Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Туристичний потенціал: особливості його функціонування
Вівторок, 29 листопада 2016, 13:18

 

«…Туризм може бути ефективним засобом сприяння соціально-економічному зростанню для всіх країн, якщо одночасно вживатимуться необхідні заходи з метою виконання найбільш термінових національних завдань і досягнення національною економікою прийнятного рівня самозабезпеченості, за якого країна не повинна витрачати більше того, що вона сподівається отримати від туризму».

З матеріалів Гаазької декларації

Міжпарламентської конференції з туризму

І розділ. Економіка туристичного бізнесу

Любіцева О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 369 с.

Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активації участі України в світовому туристичному процесі. Розкривається роль готельної, курортно-санаторної, транспортної інфраструктури, туристичної галузі в інтенсифікації туристичного процесу в Україні.

 

 

 

 

 

 


Економіка туризму: теорія та практика [Текст] : підручник / М. Мальська, М. Рутинський, С. Білоус, Н. Мандюк. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 544 с.

Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальська М. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, О. Бордун. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 248 с.

Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах.

 

 

 

 

 

 

 


Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку [Текст] : монографія / за ред. М. Кизима, В. Єрмаченка. – Харків : ІНЖЕК, 2012. –472 с.

Монографія має комплексний характер висвітлення вітчизняними та іноземними науковцями проблем розвитку різних сфер діяльності туристичної галузі в умовах глобалізації в світі та Україні зокрема.

 

 

 

 

 

 

 


Управління регіональним розвитком туризму [Текст] : навч. посіб. / Д. Стеченко, І. Безуглий, Н. Турло. – Київ : Знання, 2012. – 455 с.

У навчальному посібнику висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління регіональним розвитком туризму, зокрема, інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, становлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, створення кластерів у сфері туризму, формування регіональних ринків праці.

 

 

 

 

 

 


Марченко О. Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств [Текст] / О. Марченко // Агросвіт. – 2016. – №11. – С.7-11.

 

 

 

 

 

 

 

 


Сагалакова Н. Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення на туристичних підприємствах [Текст] / Н. Сагалакова // Агросвіт. – 2016. – №13-14. – С. 56-66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ розділ. Менеджмент туризму

Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. Афонченкова, О. Булюк, Б. Масенко, Ю. Панченко; за ред. О. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2012. – 364 с.

У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за поданою тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності.

 

 

 

 

 

 


Бабарицька В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг [Текст] : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 288 с.

У книзі представлено принципи і методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів.

 

 

 

 

 

 

 

 


Школа І. Менеджмент туризму [Текст] : підручник / І. Школа, О. Корольчук. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – 464 с.

У підручнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій; розглядається менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.

 

 

 

 

 

 


Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності [Текст] : посібник / О. Кузьмін, Н. Подольчак, О. Беднарська [та ін.]. – Львів : Растр-7, 2011. – 140 с.

У посібнику розкрито сутність та значення ризик-менеджменту в міжнародній туристичній діяльності, виокремлено основні ризики та причинно-наслідкові зв’язки між ними.

 

 

 

 

 

 

 


Галасюк С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. Галасюк, С. Нездоймінов. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 178 с.

Навчальний посібник містить відповіді на питання зі соціально-економічного моделювання сфери туристичного та екскурсійного обслуговування, розуміння сутності туристичної та екскурсійної послуги як складових сфери туристичної діяльності, набуття вмінь з використання сучасних методів надання туристичних послуг кожним із сегментів туристичної індустрії.

 

 

 

 

 

 

 

Кудла Н. Менеджмент туристичного підприємства [Текст] : підручник / Н. Кудла. – Київ : Знання, 2012. – 343 с.

У підручнику систематизовано матеріал з основних напрямів управління туристичним підприємством. Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку.

 

 

 

 

 

 

 


Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень [Текст] : монографія / І. Бочан, С. Васильчак, О. Гринькевич. – Львів : ЛІЕТ, 2012. – 208 с.

Монографія присвячена питанням управління конкурентоспроможністю в туризмі на макро-, мезо- та мікрорівнях. Досліджується проблеми побудови концептуальної моделі розвитку туризму в Україні на засадах сталого розвитку, науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичної організації та її продуктів.

 

 

 

 

 

 


Самойлов Ю. Туризм – галузь стратегічна! [Текст] / Юрій Самойлов // Укр. туризм. – 2015. – №5. – С. 16-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Самойлов Ю. Екскурсійний туризм: пізнаваймо Україну! [Текст] / Юрій Самойлов // Укр. туризм. –2015. – №3. – С. 40-43.

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ розділ. Сільський зелений туризм

Рутинський М. Сільський туризм [Текст] : навч. посіб. / М. Рутинський, Ю. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с.

У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі.

 

 

 

 

 

 

 


Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних [Текст] : посіб. для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук, Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 232 с.

У посібнику висвітлено матеріали, які є результатом 15-річної праці українських фахівців в напрямку розвитку відпочинку та туризму для неповносправних осіб, і базуються на практичному українському досвіді.

 

 

 

 

 

 


Шимечко Г. Агротуризм як напрям підприємництва: теорія і практика [Текст] / Г. Шимечко, Г. Черевко. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 206 с.

Досліджено суть, значення і місце агротуризму як виду підприємницької діяльності на селі, напряму зрівноваженого розвитку сільських регіонів, чинника покращення добробуту селян, соціально-економічного та екологічного середовища їх функціонування.

 

 

 

 

 

 

 

Сапєлкіна З. Релігійний туризм [Текст] : навч. посіб. / З. Сапєлкіна. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 244 с.

Посібник містить інформацію про об’єкти релігійного туризму (церковну історико-культурну спадщину: храми, іконографію, твори прикладного мистецтва), з яких в значній мірі складається світовий культурний фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 


Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем [Текст] : монографія / за наук. ред. М. Мальованого. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 340 с.

Монографія розглядає закономірності розвитку та відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем.

 

 

 

 

 


Організування туристичної діяльності [Текст] / О. Кузьмін, А. Дубодєлова, І. Кулиняк, Х. Малкуш. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні аспекти організування туристичної діяльності. Систематизовано і структуризовано туристичні ресурси та туристичні райони України. Розглянуто основні засади державного управління туристичною діяльністю.

 

 

 

 

 

 

 


Аріон О. Географія туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Аріон, С. Уліганець. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 266 с.

Навчально-методичний посібник містить інформацію про туризм, особливості організації рекреаційно-туристської діяльності та пріоритетні напрямки її розвитку в різних регіонах України і світу.

 

 

 

 

 

 

 

 


Забуранний С. Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України [Текст] / С. Забуранний // Економіка АПК. – 2014. – №4. – С. 100-106.

 

 

 

 

 

 

 

 


Романова А. Туризму потрібна державна політика! [Текст] / Анна Романова // Укр. туризм. – 2015. – №4. – С. 16-17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шпеник Т. Сільський зелений туризм, історія продовжується… [Текст] / Т. Шпеник // Туризм сільський зелений. – 2014. – №2. – С. 4-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильєв В. Організаційна структура спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Текст] / В. Васильєв, П. Горішевський, Ю. Зінько // Туризм сільський зелений. – 2014. – №1. – С. 16-17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романюк С. Туристична галузь України: руїна чи низький старт? [Текст] / С. Романюк // Укр. туризм. – 2015. – №6. – С. 68-71.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday135
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week1139
mod_vvisit_counterLast week7701
mod_vvisit_counterThis month16869
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341529

We have: 77 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер