Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (серпень 2015 р.)
Середа, 09 вересня 2015, 11:32
Фізико-математичні науки [22]
1 Берегова, Галина Іванівна. Математика для економістів: вища математика [Текст] : навч. посіб. Друга частина / Г. І. Берегова, В. Н. Гладунський. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 280 с.
2 Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 15 / ред. О. С. Столярчук. - Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 20 с.
3 Обчислювальні методи і системи перетворення інформації [Текст] : зб. праць ІІІ наук.-техн. конф. прив'яч. пам'яті проф. Б. О. Попова. Львів 25-26 верес. 2014 р. / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : ФМІ НАНУ, 2014. - 194 с.
4 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Спеціальності: "Прикладна математика"; "Міжнародна інформація"; "Прикладна фізика"; "Математичне та комп'ютерне моделювання"; "Інформаційно-комунікаційні технології" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 128 с.
5 Радченко, Станислав Григорьевич. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе [Текст] : [монография] / Радченко С. Г. - Киев : Корнійчук, 2015. - 235 с.
6 Чабан, Андрій. Принцип Гамільтона-Остроградського в електромеханічних систем [Текст] : монографія / А. Чабан. - Львів : Друк на потребу, 2015. - 464 с.
Науки про Землю [26]
1 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. науково-технічний зб. Вип. 80 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 140 с.
Енергетика [31]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14. Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 178 с.
2 Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем [Текст] : корот. іст. нарис / О. Ю. Лозинський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 212 с.
3 Павлик, Любомир Пилипович. Використання оборотного перемагнічування у перетворювачах магнітного поля ферозондового типу [Рукопись] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.27.01 - твердотільна електроніка / Л. П. Павлик2015. - 24 с.
4 Теслюк, Василь Миколайович. Методи, моделі та засоби автоматизації визначення ємнісних і резистивних параметрів елементів МЕМС [Текст] : монографія / В. М. Теслюк, А. І. Пукач, Р. В. Загарюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 180 с.
Гірнича справа [33]
1 Вісьтак, Марія Володимирівна. Модифікація холестеричних рідких кристалів активними нанодомішками для елементів електронної техніки [Текст] : монографія / М. В. Вісьтак, З. Ю. Готра, О. Є. Сушинський ; ред. З. Ю. Готра. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 292 с.
2 Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. 49 / НАН України, Ин-т фізики полупроводников им. В. Лашкарева. - Киев : [б. в.], 2014. - 108 с.
3 FOSS Lviv 2015 [Текст] : матер. п'ятої наук.-практ. конф. 23-26 квіт. 2015 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Львів : [Сорока Т.Б.], 2015. - 120 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 805. Інформаційні системи та мережі / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 463 с.
5 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 806. Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 316 с.
6 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 808. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / ред. М. В. Лобур. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 104 с.
7 Малачівський, Петро. Програмування на Visual Basic [Текст] : навч. посіб. / П. Малачівський, Я. Пізюр. - Львів : Растр-7, 2014. - 408 с.
8 Чабан, Зоряна. Статична стійкість виконавчих компонентів комп'ютерних систем керування [Текст] / З. Чабан, П. Скоропад, В. Чабан. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 106 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Чумарна, Марія Іванівна. Вишивання долі [Текст] : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна ; худ. оформл. В. Чипурко. - Львів : Апріорі, 2015. - 88 с.
Будівництво [38]
1 Бойко, Христина Степанівна. Типи будинків та архітектурні конструкції [Текст] : навч. посіб. / Х. С. Бойко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 202 с.
2 Гнідець, Богдан Григорович. Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження в будівництво [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Гнідець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 258 с.
Транспорт [39]
1 Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв'язання [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-теорет. конф. 26-28 березня 2015 року / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Каф. трансп. технологій. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 144 с.
Загальне тваринництво [45]
1 Доманський, Андрій. Основи менеджменту у молочному скотарстві [Текст] : практ. посіб. / А. Доманський. - Львів : [б. в.], 2015. - 72 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Прокіп, Софія Євгенівна. Теоретичні та прикладні засади вдосконалення фармацевтичної допомоги паліативним хворим в умовах хоспісу [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевтичних наук: 15.00.01 - технологія ліків, орган. фармацевтич. справи та судова фармація / С.Є Прокіп2015. - 24 с.
Загальна патологія. Медична вірусологія, мікробіологія і паразитологія. Фармакологія і токсикологія [52]
1 Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу [Текст] : зб. наук. праць щорічної 12-ої наук.-практ. конф. з міжнар. участю приуроченої до Дня науки, 75-річчя ін-ту, 105-річчя Г. С. Мосінга. м. Львів, 21-22 травня 2015 р. Вип. 12 / МОЗ України, ДУ Львів. НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. - Львів : Сорока Т.Б., 2015. - 326 с.
Клінічна медицина [53]
1 Стасів, Тетяна Геннадіївна. Фармакогностичне дослідження котячої м'яти справжньої [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтич. наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / Т. Г. Стасів2015. - 24 с.
Суспільні науки [60]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук праць. Вип. 12. Серія "Гуманітарні науки" / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 290 с.
2 Шмідт, Ерік. Новий цифровий світ. Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя [Текст] / Е. Шмідт, Д. Коен ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Літопис, 2015. - 368 с.
3 Курчаба, Тетяна. Соціологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Курчаба. - Львів : Сорока Т.Б., 2015. - 184 с.
4 Сковронський , Дмитро Миколайович. Політичні та економічні трансформації соціальної держави [Текст] : монографія / Д. М. Сковронський . - Львів : Афіша, 2015. - 200 с.
Історичні науки [63]
1 Терлецький, Михайло Миколайович. Становлення роду Драго-Сасів [Текст] : іст. аспект. Ч. 2 / М. М. Терлецький. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 168 с.
2 Ґардаріки [Текст] : бюлетень. № 1, 2007 / Львів. від. Ін-ту укр. археогрфії та джерелознавства НАН України, Укр. геральдичне т-во. - Львів : [б. в.], 2007. - 48 с.
3 Лексикон античної словесності [Текст] / ред.: М. Борецький, В. Зварич. - Дрогобич : Коло, 2014. - 730 с.
4 Паклен, Роберт. Біла книга. Національна і соціяльна політика совєтів на службі московського імперіялізму. (На основі автентичних урядових совєтських даних) [Текст] / Р. Паклен. - [Б. м.] : Український політик, 1947. - 220 с.
5 Гриценко, Галина. Білорусько-українські культурні зв'язки другої половини ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / Г. Гриценко. - Львів : ПАІС, 2015. - 192 с.
6 Філіпович, Марина Анатоліївна. Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ-ХVI століть [Текст] : [монографія] / М. А. Філіпович ; відп. ред. Л. А. Дубровіна . - Київ : [НБУВ], 2014. - 204 с.
7 Антонюк, Ярослав. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930-1955) [Текст] / Я. Антонюк ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. - 1072 с.
8 Вендлан, Анна Вероніка. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Астрією та Росією, 1848-1915 [Текст] / А. В. Вендлан ; пер. з нім. Х. Назаркевич. - Львів : Літопис, 2015. - 688 с.
9 Гаврилів, Ігор Омелянович. Українці - поляки: історія конфліктів та порозумінь [Текст] / І. О. Гаврилів. - Львів : Добрий друк, 2015. - 72 с.
10 Горак, Роман. Франкова Ясениця-Сільна [Текст] / Р. Горак. - Львів : Апріорі, 2015. - 216 с.
11 Дунаївські зустрічі - 2014 [Текст] : [колект. праця] / ред., упоряд. Ю. Куц. - Дунаїв ; Вроцлав : "ARGI" [друк], 2015. - 211 с.
12 Жовква крізь століття [Текст]. Вип. ІІІ / М-во культури України, Держ. іст.- архіт. заповідник у м. Жовкві. - Львів : Растр-7, 2014. - 342 с.
13 Захар'єв, Володимир Анатолійович. Ідея, що стала реальністю [Текст] : (до 5-річчя "Центру Мархоцькознавства") / В. А. Захар'єв. - Хмельницький : Цюпак, 2014. - 103 с.
14 Кендус, Олександра Зіновіївна. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. З. Кендус, В. І. Клок. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 236 с.
15 Літопис Української Повстанської Армії [Текст]. Т. 51. Товариство колишніх вояків Української Повстанської Армії в Канаді. Історія в "Обіжниках" (1952-1993) / упоряд.: І. Гомзяк, Д. Проданик. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. - 534 с.
16 Літопис УПА [Текст]. Т. 24. Золочівська округа ОУН: організаційні документи 1941-1952 / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Вид-во "Літопис УПА", Галуз. держ. архів СБУ. - Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2014. - 1398 с.
17 Потічний, Петро-Йосиф. Моя дорога [Текст] : спогади / П. -Й. Потічний ; пер. з англ. С. Когут ; відп. ред. Х. Кметик. - Київ : Фрески, 2014. - 344 с.
18 Радевич-Винницький, Ярослав. Неукраїнці яким вдячна Україна [Текст] / Я. Радевич-Винницький. - Львів : Апріорі, 2015. - 536 с.
19 Спогади бійців УПА [Текст] / ред. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2015. - 132 с.
Економіка [65]
1 Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції [Текст] : матер. наук. конф. проф.-викл. складу і аспір. навч.-наук. комплексу "Академія" 12-13 трав. Львів 2015 / ред. П. О. Куцик [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 408 с.
2 Барановський, Олександр Іванович. Філософія безпеки [Текст] : монографія. У 2-х т. Т. 2. Безпека фінансових інститутів / О. І. Барановський. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 716 с.
3 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 46. Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 294 с.
4 Гладунський, Василь Назарович. Математичні та логічні підходи до оцінки ефективності методів менеджменту [Текст] : монографія / В. Н. Гладунський, Г. І. Берегова. - Львів : Афіша, 2015. - 188 с.
5 Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених 17-18 квітня 2015 р., Україна, м. Львів / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Рада молодих вчених ІНЕМ. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 356 с.
6 Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні [Текст] : зб. тез доп.за матер. ХІ наук.-практич. конф. 30 березня-4 квітня 2015 року / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т підприємства та перспективних технологій. - Львів : Сорока Т.Б., 2015. - 316 с.
7 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки і менеджменту. Спеціальності: "Менеджмент організацій і адміністрування"; "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"; "Управління у сфері економічної конкуренції" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спеціаліста). Кн. 2 / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 168 с.
8 Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 / ред. В. В. Апопій [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 208 с.
9 Смовженко, Тамара Степанівна. Питання макроекономічної політики України на 2014-2019 рр. [Текст] : експертно-аналіт. доп. / Т. С. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 54 с.
10 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(111)/2015 / ред. В. С. Кравців. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 156 с.
11 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(106)/2014. Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 312 с.
12 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(112)/2015 / ред. В. С. Кравців. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 138 с.
13 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(108)/2014. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій / НАН України, ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього". - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2014. - 380 с.
14 Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : ситуац. завд. до прктич. занять, самост. та індив. роботи, тестові завд. та завд. для поточ. модул. контролю знань студ. напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / Центр. спілка споживчих товариств України ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 152 с.
15 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених Львів, 20 березня 2015 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 148 с.
16 Корягін, Максим Вікторович. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 276 с.
17 Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції [Текст] : матеріали Х Всеукр. наук.-прак. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. Львів, 24-25 квіт. 2015 р. / МОН України, Львів. комерційна акад., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 180 с.
18 Мульска, Ольга Петрівна. Дитяча праця в Україні: стан, тендкнції та механізми регулювання [Текст] : монографія / О. П. Мульска. - Львів : ІРД НАН України, 2015. - 230 с.
19 Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія) [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / І. П. Пістун [та ін.] ; ред. І. П. Пістун. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 224 с.
20 Башнянин, Григорій Іванович . Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму [Текст] / Г. І. Башнянин, О. Ю. Носов, І. Є. Труш. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 222 с.
21 Марцин, Володимир Степанович. Інвестиційна діяльність в Україні: шляхи її становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. С. Марцин. - Львів : Апріорі, 2015. - 744 с.
22 Сторонянська, Ірина Зіновіївна. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад [Текст] : монографія / І. З. Сторонянська, А. Пелехатий. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 190 с.
23 Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / П. О. Куцик [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 328 с.
24 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(17)/2014 / Харків. ін-т банків. справи УБС НБУ. - Харків : [б. в.], 2014. - 348 с.
25 Чуй, Ірина Романівна. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для вивч. дисц. студ. напрям. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" та 6.030507 "Маркетинг" / І. Р. Чуй, М. В. Сороківська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 284 с.
26 Ясинська, Надія Альбертівна. Управління особистими фінансами [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Ясинська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 356 с.
27 Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : інформ. пакет спеціальності / ред. Ю. Ю. Туниця ; уклад.: Л. Д. Загвойська, Л. І. Максимів. - Львів : Афіша, 2015. - 372 с.
28 Босак, Андрій Остапович. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : монографія / А. О. Босак, О. І. Тревого ; ред. О. Є. Кузьмін. - Львів : Міські інформаційні системи, 2015. - 326 с.
29 Крикавський, Євген Васильович. Логістика для економістів [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 476 с.
30 Поважний, Олександр Станіславович. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. С. Поважний, Н. А. Ясинська, Н. О. Шира. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 460 с.
31 Сухорська, Уляна Романівна. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / У. Р. Сухорська, В. М. Щербаченко. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 384 с.
32 Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сирохман [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2015. - 428 с.
33 Чухрай, Наталія Іванівна . Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 498 с.
34 Гайдуцький, Павло Іванович. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні [Текст] / П. І. Гайдуцький. - Київ : "Інформаційні системи", 2015. - 448 с.
35 Коваль, Людмила Миколаївна. Ринок землі в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Л. М. Коваль. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 160 с.
36 Антонюк, Ярослав Михайлович. Організація виставкової діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 328 с.
Політика [66]
1 Полякова, Юлія Володимирівна. Міжнародний інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. у тестах / Ю. В. Полякова, З. Я. Макогін. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 240 с.
2 Гелей, Степан Дмитрович. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с.
3 Гринів, Ігор. Мистецтво перемагати [Текст] / І. Гринів. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 112 с.
4 Скочиляс, Любомир. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Скочиляс, О. Шиманова, Р. Парійчук-Брухаль. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 192 с.
5 Смолій, Валерій Андрійович. Інститут влади в політичній системі України (середина - друга половина XVII ст.) [Текст] : научное издание / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - Київ : Наукова думка, 2014. - 244 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 4/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
2 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 5/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
3 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 6/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
4 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 7/2015. - Київ : Українська правова інформація, 2015. - 1 ел. опт. диск
5 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут права та психології. Спеціальності: "Правознавство"; "Управління навчальним закладом"; "Судова експертиза" [Текст] : навч. посіб. для вступ. до НУ "Львівська політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 144 с.
6 Словарь - активатор творческого мышления юриста [Текст] / сост. В. Манукян. - Харьков : Право, 2015. - 688 с.
7 Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень [Текст] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. правових наук України. - Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2015. - 412 с.
8 Жаровська І.М. Проблеми теорії держави і права: державно-владний вимір [Текст] : навч. посіб. / І. М. Жаровська. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 240 с.
9 Жаровська, Ірина Мирославівна. Юридична компаративістика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Жаровська, В. С. Канцір. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 196 с.
10 Легін, Людмила Михайлівна. Законодавчий процес в Україні: теоретико-правове дослідження [Текст] : монографія / Л. М. Легін. - Івано-Франківськ : Лабораторія акад. дослідж. правового регулювання та юрид. техніки ; Дрогобич : Коло, 2015. - 134 с.
11 Трихліб, Крістіна Олексіївна. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології [Текст] : монографія / К. О. Трихліб. - Харків : Право, 2015. - 224 с.
12 Макарчук, Володимир Степанович. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. - Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. - 256 с.
13 Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Текст] : матер. сьомого Львів. міжнар. форуму 29 трав. 2014 року / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 216 с.
14 Березовська, Ірина Романівна. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Текст] : монографія / І. Р. Березовська. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 174 с.
15 Закон України "Про вищу освіту" [Текст] : станом на 20 лют. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 104 с.
16 Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд" [Текст] : станом на 8 черв. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 148 с.
17 Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення" [Текст] : станом на 15 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 88 с.
18 Закон України "Про оборону України". Закон України "Про збройні сили України". Закон України "Про військову службу правопорядку у збройних силах України". Закон України "Про національну гвардію України" [Текст] : станом на 5 берез. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 88 с.
19 Закон України "Про охорону навколишнього середовища" [Текст] : введення в дію відбудеться 14 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 68 с.
20 Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : наук.-практ. посіб. / О. І. Перепелиця [та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 632 с.
21 Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 528 с.
22 Кримінальний кодекс України [Текст] : зі змін. та допов. станом на 1 липня 2015 р. / уклад. В. І. Тютюгін. - Харків : Право, 2015. - 306 с.
23 Кримінальний процес [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна [та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 280 с.
24 Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 30 черв. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 370 с.
25 Ксёнзенко, Родион Валерьевич. Семейые споры по-простому. Что делать? [Текст] / Р. В. Ксёнзенко. - Харьков : Право, 2015. - 64 с.
26 Кузніченко, Сергій Олександрович. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" [Текст] : наук.-практ. коментар / С. О. Кузніченко. - Харків : Право, 2015. - 164 с.
27 Мілаш, Вікторія Сергіївна. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с.
28 Магда, Світлана Олександрівна. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів [Текст] : монографія / С. О. Магда. - Харків : Право, 2015. - 216 с.
29 Олєйніков, Денис Олександрович. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві [Текст] : наук.-практ. посіб. / Д. О. Олєйніков, М. В. Членов. - Харків : Право, 2015. - 152 с.
30 Піцикевич, Володимир Васильович. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України [Текст] : монографія / В. В. Піцикевич. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 204 с.
31 Селіванов, Анатолій Олександрович. Реалії конституційного права України [Текст] / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2015. - 84 с.
32 Слівінський, Віктор Романович. Феноменологічні закономірності становлення фахівців органів внутрішніх справ [Текст] : монографія / В. Р. Слівінський, М. М. Цимбалюк. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 280 с.
33 Цивільний кодекс України [Текст] : наук.-практ. коментар : пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців. Т. 10. Кредитні та розрахункові зобов'язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність / ред. І. В. Спасибо-Фатєєва. - Харків : Право, 2015. - 496 с.
34 Цивільний кодекс України [Текст] : наук.-практ. коментар : пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців. Т. 11. Недоговірні зобов'язання / ред. І. В. Спасибо-Фатєєва. - Харків : Право, 2015. - 416 с.
35 Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 26 черв. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 440 с.
36 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 4 черв. 2014 р. [Текст] : станом на 26 черв. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 212 с.
37 Чорнобиль, Ірина Євгенівна. Організація діяльності державного службовця [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Чорнобиль. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 132 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Батиргареєва, Владислава Станіславівна. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні [Текст] : монографія / В. С. Батиргареєва, О. В. Дубович. - Харків : Право, 2015. - 264 с.
2 Практика використання електронних (цифрових) доказів [Текст] / ред. Д. І. Сапіга. - Львів : Каменяр, 2015. - 56 с.
3 Господарський кодекс України [Текст] : станом на 2 черв. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 220 с.
4 Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 13 трав. 2014 р. [Текст] : станом на 15 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 100 с.
5 Прилипко, Сергій Миколайович. Трудове право [Текст] : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - Харків : Право, 2015. - 230 с.
6 Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи [Текст] : каскад. тренінг для адвокат. системи БПД / ред. Д. І. Сапіга. - Львів : Каменяр, 2015. - 122 с.
7 Бліхар, Марія Миронівна. Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бліхар. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 480 с.
8 Ващишин, Марія. Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Ващишин. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 220 с.
9 Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Міські інформаційні системи, 2015. - 162 с.
10 Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали [Текст] / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 328 с.
11 Загальновійськові статути Збройних сил України [Текст] : станом на 25 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту / відповід. за випуск В. А. Прудников. - Харків : Право, 2015. - 416 с.
Наука [72]
1 Бюлетень Західного наукового центру 2014 [Текст] / НАН України, МОН України. - Львів : ПАІС, 2014. - 184 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" 2014-2015 навчальний рік. Всеукраїнський етап [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Міжнар. асоц. "Кенгуру без кордонів", Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Каменяр, 2014. - 46 с.
2 Львівська політехніка на фотографіях [Текст] : фотоальбом. Ч. 2. (1844-1990) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 272 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Застосування сучасних оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі фізичного виховання [Текст] : метод. посіб. (для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акред.) / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 160 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Про далеке і близьке [Текст] : спогади та роздуми випускників про ф-т журнал. ЛНУ ім. І. Франка / Асоц. випуск. ф-ту журнал. ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ПАІС, 2015. - 102 с.
2 Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик. - Київ : НБУВ, 2014. - 258 с.
3 Запаско, Яким Прохорович. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга [Текст] : [монографія] / Я. П. Запаско. - Львів : Світ, 1995. - 480 с.
4 Запаско, Яким Прохорович. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга [Текст] : [монографія] / Я. П. Запаско. - Львів : Світ, 2014. - 480 с.
Культурна діяльність в сфері культури [77]
1 Гав В. Гра в лотерею по системі 5 із 36 номерів (492 комбінації) [Текст] / В. Гав. - Львів : Каменяр, 2014. - 20 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Мина, Жанна Василівна. Документаційне забезпечення діяльності установи [Текст] : навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 158 с.
2 Кривенко, Маргарита Олександрівна. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: з досвіду вивчення та наукової реконструкції [Текст] / М. О. Кривенко, Г. І. Сварник. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. - 112 с.
Мовознавство [81]
1 Буквар Івана Федоровича 1574 року [Текст] : путівник / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : БОНА, 2015. - 116 с.
2 Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях [Текст] : монографія / В. А. Широков [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 160 с.
3 Лозова, Ніна Євгенівна. Дзвона чи дзвону? або -а(-я) чи -у(-ю) в родовому відмінку [Текст] : словник-довідник / Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак. - Київ : Наукова думка, 2015. - 166 с.
4 Мистецтво створення споруд [Текст] : навч. посіб. з укр. мови для студ.-іноземц. техн. вишів спец. "Архітектура" і "Будівництво" (Рівень В1-В2) / Г. Бойко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 300+ эл. опт. диск (DVD-ROM)
5 Степаненко, Микола Іванович. Мовознавча Полтавщина [Текст] : довідник / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2014. - 568 с.
6 Крохмальний, Дмитро Іванович. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я [Текст] / Д. І. Крохмальний. - Київ : Літопис-ХХ, 2015. - 248 с.
7 Ткаченко, Орест Борисович. Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст] / О. Б. Ткаченко. - Київ : Наукова думка, 2014. - 512 с.
8 Федоров (Федорович), Іван. Буквар 1574 р. [Текст] / І. Федоров (Федорович) ; авт. післямови І. Жук. - Львів : Бібльос, 2014. - [93] с.
Літературознавство [83]
1 Історія української літератури [Текст]. У 12-ти т. Т. 2. Давня література (друга половина ХVI-XVIII ст.) / М. М. Сулима [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2014. - 840 с.
2 Історія української літератури [Текст]. У 12-ти т. Т. 4. Тарас Шевченко / І. М. Дзюба ; наук. ред. М. Г. Жулинський. - Київ : Наукова думка, 2014. - 783 с.
3 Горак, Роман Дмитрович. Василь Стефаник [Текст] : художньо-есеїстичне вид. У 3-х кн. Кн. 1 / Р. Д. Горак. - Львів : Апріорі, 2015. - 600 с.
4 Липа, Юрій Іванович. Світильник неугасимий [Текст] : есей, батькові вірші / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 32 с.
5 Содомора, Андрій Олександрович. Шевченків садок і Франкове поле [Текст] : спроба прочитання / А. О. Содомора. - Львів : Апріорі, 2015. - 104 с.
Художня література [84]
1 Бєньчик, Марек. Книга облич [Текст] / М. Бєньчик ; пер. з пол. О. Сливинський. - Львів : Піраміда, 2015. - 328 с.
2 Дюма-син, Александр. Дама з камеліями [Текст] : роман / А. Дюма-син ; пер. М. Якубяк. - Львів : Піраміда, 2009. - 272 с.
3 Мозер, Ервін. Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод [Текст] / Е. Мозер ; пер. з нім. Л. Нор. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 184 с.
4 Ханін, Сємьон. Вплав [Текст] : зб. поезій / С. Ханін. - Львів : Позднякова А. Ю., 2015. - 80 с.
5 Ґрьонтведт, Ніна Елізабет. Абсолютно нецілована [Текст] : повість / Н. Е. Ґрьонтведт ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 320 с.
6 Венжик-Ґроза, Сильвестр. Граф Сцибор на Острівці [Текст] : повість із перших років ХІХ ст. / С. Венжик-Ґроза ; пер. з пол., авт. перед. сл. П. Даниляк . - Городок : Бедрихів край, 2015. - 192 с.
7 І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : твори перемож. фестивалю-конкурсу 2014 року / Львів. обл. від. Союзу Українок. - Львів : Растр-7, 2014. - 136 с.
8 Альманах "Salve" [Текст] : поез. та проза / ред. В. Патин. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 154 с.
9 Балагурак, Надія. У полум'ї війни [Текст] : зб. поезій / Н. Балагурак, О. Надольська, Ю. Микитин. - Львів : ПАІС, 2015. - 64 с.
10 Геник, Леся. Полинова ріка [Текст] : поезії / Л. Геник. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 144 с.
11 Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр [Текст] / Ю. Ю. Горліс-Горський. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 456 с.
12 Гречин, Віктор. Вітербо [Текст] : вірші / В. Гречин. - Львів : Апріорі, 2015. - 120 с.
13 Гридін, Сергій. Кігтик Ковбаско [Текст] / С. Гридін ; худож.: А. Нечаєвський, Д. Нечаєвська . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 152 с.
14 Йолтуховська-Скоропис, Лідія Михайлівна. Живі джерела [Текст] : зб. поет. творів / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. - Львів : БОНА, 2015. - 132 с.
15 Карпець, Михайло Степанович. Біль мого серця [Текст] : спогади, вірші / М. С. Карпець. - Львів : Каменяр, 2015. - 88 с.
16 Кохання струни золоті [Текст] : [поезія] / упоряд. З. Ромовська. - Львів : ПАІС, 2015. - 208 с.
17 Крохмалюк, Олеся Михайлівна. Мить і вічність буття [Текст] : проза, поезія / О. М. Крохмалюк. - Київ : Літопис-ХХ, 2013. - 54 с.
18 Мазій, Роман Михайлович. Запах землі. (Велика історія маленького містечка) [Текст] : роман / Р. М. Мазій. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 224 с.
19 Могилянський, Михайло Михайлович. Честь. Вбивство [Текст] : вибране / М. М. Могилянський. - Київ : Академія, 2015. - 208 с.
20 Ноель Мертві сни [Текст] : вірші / Ноель. - Львів : Каменяр, 2015. - 86 с.
21 Яворська, Ольга Йосипівна. На чужих вітрах [Текст] : роман у двох частинах / О. Й. Яворська. - Львів : Апріорі, 2015. - 260 с.
22 Яценко, Петро. Короткий путівник із галицького сексу [Текст] : роман / П. Яценко. - Львів : Піраміда, 2015. - 164 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького [Текст] : щорічник. № 10 (15) / відп. ред. О. Біла. - Львів : [б.в.], 2014. - 192 с.
2 Гавур, Люба. Чарівні візерунки [Текст] : альбом. Ч. IV / Л. Гавур. - Львів : Апріорі, 2013. - 100 с.
3 Свйонтек, Ірина Владиславівна. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту [Образотворче видання] : альбом 5 (навч. посіб.). Кн. 2. Космацькі вишивки Косівщини "Довбушеві взори" / І. В. Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2015. - 264 с.
4 Шмагало, Ростислав Тарасович. Енциклопедія художнього металу [Текст]. Т. ІІ. Художній метал України. ХХ - поч. ХХІ ст. / Р. Т. Шмагало. - Львів : ЛНАМ, 2015. - 276 с.
5 Волошин, Любов Василівна. Іванна Нижник-Винників. Творчість на еміграції. Німеччина, Франція 1945-1993 роки [Текст] : монографія / Л. В. Волошин. - Львів : Афіша, 2015. - 372 с.
6 Яців, Роман. Реставрація веселки. Малярство, графіка Романа Яціва [Текст] : альб.-кат. вист. / Львів. Нац. Акад. Мистецтв, Музей "Дрогобиччина". - Львів : Апріорі, 2015. - 48 с.
7 "Празька школа" львівських композиторів [Текст] / упоряд. Л. Кияновська. - Львів : Тетюк Т. В., 2014. - 160 с.
Релігія [86]
1 Вовк, Мирон Вячеславович. Ответы пастора [Текст] : 100 ответов на самые актуал. вопр. практич. жизни христианина / М. Вовк ; ред. Т. Головина. - Львов : Афиша, 2015. - 508 с.
2 Котовська, Ольга. У музиці молитви до Господа полину (невідоме з життя о. Михайла Вербицького) [Текст] / О. Котовська, Г. Папірник. - Львів : Растр-7, 2015. - 76+24 с.
3 Онищук, Ігор Ігорович. Східні церкви: державно-конфеційні відносини [Текст] : навч. посіб. / І. І. Онищук, С. В. Онищук. - Дрогобич : Коло, 2014. - 476 с.
4 Шептицький, Андрей. Документи і матеріали 1899-1944 [Текст]. Т. ІV. Спільні пастирські послання 1905-1944 / А. Шептицький. - Львів : Артос, 2013. - 1192 с.
Філософія [87]
1 Скринник, Михайло Антонович. Філософія [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скринник, Л. Я. Фльорко, М. Я. Фльорко. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 480 с.
2 Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрям. підгот. / О. П. Тімченко [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2015. - 360 с.
3 Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку [Текст] / наук. ред., авт. вступ. ст. А. С. Синиця. - Львів : Літопис, 2014. - 374 с.
Психологія [88]
1 Екологічна етика [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Борейко [та ін.] ; ред. О. М. Шуміло. - Харків : Право, 2015. - 304 с.
2 Котовська О.П. Психологія та педагогіка: євроінтеграційний контекст [Текст] : навч. посіб. / О. П. Котовська. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 198 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Наукові та навчальні видання Національного університету "Львівська політехніка" за 2006-2013 роки [Текст] : бібліогр. покаж. / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
2 Христина Саноцька (1931-1999) [Текст] : покаж. друк. праць та архів матер. / НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечнихних мистец. ресурсів. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. - 138 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday833
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3197
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19088
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191166

We have: 17 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер