч. пособие / И. В. Мещерский. - Москва : Наука, 1981. - 480 с.
9 Павловский, Михаил Антонович. Теоретическая механика. Динамика [Текст] : учебник для студ. техн. вузов / М. А. Павловский, Л. Ю. Акинфиева, О. Ф. Бойчук. - Киев : Выща школа, 1990. - 480 с.
10 Романюк, Микола Олексійович. Кристалооптика [Текст] : конспект лекцій / М. О. Романюк. - Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1971. - 120 с.
11 Соболев, Сергей Львович. Уравнения математической физики [Текст] : учебник для студ. механико-матем. и физико-матем. ф-тов гос. ун-тов / С. Л. Соболев. - Москва : Наука, 1966. - 443 с.
12 Стратонович, Руслан Леонтьевич. Элементы молекулярной физики, термодинамики и статистической физики [Текст] : уч. пособие для студ. матем. спец. ун-тов / Р. Л. Стратонович, М. С. Полякова. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 176 с.
Біологічні науки [28]
1 Мануилова Н.А. Курс гистологии с основами эмбриологии [Текст] : учебник для пед. ин-тов / Н. А. Мануилова ; ред. Г. К. Хрущев. - Москва : Гос. уч.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1953. - 248 с.
2 Гусев, Михаил Викторович. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биолог. специальностей ун-тов / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. - Москва : Из-во Московского ун-та, 1978. - 384 с.
3 Горбунова, Нина Павловна. Альгология [Текст] : уч. пособие для студ. ВУЗ, спец. "Ботаника" / Н. П. Горбунова. - Москва : Высшая школа, 1991. - 256 с.
4 Гуляев, Григорий Владимирович. Задачник по генетике [Текст] : уч. пособие для агроном. спец. с.-х. вузов / Г. В. Гуляев. - Москва : Колос, 1973. - 80 с.
5 Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 2 / Західноукр. орнітологічне тов-во. - Львів : [б.в.], 2011. - 190 с.
6 Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 3 / Західноукр. орнітологічне тов-во. - Львів : [б.в.], 2012. - 200 с.
7 Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 4 / Західноукр. орнітологічне тов-во. - Львів : [б.в.], 2013. - 152 с.
8 Биология человека [Текст] / Дж. Харрисон [та ін.] ; пер. с англ.: Е. З. Година, А. И. Козленков, В. И. Самойлов ; ред. В. В. Бунак. - Москва : Мир, 1979. - 616 с.
Гірнича справа [33]
1 Бабич, Орест Йосипович. Функціональна мікроелектроніка [Текст] : навч. посіб. / О. Й. Бабич, П. В. Галій, П. П. Парандій. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 176 с.
2 Структури та параметри мікроелектронних гальваномагнітних сенсорів магнітних сенсорів магнітного поля [Текст] : монографія / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 414 с.
3 Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" з ключами до виконання завдань (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") [Текст] : для студ. І курсу / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 90 с.
Харчові виробництва [36]
1 Технічна мікробіологія [Текст] : підручник / В. О. Коваленко [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2013. - 679 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Лёвшина Л.Д. Вегетарианство - ключ к здоровью. Рецепты здоровой пищи [Текст] / Л. Д. Лёвшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. - Харьков : Мир книг, 2012. - 347 с.
2 Малювання, ліплення та сучасні способи оздоблення борошняних кондитерських виробів [Текст] : підручник / О. В. Новікова [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2014. - 316 с.
Будівництво [38]
1 Ривак, Павло Миколайович. Сучасні методи та засоби позиціювання аркушів в офсетних друкарських машинах [Текст] : монографія / П. М. Ривак, Шаблій Ігор Васильович. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 148 с.
Транспорт [39]
1 Орлов, Валерій Олегович. Водопостачання промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. О. Орлов, Л. Л. Литвиненко, А. М. Орлова. - Київ : Знання, 2014. - 278 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Поліщук, Володимир Петрович. Транспортне планування міст [Текст] : підручник / В. П. Поліщук, О. В. Красильнікова, О. П. Дзюба ; ред. В. П. Поліщук. - Київ : Знання України, 2014. - 370 с.
Спеціальне рослинництво [42]
1 Грицик, Андрій Романович. Природа лікує... Досвід і перспективи використання горобини звичайної в медицині та фармації [Текст] / А. Р. Грицик, Х. Р. Романько. - Львів : Львів-Інформ-Ресурси, 2013. - 81 с.
Лісове господарство [43]
1 Божок, Володимир Олександрович. Карія в насадженнях України [Текст] / В. О. Божок. - Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. - 120 с.
Клінічна медицина [53]
1 Становлення та розвиток кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1964-2014) [Текст] : монографія / Б. П. Громовик [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 272 с.
2 Радченко, Олена Мирославівна. Загальні неспецифічні адаптаційні реакції в кардіології [Текст] / О. М. Радченко, А. Л. Філіпюк. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 124 с.
3 Глемзер, Бернард. Человек против рака [Текст] / Б. Глемзер ; пер. с англ. И. Н. Шаталова ; авт. предисл. А. А. Вишневский ; ред. Ю. Я. Грицман. - Москва : Мир, 1972. - 304 с.
4 На пути к созданию ь МКБ-11 и DSM-V: очерки по проблеме психопатологии и нозологических систематик психических расстройств [Текст] : сб. науч. ст. / ред., сост. А. О. Фильц, ред., сост. А. А. Педак. - Львов : Лига-Пресс, 2012. - 392 с.
5 Ляндрес, Илья Михайлович. Акушерство и гинекология [Текст] : портативный атлас / И. М. Ляндрес ; ред. К. Н. Жмакин. - [Москва] : Изд. бюро треста Медучпособие М-ва здравоохранения РСФСР, 1962. - 350 с.
Прикладні галузі медицини [58]
1 Сердюков, Мстислав Георгиевич. Судебная гинекология и судебное акушерство [Текст] / М. Г. Сердюков. - Москва : Медицина, 1964. - 302 с.
Суспільні науки [60]
1 Тринько, Роман Іванович. Соціоекономічна парадигма модернізації економіки [Текст] : [монографія] / Р. І. Тринько. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 56 с.
2 Шукатка, Оксана Василівна. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології [Текст] : монографія / О. В. Шукатка. - Львів : ЛДФА, 2014. - 219 с.
Історичні науки [63]
1 Білокінь, Сергій Іванович. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) [Текст] : джерелознавче дослідж. Т. 2 / С. І. Білокінь. - Дрогобич : Коло, 2013. - 1066 с.
2 Степовик, Дмитро. Візантологія [Текст] : програма лекц. курсу для вищ. духов. навч. закладів та ун-тів України / Д. Степовик. - Жовква : Місіонер, 2013. - 352 с.
3 Іваницька, Ольга Павлівна. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Іваницька. - Київ : Слово, 2014. - 1056 с.
4 Баран, Олександер. Нариси історії Пряшівщини [Текст] / О. Баран. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної АН [друк], 1990. - 149 с.
5 Бродель, Фернан. Ідентичність Франції [Текст]. Кн. 1. Простір та історія / Ф. Бродель ; пер. з фр. С. Глухова. - Київ : Вид-во Жупанського, 2013. - 368 с.
6 Бродель, Фернан. Ідентичність Франції [Текст]. Кн. 2. Люди і речі / Ф. Бродель ; пер. з фр. С. Глухова. - Київ : Вид-во Жупанського, 2014. - 232 с.
7 Коваленко, Олександр. Самурайські хроніки. Ода Нобунаґа [Текст] / О. Коваленко. - Київ : Дух і літера, 2013. - 960 с.
8 Педаховская, Галина. Тени времени [Текст] / Г. Педаховская. - Дюссельдорф : [б.в.], 2013. - 440 с.
9 І.Г.Г. В ім'я ідеї [Текст] : уривки з нотатника / І.Г.Г. - [Б. м. : б. в.], 1959. - 143 с.
10 Ададуров, Вадим. "Вписування" української історії в європейський контекст і його методологічні засади [Текст] : текст промови, виголошеної 22 січня 2013 року на випускних урочистостях студ.-магістрів іст. програми Гуманітарного ф-ту УКУ / В. Ададуров. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2013. - 48 с.
11 Альманах Станиславівської Землі [Текст] : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т. ІІ / НТШ. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней : Центральний Комітет Станиславівщини [друк], 1985. - 900 с.
12 Армія безсмертних. Повстанські світлини [Текст] / Центр досліджень визвольного руху. - Львів : Мс, 2003. - 219 с.
13 Бій під Бродами [Текст] : зб. ст. у тридцятьліття / ред. О. Лисяк [та ін.] ; худож. О. Слупчинський. - Ню Йорк : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1974. - 352 с.
14 Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. Кн. 1. Споконвічна земля / В. Б. Білінський. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. - 384 с.
15 Білас і Данилишин [Текст] / упоряд. Д. Чайковський. - Ню Йорк : Вид-во Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1969. - 278 с.
16 Бажанський, Михайло. Мозаїка квадрів в'язничних [Текст] / М. Бажанський. - Ашафенбурґ : Накладом Т-ва Укр. політв'язнів [друк], 1946. - 158 с.
17 Бандера, Степан Андрійович. За виборний Національно-Визвольний Центр [Текст] / С. А. Бандера. - Мюнхен : [б. в.], 1958. - 20 с.
18 Бандера, Степан Андрійович. Перспективи української революції [Текст] : зб. творів / С. А. Бандера ; авт. передм. Я. С. Стецько, ред. Д. В. Чайковський, ред., упоряд. С. Ленкавський. - Мюнхен : Вид. Організації Українських Націоналістів, 1978. - ХV+640 с.
19 Барагура, Володимир. Калиновий міст [Текст] : зб. споминів-розповідок з дитячих років у Немирові і з життя учнів Яворівської гімназії в 1914-1928 / В. Барагура. - Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1982. - 220 с.
20 Баран, Олександер. Карпатська Україна. Шлях до державности [Текст] / О. Баран. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Вільної АН, 2003. - 218 с.
21 Бедрій, Анатоль. ОУН і УПА [Текст] / А. Бедрій ; ред. Л. Полтава. - Нью-Йорк ; Лондон ; Мюнхен : Укр. Центр. Інформ. Служба, 1983. - 64 с.
22 Бедрій, Анатоль. Українська Держава відновлена Актом 30 червня 1941 року [Текст] / А. Бедрій. - Нью-Йорк ; Лондон ; Мюнхен : Укр. Центр. Інформ. Служба, 1981. - 48 с.
23 Бережанська Земля [Текст] : іст.-мемуарний зб. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней : Комітет "Вид-ва Бережани ", 1970. - 877 с.
24 Бережанська Земля [Текст] : іст.-мемуарний зб. Т. ІІ / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : Голов. ком. Бережанщини і Козівщини, 1998. - 899 с.
25 Бескид, Юліян. На згарищах Закерзоння [Текст] / Ю. Бескид. - Торонто : Лемківщина, [1954?]. - 128 с.
26 Бескид, Юліян. Український Академічний Дім у Львові. Кузня українського мозку й характеру [Текст] / Ю. Бескид. - Торонто : На сторожі, 1962. - 79 с.
27 Бжевський, Роман Степанович. Переяславська умова в плянах Б. Хмельницького та "Переяславська легенда" [Текст] : доповідь / Р. Бжеський. - Торонто : Гомін України, 1954. - 32 с.
28 Боган, Сергій Митхайлович. Повстанці Одещини і Придністров'я: Антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході України у 1920-1923 рр. [Текст] : іст. нарис / С. М. Боган. - Київ : Зелений пес, 2013. - 176 с.
29 Богуславець, Леся. Від Находки до Чернівців [Текст] : враження з подорожі / Л. Богуславець. - Мельборн : Байда, 1988. - 189 с.
30 Богуславець, Леся. На прощу до рідної землі [Текст] : враження з подорожі / Л. Богуславець. - Мельборн : Байда, 1984. - 138 с.
31 Бойдуник, Осип. На переломі [Текст] : уривки спогадів / О. Бойдуник. - Париж : Націоналістичне Вид-во в Европі, 1967. - 154 с.
32 Бойдуник, Осип. Сучасний стан визвольної політики [Текст] : доп., виголошена на вічах в часі об'їздки ЗДА і Канади / О. Бойдуник. - Париж : Вид. Першої Укр. Друкарні, 1956
33 Бойківщина [Текст] : монограф. зб. матеріялів про Бойківщину з географїї, історії, етнографії і побуту / Наук. Т-во ім. Шевченка. - Філядельфія ; Ню Йорк : Голов. Управа Т-ва "Бойківщина", 1980. - 521 с.
34 Бойові друзі [Текст] : зб. спогадів з дій ОУН (1929-1945). Т. 1 / упоряд. В. Макар. - Торонто : Гомін України, 1980. - 415 с.
35 Борець, Юрій. З найкращими [Текст] : спогади / Ю. Борець. - Лондон : Укр. вид. спілка в Лондоні, 1986. - 384 с.
36 Борець-Чумак, Юрій. Рейд без зброї. УПА на Заході [Текст] : спогади / Ю. Борець-Чумак. - Лондон : Укр. Видавнича Спілка у Великій Британії, 1982. - 300 с.
37 Боржава, Юрій. Від Угорської Руси до Карпатської України [Текст] / Ю. Боржава ; авт. передм. М. Вайда. - Филаделфія : Карпатський голос, 1956. - 55 с.
38 Боровський, Віктор. Поцілунок сатани [Текст] : спогади / В. Боровський ; авт. передм. П. Григоренко. - Нью-Йорк : Мета, 1981. - 192 с.
39 Брат-братові. Книга про ЗУАДК [Текст] / від авт. О. Тарнавський. - Філядельфія : Злучений Укр. Америк. Допомоговий Комітет, 1971. - 263 с.
40 Брездень, Зеновій. Підбірці - моє рідне село [Текст] / З. Брездень. - Чікаґо : Укр. Нац. музей, 1970 ; Детройт, 1994. - 28+104 с.
41 Брик, Олександер С. Мої життєві студії [Текст] / О. С. Брик. - Вінніпеґ : [б. в.], 1956. - 528 с.
42 Броди [Текст] : зб. ст. та нарисів / за ред. О. Лисяк. - Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків Першої УД УНА, 1951. - 164 с.
43 Броди і Брідщина [Текст] : іст.-мемуарний зб. / НТШ. - Торонто : [б. в.], 1988. - 671 с.
44 Бруґґер, Еміль. Переживання швейцарця у Совєтському Союзі [Текст] / Е. Бруґґер. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1969. - 48 с.
45 Бучач і Бучаччина [Текст] : іст.-мемуарний зб. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Ню Йорк ; Лондон ; Париж : [б. в.], 1972. - 943 с.
46 В боротьбі за Українську Державу [Текст] : есеї, спогади, літописання, док. Другої св. війни / ред. М. Марунчак. - Вінніпеґ ; Лондон ; Париж : Світова Ліга Укр. Політв'язнів, 1990. - 1294 с.
47 В рядах УПА [Текст] : зб. споминів був. Вояків Української Повстанської Армії / ред.: П. Мірчук, В. Давиденко. - Ню Йорк : Накладом Т-в б. Вояків УПА в ЗДА і Канаді, 1957. - 352 с.
48 В рядах УПА [Текст] : зб. споминів кол. вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини. Т.2 / ред., авт. передм. М. Дупляк. - Нью-Йорк : Накладом Т-ва Вояків УПА в США і Канаді, 1999. - 604 с.
49 Ванат, Іван. Волинська акція [Текст] : обмін населенням між Чехословаччиною і Радянським Союзом навесні 1947 року . Вип.1 / І. Ванат ; ред. М. Ілюк. - Пряшів : Союз русинів-українців Словацької Республіки, 2001. - 256 с.
50 Ванат, Іван. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини (1918-1938) [Текст] : монографія. Т.1. Вип.2 / І. Ванат ; відповід. ред. Б. Марець. - Братіслава ; Пряшів : Словацьке пед. вид-во, 1990. - 341+60 с.
51 Василева, Олена. Море житейськеє [Текст] / О. Василева ; авт. передм. Б. Кравців. - Нью-Йорк : Життя, 1962. - 70 с.
52 Венгринович, Степан Володимирович. Моя рідня [Текст] : спогади / С. В. Венгринович ; авт. вступ. ст. О. Венгринович. - Мельборн : [б. в.], 1994. - 120 с.
53 Капранов, Віталій. Мальована історія Незалежної України [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2013. - 80 с.
54 Крутенко, Наталія Григорівна. Анна Ярославна [Текст] : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Н. Г. Крутенко. - Київ : Пульсари, 2011. - 140 с.
55 Мороз, Валентин Якович. Бумеранг [Текст] : твори / В. Я. Мороз ; авт. передм. Ю. Стефаник. - Париж ; Балтимор ; Торонто : Укр. Вид-во Смолоскип ім. В. Симоненка, 1974. - 303 с.
56 Мотика, Ґжеґож. Від Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. [Текст] / Ґ. Мотика. - Київ : Дух і літера, 2013. - 360 с.
57 Полонська-Василенко, Наталія Дмитрівна. Історія України [Текст]. У 2-х т. Т. 1. До середини XVII століття / Н. Д. Полонська-Василенко. - Київ : Либідь, 1995. - 672 с.
58 Скитальським шляхом [Текст]. - Арізона : [б. в.], 1997. - 108 с.
Економіка [65]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 284. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1994. - 126 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 293. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1995. - 114 с.
3 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 363. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. - 236 с.
4 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 390. Логістика / МОН України, ДУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 228 с.
5 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 391. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. - 320 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 416. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 380 с.
7 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 424. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 376 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 425. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 384 с.
9 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 446. Логістика / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 428 с.
10 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 448. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 364 с.
11 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 469. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 540 с.
12 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 472. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 564 с.
13 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 484. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. - 416 с.
14 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 499. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 364 с.
15 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 504. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 144 с.
16 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 507. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 196 с.
17 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 526. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 684 с.
18 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 533. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 232 с.
19 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 552. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 476 с.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 554. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 324 с.
21 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 579. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 648 с.
22 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 580. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 528 с.
23 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 582. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 267 с.
24 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 594. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. - 512 с.
25 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 611. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 216 с.
26 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 623. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. - 340 с.
27 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 640. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 456 с.
28 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 649. Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. - 348 с.
29 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 698. Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. - 340 с.
30 Конкурентна розвідка [Текст] : курс лекцій / М. М. Цимбалюк [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 264 с.
31 Системний аналіз економічних систем [Текст] : матеріали першого круглого столу / наук. ред.: Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 152 с.
32 Боброва, Людмила Андреевна. Бухгалтерский учет в подрядных строительных органихациях [Текст] : учебник для студ. ВУЗ, спец. "Экономика и управление в строительстве" / Л. А. Боброва, Р. П. Генетис. - Москва : Стройиздат, 1990. - 400 с.
33 Лебедевич, Світлана Іванівна. Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України [Текст] : монографія / С. І. Лебедевич, Н. М. Клим, Х. Р. Хомик. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 268 с.
34 Швець, Віктор Григорович. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. - Київ : Знання, 2015. - 572 с.
35 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Текст]. Вип. 78. Охорона здоров'я. - Львів : [Простір-М], 2013. - 244 с.
36 Менеджмент безпеки персоналу [Текст] : навч. посіб. / З. Б. Живко [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 228 с.
37 Регулювання тривалості робочого часу та режиму роботи в закладах охорони здоров'я [Текст] : зб. норм.-прав. актів / Голов. упр. охорони здоров' Львів. ОДА, Львів. обл. орг. професійноїї спілки працівників охорони здоров'я України. - Львів : [б.в.], 2012. - 64 с.
38 Смиртинська, Майя Борисівна. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля [Текст] : навч. посіб. / М. Б. Смиртинська, Р. М. Тріщ. - Харків : Світ Книг, 2014. - 362 с.
39 Вовчак О.Д. Капіталоутворення в банківському секторі України: теорія та практика управління [Текст] : монографія / О. Д. Вовчак, В. А. Вареник, Ю. О. Самура. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 208 с.
40 Мельник С.І. Формування системи економічної безпеки комерційного банку в умовах модернізації економіки України [Текст] : монографія / С. І. Мельник. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 226 с.
41 Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону [Текст] : монографія / П. Ю. Буряк [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 189 с.
42 Прокопенко, Наталія Семенівна. Податкове планування в Україні [Текст] : монографія / Н. С. Прокопенко, Ю. І. Швабу. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 186 с.
43 Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 316 с.
44 Васьківська К.В. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / К. В. Васьківська, О. А. Сич, К. В. Прокопишак. - Львів : [б.в.], 2012. - 204 с.
45 Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / ред. Л. С. Шевченко. - Харків : Право, 2014. - 208 с.
46 Живко, Зінаїда Богданівна. Методологія управління економічною безпекою підприємства [Текст] : монографія / З. Б. Живко. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 474 с.
47 Живко, Зинаида Богдановна. Рейдерство в Украине: социально-экономический аспект [Текст] : монография / З. Б. Живко. - Львов : Лига-Пресс, 2012. - 304 с.
48 Березівська, Оксана Ярославівна. Механізми економічного регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / О. Я. Березівська. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 166 с.
49 Березівський, Петро Степанович. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях [Текст] : монографія / П. С. Березівський, Г. В. Брик. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 236 с.
50 Вовк, Мирослава Василівна. Економічна ефективність формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / М. В. Вовк. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 214 с.
51 Губені, Юрій Едвардович. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Ю. Е. Губені, М. В. Оліховська, В. Я. Оліховський. - Львів : Ліга-Прес, 214. - 206 с.
52 Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика [Текст] : монографія. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 192 с.
53 Костирко, Ігор Григорович. Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: теорія і практика [Текст] : монографія / І. Г. Костирко, Т. І. Поверляк. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 196 с.
54 Левків Г.Я. Система маркетинг-менеджменту підприємств АПК [Текст] : монографія / Г. Я. Левків. - Львів : [б.в.], 2013. - 461 с.
55 Науукові і практичні аспекти сільської кооперації [Текст] : зб. наук. доп. / М-во аграрної політики і продовольства України, Львів. нац. аграрний ун-т. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 258 с.
56 Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика [Текст] : монографія / К. В. Васьківська [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 186 с.
57 Прокопенко, Наталія Семенівна. Податкове стимулювання розвитку агропромислового комплексу України [Текст] : монографія / Н. С. Прокопенко, А. Ю. Гріненко, О. В. Кроткова. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 190 с.
58 Руліцька, Кароліна. Сільськогосподарські підприємства: аналіз діяльності та тенденції розвитку [Текст] : монографія / К. Руліцька. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 212 с.
59 Ступень, Роман Михайлович. Земля в системі інвестиційних відносин: інституціоналізація та механізми управління [Текст] : монографія / Р. М. Ступень. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 170 с.
60 Горбан, Ірина Михайлівна. Системне управління економічною безпекою торговельного підприємства [Текст] : монографія / І. М. Горбан. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 240 с.
61 Прокопенко, Наталія Семенівна. Оподаткування зовнішньої торгівлі сільськогосподарських підприємств України [Текст] : монографія / Н. С. Прокопенко, П. О. Фененко. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 244 с.
62 Економіка ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Власова [та ін.]. - Харків : Світ Книг, 2013. - 389 с.
63 Прокопенко, Наталія Семенівна. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств [Текст] : монографія / Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, Н. Бакеренко. - Львов : Ліга-Прес, 2013. - 192 с.
64 Сусол Н.Я. Нормативно-технічні та практичні заходи забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства [Текст] : монографія / Н. Я. Сусол. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 164 с.
Політика [66]
1 Боннер, Олена. На захист свободи [Текст] / О. Боннер, А. Ґлюксман ; упоряд. Г. Аккерман. - Київ : Дух і літера, 2013. - 224 с.
2 Гавриш, Степан Петрович. Хроніки загубленого світу [Текст] / С. П. Гавриш. - Київ : Гамазин, 2014. - 416 с.
3 Романчук, Олег Костянтинович. Перезаснування України [Текст] : ст., публіцистика, прогнози і спостереження (1994-2013) / О. К. Романчук. - Львів : УНІВЕРСУМ , 2013. - 85.00 с.
4 Зінько, Соломія Юріївна. Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах [Текст] : монографія / С. Ю. Зінько. - Львів : Ліга-Прес, 2009. - 364 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Монастирський, Володимир. Маніфест Партії Українських Націоналістів (Ідеологія та засади політики) [Текст] : проект / В. Монастирський. - Львів : [б.в.], 2014. - 56 с.
2 Профспілковий вісник [Текст]. Спец. вип. Атестація педагогічних працівників / Львів. обл. організація профспілки працівників освіти і науки України. - Львів : [б.в.], 2012. - 96 с.
3 Профспілковий вісник [Текст]. Спец. вип. Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки / Львів. обл. організація профспілки працівників освіти і науки України. - Львів : [б.в.], 2011. - 152 с.
4 Вовк, Дмитро. Християнська правова традиція як категорія теорії права [Текст] / Д. Вовк. - Харків : Юрайт, 2013. - 64 с.
5 Держава у правовому вимірі [Текст] : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Фонд підтримки демократ. ініціатив Є. Кушнарьова. - Харків : Право, 2013. - 586 с.
6 Поліщук, Марина Сергіївна. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. неюрид. спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. - Харків : Право, 2014. - 108 с.
7 Практичний курс тлумачення правових актів [Текст] : навч. посіб. для суддів і кандидатів на помади суддів / ред. І. Л. Самсін. - Харків : Право, 2014. - 488 с.
8 Соколова, Ірина Олександрівна. Правовий режим як категорія правової науки [Текст] : монографія / І. О. Соколова. - Харків : Право, 2014. - 152 с.
9 Теорія держави і права [Текст] : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 368 с.
10 Ємельянов, Максим Вячеславович. Кримінальна відповідальність за шахрайство [Текст] : монографія / М. В. Ємельянов. - Харків : Право, 2014. - 176 с.
11 Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки [Текст] : навч. посіб. / МОН України, М-во внутрішніх справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутрішніх справ. - Харків : Право, 2014. - 304 с.
12 Бойко, Ігор Йосипович. Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Бойко. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 408 с.
13 Виконавче провадження [Текст] : навч.-практ. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 704 с.
14 Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис [Текст] : монографія / К. В. Гончарова [та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 288 с.
15 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2013. - 360 с.
16 Живко, Михайло Олександрович. Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи [Текст] : монографія / М. О. Живко. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 220 с.
17 Загальні засади діяльності спостережних комісій [Текст] : наук.-практ. посіб. / О. В. Анпілогов [та ін.] ; ред. А. Х. Степанюк. - Харків : Право, 2014. - 284 с.
18 Коссак, Володимир Михайлович. Правовий захист економічної конкуренції [Текст] : навч. посіб. / В. М. Коссак, Ю. М. Юркевич. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 314 с.
19 Ліцензійна охоронна діяльність(організаційно-правові засади) [Текст] : законодавчі та ін. нормативно-правові акти / уклад. О. Г. Фролова. - Харків : Право, 2014. - 76 с.
20 Правове регулювання ринку цінних паперів України [Текст] : навч. посіб. / О. П. Віхров [та ін.]. - Київ : Слово, 2014. - 304 с.
21 Про зброю і спецзасоби (організаційно-правові питання) [Текст] : нормативно-правові акти / уклад. О. Г. Фролова. - Харків : Право, 2014. - 432 с.
22 Размєтаєва, Юлія Сергіївна. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства [Текст] : монографія / Ю. С. Размєтаєва. - Харків : Финарт, 2013. - 196 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Правова статистика [Текст] : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 252 с.
2 Лапкін, Андрій Васильович. Основи прокурорської діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - Харків : Право, 2015. - 148 с.
3 Організація роботи адвокатури в Україні [Текст] : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 392 с.
4 Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : підручник / НУ "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 448 с.
5 Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам [Текст] : (за матеріалами судової практики Вищ. господар. суду України) / упоряд. В. І. Борисова [та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 372 с.
6 Кравцов, Сергій Олександрович. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди [Текст] : монографія / С. О. Кравцов. - Харків : Право, 2014. - 232 с.
7 Современное буржуазное государственное право [Текст] : критические очерки. 1. Буржуазная наука государственного права / ред. В. А. Туманов. - Москва : Наука, 1987. - 320 с.
8 Ковжога, Сергій Олексійович. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв. - Харків : Право, 2014. - 304 с.
9 Шурин І.А. Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) [Текст] : навч. посіб. / І. А. Шурин, О. В. Чанков, О. А. Гаврилко. - Львів : [б.в.], 2012. - 68 с.
Культура [71]
1 Культурологія: енциклопедичний словник [Текст] / ред. В. Мельник. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 508 с.
Наука [72]
1 Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. Крохмальний [та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 310 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Бенера, Валентина Єфремівна. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. - Київ : Слово, 2014. - 384 с.
2 Неділько, Всеволод Якович. Методика викладання української літератури в середній школі [Текст] : підручник для студ. ун-тів і пед. ін-тів / В. Я. Неділько. - Київ : Вища школа, 1978. - 248 с.
3 "Чарівна Криниця". Альбом - Альманах - Конґрес [Текст] : док., спогади, есеї, роздуми / упоряд., худож. О. Величко, відп. ред., уклад. Я. Величко. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 382 с.
4 Зеленська, Олена Піменівна. Культурологічна підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України [Текст] : монографія / О. П. Зеленська. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 302 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Абаулин, Валентин Иванович. Начала в шашечной партии [Текст] / В. И. Абаулин. - Москва : Физкультура и Спорт, 1965. - 72 с.
2 Абрамов, Лев Яковлевич. Ход за ходом [Текст] / Л. Я. Абрамов. - Москва : Физкультура и Спорт, 1971. - 48 с.
3 Биомеханика плавания [Текст] / ред. В. М. Зациорский ; пер. с англ. Э. Г. Мартиросов. - Москва : Физкультура и Спорт, 1981. - 135 с.
4 Гінда, Володимир. Український спорт під нацистською свастикою (1941-1944 рр.) [Текст] : монографія / В. Гінда. - Житомир : Рута, 2012. - 500 с.
5 Зак, Владимир Григорьевич. Ласкер [Текст] / В. Г. Зак. - Москва : Физкультура и Спорт, 1963. - 198 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування [Текст] / Ґ. К. Кліффорд [та ін.]. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2014. - 592 с.
2 Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / авт.-упоряд. Н. Кіт-Копистянська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 152 с.
3 Западов, Александр Васильевич. От рукописи к печатной странице. О мастерстве редактора [Текст] / А. В. Западов. - Москва : Советский писатель, 1978. - 304 с.
4 Сафронов, Георгий Павлович. Справочник молодого продавца книжных товаров [Текст] / Г. П. Сафронов, В. И. Галкин. - Москва : Высшая школа, 1986. - 231 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Документознавство [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - Київ : Знання, 2007. - 398 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Міжнародна інформація [Текст] : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 336 с.
Мовознавство [81]
1 Брицин, Михайло Акимович. Порівняльна граматика української і російської мов [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. В. Майборода. - Київ : Вища школа, 1978. - 270 с.
2 Галь, Нора. Слово живое и мертвое [Текст] : из опыта переводчика и редактора / Н. Галь. - Москва : Книга, 1975. - 196 с.
3 Данильчук, Дмитро Васильович. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази [Текст] / Д. В. Данильчук. - Київ : Либідь, 2013. - 224 с.
4 Плющ, Марія Яківна. Українська мова [Текст] : довідник / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. - Київ : Радянська школа, 1990. - 255 с.
5 Словник труднощів української мови [Текст] : бл. 15000 слів / ред. С. Я. Єрмоленко. - Київ : Радянська школа, 1989. - 336 с.
Літературознавство [83]
1 Великовский, Самарий Измаилович. Грани "несчастного сознания". Театр, проза, философская эссеистика, эстетика Альбера Камю [Текст] / С. И. Великовский. - Москва : Искусство, 1973. - 240 с.
2 Вюрмсер, Андре. Бесчеловечная комедия [Текст] / А. Вюрмсер ; пер. с фр. Н. Е. Барабанова [та ін.]. - Москва : Прогресс, 1967. - 647 с.
3 Машинский С. Гоголь и революционные демократы [Текст] / С. Машинский. - Москва : Художественная литература, 1953. - 223 с.
4 Мельниченко, Володимир Юхимович. Микола Гоголь у Москві [Текст] : авт. енцикл.-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко ; ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2014. - 544 с.
5 Одоевский, Владимир Федорович. О литературе и искусстве [Текст] / В. Ф. Одоевский. - Москва : Современник, 1982. - 223 с.
6 Ортеґа-і-Гассет, Хосе. Роздуми про Дона Кіхота [Текст] / Х. Ортеґа-Гассет ; пер. з ісп. Г. Верба. - Київ : Дух і літера, 2012. - 216 с.
7 Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов: история создания и идейно-художественная проблематика [Текст] / Ин-т русской л-ры (Пушкинский Дом). - Ленинград : Наука, 1974. - 415 с.
8 Тугушева, Майя Павловна. Джон Голсуорси. Жизнь и творчество [Текст] / М. П. Тугушева. - Москва : Наука, 1973. - 176 с.
9 Жук, Ніна Йосипівна. Проза Івана Франка [Текст] / Н. Й. Жук. - Київ : Вища школа, 1977. - 174 с.
10 Крутікова, Ніна Євгенівна. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці) [Текст] / Н. Є. Крутікова. - Київ : Дніпро, 1965. - 390 с.
11 Скоць, Андрій Іванович. "Щоб слово пламенем взялось": поетичний світ Тараса Шевченка [Текст] : монографія / А. І. Скоць. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 258 с.
12 Соловей, Елеонора. Притча про поетів [Текст] : ще чотири маленькі евристичні повісті : трохи спогадів / Е. Соловей. - Київ : Дух і літера, 2014. - 280 с.
13 Шалата, Михайло Йосипович. Світова великість поета (Іван Франко) [Текст] : літ.-критична студія / М. Й. Шалата. - Дрогобич : Коло, 2012. - 120 с.
Художня література [84]
1 Антична література [Текст] : хрестоматія / упоряд. О. І. Білецький. - Київ : Радянська школа, 1968. - 611 с.
2 Алексієвич, Світлана. Час second-hand (кінець червоної людини) [Текст] / С. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко. - Київ : Дух і літера, 2014. - 456 с.
3 Вайльд, Оскар. Портрет Доріана Грея [Текст] / О. Вайльд ; пер. з англ. Р. Доценко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 320 с.
4 Кортанз, Жерар де. Індиґо [Текст] : роман / Ж. Кортанз ; пер. з фр. Г. Чернієнко. - Київ : Вид-во Жупанського, 2014. - 280 с.
5 Міхнер, Адам. Розмови між паном і панотцем [Текст] / А. Міхнер, Ю. Тішнер, Я. Жаковський ; пер. з пол. А. Павлишин. - Київ : Дух і літера, 2013. - 624 с.
6 Манн, Томас. Сповідь афериста Фелікса Круля [Текст] : [роман] / Т. Манн ; пер. з нім. Р. Осадчук. - Київ : Вид-во Жупанського, 2011. - 345 с.
7 Озік, Сінтія. Метафори і пам'ять [Текст] : вибр. есеї / С. Озік ; пер. з англ. Я. Стріха. - Київ : Дух і літера, 2014. - 288 с.
8 Плисс, Мария Абрамовна. Прикосновение... [Текст] / М. Плисс. - Дюссельдорф : [б.в.], 2013. - 292 с.
9 Хрестоматия по западно-европейской литературе семнадцатого века [Текст] : для высших уч. заведений / сост. Б. И. Пурищев. - Москва : Гос. уч.-пед. изд-во НАРКОМПРОСА РСФСР, 1940. - 676 с.
10 Хрестоматия по западно-европейской литературе. Литература восемнадцатого века [Текст] : для высших уч. заведений / сост.: А. А. Аникст, Л. Н. Галицкий, М. Д. Эйхенгольц. - Москва : Гос. уч.-пед. изд-во НАРКОМПРОСА РСФСР, 1938. - 686 с.
11 Ґію, Луї. Чорна кров [Текст] : роман / Л. Ґію ; пер. з фр. Л. Кононович. - Київ : Вид-во Жупанського, 2014. - 492 с.
12 Безель, Людмила Анатольевна. Месть и женщина [Текст] : роман / Л. А. Безель, М. Я. Фаремная. - Львов : Инициатива, 2013. - 270 с.
13 Беседина, Людмила. Римский пасьянс [Текст] : роман / Л. Беседина. - Львов : Лига-Пресс, 2008. - 208 с.
14 Герасименко, Іван Іванович. Шлях [Текст] / І. І. Герасименко. - Київ : Гамазин, 2013. - 212 с.
15 Голубєв, Андрій Миколайович. Артахаус: Not to Be Hip [Текст] : [майже безідейний роман] / А. М. Голубєв. - Київ : Гамазин, 2013. - 284 с.
16 Гончар, Назар. Автопортрети [Текст] : вибр. вірші / Н. Гончар. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. - 192 с.
17 Завара, Сашко. Ката-Моргана (Апокаліпсис уже завтра) [Текст] / С. Завара. - Київ : Вид-во Жупанського, 2014. - 224 с.
18 Качуровський, Ігор Васильович. Parodiarium Хведосія Чички [Текст] : пародії, шаржі, епіграми, літературні жарти / І. В. Качуровський. - Дрогобич : Коло, 2013. - 254 с.
19 Мавка, Ярина. Сни метелика. Дорога в тобі [Текст] : поезія в прозі / Я. Мавка. - Київ : Гамазин, 2013. - 44+20 с.
20 Малишко, Андрій Самійлович. Стежина [Текст] : поезії / А. С. Малишко. - Дрогобич : Коло, 2012. - 168 с.
21 Медвідь, Ганна. Маґда, батькова дочка [Текст] : роман / Г. Медвідь. - Дрогобич : Коло, 2012. - 284 с.
22 Павличко, Дмитро. Веселка [Текст] : поема-казка / Д. Павличко. - Дрогобич : Коло, 2013. - 40 с.
23 Палинський, Віктор Іванович. Спогадування міту [Текст] : поезії / В. І. Палинський. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 132 с.
24 Проць, Любов. Небесна Вервичка [Текст] / Л. Проць. - Дрогобич : Коло, 2013. - 84 с.
25 Симоненко, Василь Андрійович. Моя молитва [Текст] : поезія / В. А. Симоненко ; упоряд., авт. вступ. ст., ред. А. Ткаченко. - Дрогобич : Коло, 2012. - 174 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Гаско, Мечислав Едмундович. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. Шевченкознавчі етюди [Текст] / М. Е. Гаско ; ред. Є. П. Кирилюк. - Київ : Радянський письменник, 1970. - 228 с.
2 З досліджень про Т.Г. Шевченка [Текст] / В. О. Судак [та ін.]. - Київ : Дніпро, 1968. - 144 с.
3 Скоп, Орест Андрійович. Козак Мамай. Живопис [Образотворче видання] / О. А. Скоп ; авт. вступ. ст. Р. Лубківський. - Львів : Високий замок, [2014]
4 Степовик, Дмитро. Нова українська ікона ХХ і початку ХХІ століть. Традиційна іконографія та нова стилістика [Текст] : [монографія] / Д. Степовик. - Жовква : Місіонер, 2012. - 288 с.
5 Усольцева, Людмила Ивановна. Александр Осмеркин. 1892-1953 [Текст] / Л. И. Усольцева. - Ленинград : Художник РСФСР, 1978. - 20+20 с.
6 Асафьев, Борис Владимирович. Книга о Стравинском [Текст] / Б. В. Асафьев. - Ленинград : Музыка, 1977. - 280 с.
7 Славетна співачка [Текст] : спогади і ст. про Соломію Крушельницьку / упоряд., авт. вступ. ст. І. Деркач, ред. А. Кос-Анатольський. - Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1956. - 96 с.
8 Український драматичний театр [Текст] : нариси історії в 2-х т. Т. 1. Дожовтневий період / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ : Наукова думка, 1967. - 519 с.
Релігія [86]
1 Єленський, Віктор. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] / В. Єленський. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту ім. св. Климентія Папи, 2013. - 504 с.
2 Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 8/2010 / Львів. музей історії релігії. - Львів : Логос, 2010. - 142 с.
3 Карпушин, Иван Иванович. Искусство и религия: Истоки и грани взаимодействия [Текст] / И. И. Карпушин. - Москва : Педагогика, 1991. - 160 с.
4 Шпідлик, Томаш. "Мараната". Життя по смерті [Текст] / Т. Шпідлик ; пер. з італ. В. Чайковський. - Київ : Дух і літера, 2013. - 256 с.
5 Терасава, Дзюнсей. Территория бессмертия [Текст] / Д. Терасава. - Львов : Лига-Пресс, 2014. - 236 с.
6 Бальтазар, Ганс Урс фон. Пасхальне таїнство [Текст] / Г. У. Бальтазар ; пер. з нім. Н. Лозинська. - Львів : Місіонер, 2011. - 280 с.
7 Вайґель, Джордж. Кінець і початок. Папа Іван Павло ІІ: перемога свободи, останні роки, спадщина [Текст] / Д. Вайґель. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2013. - 584 с.
8 Гєртих, Вочех. Віра і дія [Текст] / В. Гєртих ; пер. з пол. І. Єрмак. - Київ : Дух і літера, 2014. - 352 с.
9 Горошок, Іван. Духовне життя: виклики івідповідальність [Текст] / І. Горошок. - Жовква : Місіонер, 2014. - 184 с.
10 Добрилове Євангеліє 1164 року [Текст] / Ін-т укр. мови, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : ІУ, 2012. - 804 с.
11 Золотоустий, Йоан. Зібрання повчань [Текст]. Кн. 1 / Й. Золотоустий ; пер. з рос. І. Жеребецька. - Жовква : Місіонер, 2014. - 376 с.
12 Золотоустий, Йоан. Зібрання повчань [Текст]. Кн. 2 / Й. Золотоустий ; пер. з рос. І. Жеребецька. - Жовква : Місіонер, 2014. - 456 с.
13 Кох, Курт. Християни в Європі. Нові шляхи передання віри [Текст] / К. Кох. - Київ : Дух і літера, 2013. - 216 с.
14 Скочиляс, Ігор . "Дар любови": куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII-XVIII століть [Текст] / І. Скочиляс. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2013. - 160 с.
15 Пінкерс, Серве (Теодор). Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія [Текст] / С. (Т.) Пінкерс ; авт. коментарів, приміт., бібліогр. матеріалів О. Хома ; авт. коментарів, приміт., бібліогр. матеріалів. Е. Чухрай. - Київ : Дух і літера, 2013. - 608 с.
Філософія [87]
1 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [Текст]. Т. 3 / керівник: Б. Кассен, К. Сігов. - Київ : Дух і літера, 2013. - 328 с.
2 Рижак, Людмила. Філософія [Текст] : підручник / Л. Рижак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 650 с.
3 Ставропігійські філософські студії [Текст] : зб. наук. праць з філософії, психології, мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти. Вип. 2 / Ун-т "Львівский ставропігіон". - Львів : Ставропігіон, 2008. - 261 с.
4 Тейлор, Чарльз. Секулярна доба [Текст]. Кн. 1 / Ч. Тейлор ; пер. з англ. О. Панич. - Київ : Дух і літера, 2013. - 664 с.
5 Опанасюк, Олександр Петрович. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти [Текст] : монографія / О. П. Опанасюк. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 448 с.
6 "Медитації" Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун [Текст] / уклад. О. Хома. - Київ : Дух і літера, 2014. - 368 с.
Психологія [88]
1 Клочовський, Ян Анджей. Філософія діалогу [Текст] / Я. А. Клочовський ; пер. з пол. К. Рассудіна. - Київ : Дух і літера, 2013. - 224 с.
2 Тейлор, Чарльз. Етика автентичності [Текст] / Ч. Тейлор ; пер. з англ., ред. А. Васильченко. - Київ : Дух і літера, 2013. - 128 с.
3 Астахов, Иван Борисович. Эстетика [Текст] / И. Б. Астахов. - Москва : Московский рабочий, 1971. - 440 с.
4 Иваньо, Иван Васильевич. Очерк эстетической мысли Украины [Текст] / И. В. Иваньо. - Москва : Искусство, 1981. - 423 с.
5 Гоноболін, Федір Никанорович. Психологія [Текст] : навч. посіб. / Ф. Н. Гоноболін. - Київ : Вища школа, 1975. - 262 с.
6 Богач, Славолюб. Введение в любомудрие. Теория любви - практика любования [Текст] / С. Богач. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 328 с.
7 Скребець, Василь Олексійович. Екологічна психологія [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / В. О. Скребець, І. І. Шлімакова. - Київ : Слово, 2014. - 456 с.
8 Якобсон, Павел Максимович. Психология чувств [Текст] / П. М. Якобсон. - Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1958. - 384+62 с.
9 Вікова психологія [Текст]. - Київ : Радянська школа, 1976. - 272 с.
10 Загальна, вікова і педагогічна психологія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / ред. Д. Ф. Ніколенко. - Київ : Вища школа, 1980. - 208 с.
11 Коломинский, Яков Львович. Человек среди людей [Текст] / Я. Л. Коломинский. - Москва : Молодая гвардия, 1973. - 240 с.
12 Социальная психология личности [Текст] / Ин-т психологии. - Москва : Наука, 1979. - 344 с.
13 Католик, Галина Вікторівна. Психологія формування професійної я-концепції практичного психолога [Текст] : монографія / Г. В. Католик. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 406 с.
14 Моргун, Володимир Федорович. Основи психологічної діагностики [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. - Київ : Слово, 2013. - 464 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Кроки... Василь Лизанчук - публіцист, вчений, педагог [Текст] : бібліогр. покажч., листи, рец., есеї, відгуки. Кн. 3 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Науково-дослідний ін-т пресознавства, ЛННБ ім. В. Стефаника. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 550+122 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday806
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3170
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19061
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191139

We have: 14 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер