Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Землеустрій – як один із шляхів розв’язання соціальних проблем розвитку сільських територій
Понеділок, 13 березня 2017, 09:48

Розв’язання соціальних проблем сільських територій значною мірою залежить від зміцнення фінансового стану територіальних громад і підвищення доходів населення.

Землевпорядкування виконується в основному для вирішення організаційно-технічних та правових аспектів перерозподілу земель, а не як засіб обґрунтованої оптимізації і їхнього раціонального використання. При проведенні земельної реформи основна увага приділяється вирішенню проблем власності на землю, її перерозподілу між власниками і землекористувачами, формуванню нових форм землегосподарювання. В той же час, проблема формування сучасного сільського господарства має бути пов’язана не тільки з максимізацією урожаїв та прибутків, а перш за все, із забезпеченням раціонального та ощадливого землекористування.

Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити екологічно безпечне та економічно ефективне використання землі є землеустрій. Він виступає дійовим механізмом в організації землі як засобу виробництва і відповідною мірою регулює суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

На книжковій виставці підібрані документи, які висвітлюють питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні, висвітлено аспекти охорони грунтів, викладено теоретичні основи державного земельного кадастру тощо.

Адресовано фахівцям в галузі земельних відносин і землеустрою, студентам, аспірантам і викладачам аграрного спрямування, а також читачам, які цікавляться проблемами аграрної економіки.

І розділ. Ринок земельних ресурсів в Україні

Ринок земельних ресурсів в Україні. Регіональний аспект [Текст] / Г. Башнянин, М. Москва, О. Кундицький. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – 256 с.

Висвітлені проблеми формування державної регуляторної політики у сфері земельних відносин, обгрунтовано об’єктивну необхідність запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, а також проаналізовано основні проблеми розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення.

 

 

 

 

 

Коваль Л. Ринки економічних ресурсів в аграрній сфері економіки: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : монографія / Л. Коваль. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 312 с.

Досліджуються теоретико-методологічні проблеми й особливості формування ринків економічних ресурсів аграрного сектора України, висвітлюється генезис сучасних ринків, особливості механізмів їх саморегуляції та державного управління.

 

 

 

 

 

Другак В. Теоретичні та методологічні основи економіки землекористування [Текст] : монографія / В. Другак. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2010. – 307 с.

У монографії розкрито поняття та сутність економіки землекористування, засади нової парадигми його розвитку та сталості, умови раціоналізації розподілу земельних, трудових і матеріально-фінансових ресурсів, методичні підходи до оцінки ефективності землекористування та балансової вартості землі як одного з основних механізмів.

 

 

 

 

Мартин А. Історичні аспекти земельних відносин і землеустрою в Україні [Текст] : монографія / А. Мартин, Т. Прядка. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 194 с.

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні.

 

 

 

 

 

 

Моніторинг земель [Текст] : підручник / А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук та ін. – Львів: «Компанія «Манускрипт», 2008. – 264 с.

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні засади моніторингу земель, які розширюють світогляд і поглиблюють підготовку фахівців в системі управління земельними ресурсами.

 

 

 

 

 

 

Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посібник / за ред.: В. Збарського, В. Мацибори. – Київ: Каравела, 2012. – 312 с.

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

Липчук В. Стан та проблеми використання приміських сільськогосподарських земель [Текст] : монографія / В. Липчук, О. Черечон. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с.

У монографії розглядаються проблеми землекористування в приміських зонах. Обгрунтовуються основні напрями покращення використання сільськогосподарських земель та вдосконалення земельних відносин.

 

 

 

 

 

Кириленко І. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні [Текст] / І. Кириленко, В. Кравчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 26-29.

 

 

 

 

 

 

\


ІІ розділ. Землекористування та еколого-економічні проблеми

Крилов В. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів [Текст] / В. Крилов. – Київ: Урожай, 2008. – 304 с.

Висвітлено аспекти охорони грунтів, як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарського землекористування та питання організації території й охорони грунтів нових агроформувань.

 

 

 

 

 

 

Охорона грунтів [Текст] : підручник / М. Шикула, О. Гнатенко, Л. Петренко, М. Капшик. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 398 с.

Розкрито основні причини та умови прояву руйнівних процесів у грунтах України. Висвітлено сучасні методи прогнозування процесів ерозій та деградації грунтів, а також методи їх запобігання та боротьби з ними. Описано грунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур.

 

 

 

 

 

 

Шувар І. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів [Текст] : навч. посібник / І. Шувар. – Львів: Новий Світ-2000, 2011. – 496 с.

Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічно безпечного контролювання забур’яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від грунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.

 

 

 

 

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання [Текст] / І. Розумний, Д. Добряк, О. Канаш, Д. Бабміндра. – Київ: Урожай, 2009. – 464 с.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади напрямів використання орних земель України на основі класифікації їх за придатністю для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням конкретних особливостей природно-екологічних умов середовища.

 

 

 

 

 

 

Сохнич О. Розвиток перспективного сільськогосподарського землекористування [Текст] : монографія / О. Сохнич, В. Горлачук, А. Сохнич. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 192 с.

Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо механізмів формування перспективного сільськогосподарського землекористування в період економічних трансформацій.

 

 

 

 

 

Новаковська І. Еколого-економічний механізм функціонування землекористування [Текст] / І. Новаковська // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 10. – С. 65-67.

 

 

 

 

 

 

 


Осипчук С. Про екологічні дослідження в інституті землеустрою УААН (літопис відділу екології землекористування) [Текст] / С. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2013. – № 4. – С. 5-26.

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ розділ. Земельний кадастр – основа регулювання земельних відносин

Земельний кадастр – основа регулювання земельних відносин [Текст] : монографія / М. Ступень. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 308 с.

У монографії висвітлено наукові засади розвитку державного земельного кадастру та проведено аналіз сучасного стану його ведення. Визначено методичні підходи удосконалення системи обліку земель, оцінки земель населених пунктів та експертної оцінки земельних ділянок с/г призначення.

 

 

 

 

 

Земельний кадастр [Текст] : підручник / М. Ступень, О. Микула, Є. Левейкіна та ін.; За заг. ред. М. Ступеня. – Львів, 2011. – 309 с.

У підручнику висвітлено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито його складові частини та особливості ведення земельного кадастру за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

Котик З. Вишукування в землеустрої [Текст] : конспект лекцій / З. Котик; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: Вид-во Растер-7, 2013. – 101 с.


У роботі подано загальну характеристику робіт із землеустрою і кадастру, розглянуто організацію і менеджмент підприємства, наведено організацію робіт із землеустрою і кадастру.

 

 

 

 


Ринок земельних ресурсів в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку [Текст] / Г. Башнянин, М. Москва, В. Блонська. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – 176 с.

Розглядається проблема формування державної регулятурної політики у сфері земельних відносин. Обгрунтовується об’єктивна необхідність становлення ринку земельних ресурсів в Україні, а також висвітлюються основні проблеми його розвитку.

 

 

 

 

 

 

Котик З. Землевпорядні вишукування в землеустрої [Текст] : практикум / З. Котик; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: Вид-во Растр-7, 2013. – 42 с.

У роботі подаються загальні відомості про землеустрій, вказано порядок виконання, наведений короткий словник основних термінів та перелік рекомендованої літератури.

 

 

 

 

 

 

Котик З. Техніко-економічне та екологічне забезпечення (обгрунтування) ведення кадастрових робіт [Текст] / З. Котик. – Львів: Край, 2011. – 207 с.

У цій книзі розглянуто організацію окремих видів топографогеодезичного виробництва, організацію робіт із землеустрою та управління земельно-кадастровим виробництвом. Також подано словник термінів та перелік використаної літератури у кінці кожного розділу.

 

 

 

 

 

Малахова С. Використання земель населених пунктів на сучасному етапі розвитку державного земельного кадастру [Текст] : монографія / С. Малахова. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 187 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади удосконалення земельного кадастру населених пунктів. Обгрунтовуються перспектив його розвитку в сучасних умовах на засадах сталого розвитку, організації використання й охорони земель. З монографії видно, що автор зосередив увагу на аналізі використання земель Львівської області та сучасному стані його ведення.

 

 

 


Теоретичні основи державного земельного кадастру [Текст] : навч. посібник / М. Ступень, Р. Гулько, О. Микула та ін. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 336 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито складові частини державного земельного кадастру, земельний кадастр у зарубіжних країнах.

 

 

 

 

 

Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування [Текст] : навч. посібник / І. Соловій, О. Іванишин, В. Лавний. – Львів: Афіша, 2005. – 400 с.

У посібнику висвітлено глобальні та регіональні екологічні проблеми землекористування, закономірності формування та стратегії менеджменту земельних конфліктів, теоретичні основи економіки землекористування.

 

 

 

 

 

 

 

Паньків З. Земельні ресурси [Текст] : навч. посібник / З. Паньків. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. – 272 с.

У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України.

 

 

 

 

 


Гадзало Я. Проблеми завершення земельної реформи [Текст] / Я. Гадзало // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 8. – С. 5-10.

 

 

 

 

 

 

 


Попович А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні [Текст] / А. Попович // Агросвіт. – 2016. – № 10. – С. 43-52.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday273
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week273
mod_vvisit_counterLast week7345
mod_vvisit_counterThis month17007
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341667

We have: 24 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер