Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (березень 2016 р.)
Понеділок, 11 квітня 2016, 10:13
Природничі науки в цілому [20]
1 Рудько, Георгій Ілліч. Україна, яку ми втрачаємо [Текст] / Г. І. Рудько. - Чернівці : Букрек, 2015. - 280 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 299. Прикладна математика / МО України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1996. - 188 с.
2 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 364. Прикладна математика / МО України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. - 357 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 407. Прикладна математика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. - 280 с.
4 Капустяник, Володимир Богданович. Прикладна спектроскопія [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 312 с.
Хімічні науки [24]
1 Яворський, Віктор Теофілович. Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991) [Текст] : монографія / В. Т. Яворський, К. І. Блажівський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 184 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 812. Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 480 с.
3 Зварич, Віктор Ігорович. Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук: 02.00.03 - органічна хімія / В. І. Зварич2016. - 20 с.
4 Кальницький, Михайло Борисович. Про Київ для дітей та батьків [Текст] / М. Б. Кальницький ; худож. О. Малакова. - Київ : ВАРТО, 2015. - 88 с.
5 Львів [Текст] : путівник / авт. тексту. І. Деркач ; ред. М. Білан. - Львів : Каменяр, 1974. - 80 с.
Біологічні науки [28]
1 Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду [Текст] : матер. міжнар. наук.-практичної конф. Липень, 2003 р. / ред. С. Стойко [та ін.]. - Львів : Меркатор, 2003. - 148 с.
2 Малиновський, Костянтин Андрійович. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970 Р.) [Текст] : монографія / К. А. Малиновський ; відп. ред. Ю. М. Чорнобай. - Львів : ДПМ НАН України, 2005. - 202 с.
3 Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин [Текст] : монографія / ред. Л. П. Горальський. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 296 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 Афтаназів, Іван Семенович. Практикум з інженерної графіки до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. ІІ / І. С. Афтаназів, П. П. Волошкевич, О.О. Бойко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 236 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Історія радіотехнічної освіти і науки у Львівській політехніці (1952-2012) [Текст] : до 60-річчя радіотехн. ф-ту - Ін-ту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 324 с.
Гірнича справа [33]
1 Бурачок, Роман Адамович. Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Бурачок, М. М. Климаш, Б. В. Коваль. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 476 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 814. Інформаційні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська Політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 544 с.
3 Сенів, Максим Михайлович. Безпека програм та даних [Текст] : навч. посіб. / М. М. Сенів, В. С. Яковина. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 256 с.
4 Ярка, Уляна Борисівна. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 200 с.
Харчові виробництва [36]
1 Барус, Маріанна Маринівна. Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук:02.00.03 - органічна хімія / М. М. Барус2016. - 20 с.
2 Кононевич, Юрій Миколайович. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних циклопента[d]піримідин-2,4(3Н,5Н)-діону [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ.канд. фармац. наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / Ю. М. Кононевич2016. - 24 с.
Будівництво [38]
1 Кархут, Ігор Іванович. Температурні навантаження на залізобетонні захисні конструкції [Текст] : монографія / І. І. Кархут. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 248 с.
2 Гайда, Олексій Миколайович. Міцність, деформативність та тріщиностійкість залізобетонних балок відновлених ін'єкційним методом [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / О. М. Гайда2015. - 20 с.
Транспорт [39]
1 Мацієвська, Оксана Олександрівна. Водопостачання і водовідведення [Текст] : навч. посіб. / О. О. Мацієвська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 144 с.
2 Копистинський, Олег Ростиславович. На варті краю нафти та здоров'я. З історії пожежництва Борислава, Дрогобича та Трускавця [Текст] / О. Р. Копистинський, О. В. Миць, С. С. Попович. - Львів : СПОЛОМ, 2004. - 202 с.
Лісове господарство [43]
1 Генсірук, Степан Антонович. Сокровенне про ліс [Текст] / С. А. Генсірук. - Львів : Рідна школа, 2000. - 64 с.
2 Лісове насінництво [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Дебринюк [та ін.]. - Львів : Світ, 1998. - 432 с.
Клінічна медицина [53]
1 Кадамов, Ідібег Мансурович. Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Н) [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 - фармацевтична хімія і фармакогнозія / І. М. Кадамов2016. - 22 с.
2 Кука, Олеся. Вчимося розпізнавати плідність [Текст] / О. Кука, О. Сокальська, З. Городенчук. - Львів : Свічадо, 2007. - 96 с.
3 Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євроінтеграційних процесів України: регіональний аспект [Текст] : метод. реком. / ред. У. Я. Садова. - Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2015. - 54 с.
Історичні науки [63]
1 Загадки історії [Текст] / уклад. Г. Е. Єрмановська. - Харків : Фоліо, 2015. - 318 с.
2 Miliukov, Paul. Outlines of Russian culture [Текст]. Part III. Architecture, Painting and Music / P. Miliukov ; ed. M. Karpovich. - New York : A.S.Barnes & Co., 1960. - 159 с.
3 Фостер, Уильям З. Очерк политической истории Америки [Текст] / У. З. Фостер. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1953. - 918 с.
4 Історія України для дітей [Текст] / худож. М. Фартух. - Вінніпеґ : Тризуб, 1972. - 228 с.
5 Білий, Дмитро Дмитрович. Українці Кубані в 1792-1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей [Текст] : монографія / Д. Д. Білий. - Донецьк ; Львів : Східний видавничий дім, 2009. - 544 с.
6 Грицишин, Наталія Степанівна. Опіка над осиротілими дітьми в селянському побуті Галичини (за матеріалами 900-х - 30-х років ХХ ст.) [Текст] : монографія / Н. С. Грицишин. - Київ : Атіка, 2006. - 124 с.
7 Крупницький, Борис Дмитрович. Історіознавчі проблеми історії України [Текст] : зб. ст. / Б. Д. Крупницький. - Мюнхен : Укр. Вільний Ун-т, 1959. - 230 с.
8 Крушинський, Вадим Юрійович. Історія України. Події, факти, дати [Текст] : довідник / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. - Київ : Зодіак-ЕКО, 1993. - 176 с.
9 Літопис Свято-Троїцької церкви містечка Жванця (1869-1898) [Текст] / упоряд.: Р. Нагнибіда, І. Ладоренко. - Львів : Апріорі, 2015. - 256 с.
10 Лемківщина [Текст] : іст.-етногр. дослідж. У 2-х т. Т. 2. Духовна культура / ред. і авт. передм. С. Павлюк . - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2002. - 424 с.
11 Лемківщина [Текст] : іст.-етногр. дослідж. У 2-х т. Т.1. Матеріальна культура / наук. кер. проету і авт. передм. С. Павлюк ; від. ред і авт. вступ. ст. Ю. Гошко. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. - 360 с.
12 Україна: друга половина ХХ століття [Текст] : нариси історії / П. П. Панченко [та ін.]. - Київ : Либідь, 1997. - 352 с.
13 Українська культура в європейському контексті [Текст] : міжнар. конф. 26-28 черв. 2000 у Ґрайфсвальді / In-t fur slawistik. - Ґрайфсвальд : [б. в.], 2002. - 200 с.
14 Хвилі Стрия. Сторінки з історії культури та національно-визвольного руху. Сучасне літературно-мистецьке життя [Текст] / упоряд. В. Романюк ; ред. М. Дорошенко. - Стрий : Щедрик, 1995. - 656 с.
15 Шах, Тарас Ярославович. Народжений для подвигу [Текст] : розповідь про Миколу Лемика / Т. Я. Шах. - Львів : Каменяр, 2015. - 86 с.
16 Шудря, Микола. Лицарі булави [Текст] : розповіді про укр. гетьманів / М. Шудря. - Київ : Велес, 2015. - 240 с.
17 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 4(22)/1998. лип.-серп. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Місіонер [друк], 1998. - 337-464 с.
18 Орел, Лідія. Українська родина. Обряди і традиції [Текст] / Л. Орел. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. - 512+XXIV с.
Економіка [65]
1 Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 274. Проблеми економіки та управління / МО України. - Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1993. - 114 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 815. Проблеми економіки та управління / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 280 с.
3 Економіко-математичне моделювання господарських процесів [Текст] : Завдання та метод. порад. до лаборат. роб. для студ. напряму підгот. 6.030201 "Міжнародні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : ЛЬВІВ. КОМЕРЦ. АКАДЕМ., 2009. - 64 с.
4 Кравчук, Михайло Степанович. Основи підприємницької діяльності [Текст] : метод.посіб. / М. С. Кравчук. - Львів : [б.в.], 1995. - 102 с.
5 Крехівський, Олег Володимирович. Входження підприємства в ринок [Текст] : Метод. посіб. для пром. п-в / О. В. Крехівський. - Київ : Фенікс, 2008. - 80 с.
6 Кузьмін, Олег Євгенович. Малі форми підприємництва [Текст] : навч.посіб. / О. Є. Кузьмін, А. Г. Загородній, Л. С. Громяк. - Львів : Центр Європи, 1996. - 96 с.
7 Ніколенко, Сергій Степанович. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки [Текст] : Моногр. / С. С. Ніколенко, І. О. Пінчук. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 153 с.
8 Крикавський, Євген Васильович. Промисловий маркетинг [Текст] : Підруч. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай. - Львів : Львів. політехнічний ін-т, 2004. - 472 с.
9 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (114). Бюджетна та податкова політика / НАН України, ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього". - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 110 с.
10 Пітюлич, Михайло Михайлович. Регулювання розвитку гірських територій в умовах модернізації економіки України [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / М. М. Пітюлич2016. - 40 с.
11 Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : Навч.посіб. / М. Г. Михайлов [та ін.] ; рецензент: В. Я. Плаксієнко, А. В. Чупіс. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 472 с.
12 Довідник бухгалтера сільськогосподарського підприємства [Текст] / упоряд.: І. І. Ємець, П. Т. Саблук ; рецензент: Я. М. Беренгольц, М. І. Должанський. - Київ : Урожай, 1983. - 304 с.
13 Методи обґрунтування і оцінювання управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Лесечко [та ін.]. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. - 72 с.
14 Мошенський, Сергій Захарович. Бухгалтерський облік у будівництві [Текст] : Навч.посіб. / С. З. Мошенський, Т. П. Остапчук. - Житомир : Рута, 2005. - 356 с.
15 Технологічний облік і звітність у виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв [Текст] : Навч.посіб. / В. А. Домаркцький [та ін.]. - Київ : Фірма ІНКОС, 2005. - 191 с.
16 Хоменко, Наталія Василівна. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності [Текст] : монограф. / Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко, Ю. А. Верига. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 153 с.
17 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 2(23) 2015 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2015. - 260 с.
18 Ткач, Соломія. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. Ткач. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 234 с.
19 Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців, В. М. Сороківський. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 244 с.
20 Маркетинг промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. : тести з дисципліни для студ. напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015
21 Аграрна реформа на Львівщині [Текст] : док. і матер. (1990-1994) / Львів. обл. рада народ. депутатів, Центр приватизації в агропромисловому комплексі Львів. обл. - Львів : Каменяр, 1994. - 160 с.
22 Аграрна реформа на Львівщині [Текст] : док. і матер. (1990-1994) / Львів. обл. рада народ. депутатів, Центр приватизації в агропромисловому комплексі Львів. обл. - Львів : Каменяр, 1995. - 184 с.
23 Механізми активізації продажу товарів підприємствами торгівлі [Текст] : монографія / І. П. Міщук [та ін.]. - Львів : Українська академія друкарства, 2015. - 516 с.
Політика [66]
1 Небесна сотня [Текст] / К. Богданович [та ін.] ; упоряд.: О. Трибушна, І. Соломко. - Харків : Фоліо, 2015. - 208 с.
2 Українська держава очима молоді [Текст] / Львів. обл. держ. адміністрація, Упр. з питань внутрішньої політики, Упр. у справах сім'ї та молоді, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : Простір-М [друк], 2009. - 112 с.
3 Шевельов, Юрій Володимирович. З історії незакінченої війни [Текст] / Ю. В. Шевельов ; упоряд.: О. С. Забужко, Л. Масенко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 471 с.
4 Юрченко, Василь. Приречена держава приреченого народу? [Текст] / В. Юрченко. - Львів : Апріорі, 2015. - 79 с.
5 Зібрання чинних міжнародних договорів України [Текст] : офіц. вид. Т. 7. Кн. 1. січень-червень 1997 р. / М-во закордонних справ України. - Київ : Ін Юре, 2008. - 680+ 1кд.
Право. Юридичні науки [67]
1 Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті євроінтеграційних процесів) [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / відп. ред. П. О. Куцик. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 516 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 813. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 380 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 824. Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 468 с.
4 Збірник на пошану Юрія Панейка [Текст] : наук. зб. Т. ХІ / Укр. вільний ун-т, Ф-т права і суспільно-економічних наук. - Мюнхен : [б. в.], 1988. - 190 с.
5 Рабінович, Петро Мойсейович. Формування основ правового світогляду, правової свідомості та правової культури шкільної молоді (теоретико- й соціолого-правове дослідження) [Текст] : [монографія] : праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина / П. М. Рабінович, Т. В. Бачинський. - Львів : Медицина і право, 2015. - 224 с.
6 Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 592 с.
7 Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам'яті Ганса Ґросса) [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січ. 2016 р.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т права та психології. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 248 с.
8 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 2/2006. Колективні трудові спори / Нац. служба посередництва і примирення. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 384 с.
9 Губар, Сергій Володимирович. Кримінальна юстиція в Україні 1927-1939 роки [Текст] : монографія / С. В. Губар. - Київ : Хай-Тек Прес, 2009. - 352 с.
10 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 44. Ч. 1. Державне управління / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 246 с.
11 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 44. Ч. 2. Економічна політика та фінанси / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 104 с.
12 Законодавство України про соціальний захист населення [Текст] : зб. законів за станом на 5 лип. 2003 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2003. - 380 с.
13 Колективні трудові спори [Текст] / Нац. служба посередництва і примирення. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 384 с.
14 Петровський, Петро Михайлович. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління [Текст] : навч. посіб. / М. П. Петровський. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 240 с.
15 Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України [Текст] : наук. доповідь / наук. ред. В. С. Кравців. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 121 с.
16 Чернявський, Сергій Сергійович. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : навч. посіб. / С. С. Чернявський, О. Є. Користін. - Київ : Хай-Тек Прес, 2010. - 272 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Криміналістика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 104 с.
2 Федоров, Микола Петрович. Кримінологія [Текст] : навч. посіб. / М. П. Федоров. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 351 с.
3 Європейські стандарти в галузі свободи слова [Текст] / М-во юстиції України. - Київ : Ін Юре, 2002. - 232 с.
4 Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст] : зб. справ. Вип. І / уклад.: Ю. Зайцев , О. Павліченко. - Київ : Фенікс, 2004. - 224 с.
5 Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст] : зб. справ. Вип. ІV / уклад.: Ю. Зайцев , О. Павліченко. - Київ : Фенікс, 2005. - 400 с.
6 Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст] : зб. справ. Вип. ІІ / уклад.: Ю. Зайцев , О. Павліченко. - Київ : Фенікс, 2004. - 273 с.
7 Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст] : зб. справ. Вип. ІІІ / уклад.: Ю. Зайцев , О. Павліченко. - Київ : Фенікс, 2005. - 144 с.
8 Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини [Текст] / уклад.: Ю. Зайцев , О. Павліченко. - Київ : Фенікс, 2004. - 96 с.
9 Цивільний захист [Текст] : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 368 с.
Наука [72]
1 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. 204. Кармазин-Каковський Всеволод. Архітектура Бойківської церкви / Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Історично-Філософічна Секція. - Нью-Йорк ; Філядельфія : Т-во "Бойківщина", 1987. - 224 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Збірка казок та оповідань до "Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України" [Текст] / Всеукр. громад. центр "Волонтер", М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. - Київ : Калита, 2005. - 96 с.
2 Барб-Ґалль, Франсуаза. Як розмовляти з дітьми про мистецтво [Текст] / Ф. Барб-Ґалль ; пер. з фр. С. Рябчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 192 с.
3 Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня - 2015" [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Каменяр, 2015. - 71 с.
4 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру": 2014-2015 навчальний рік. Міжнародний етап [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - Львів : Каменяр, 2015. - 45 с.
5 Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довід. користувача / МОН України, Нац. "Еразмус+" офіс в Україні. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 106 с.
6 Науковий збірник Українського Вільного Університету [Текст] / Укр. вільний ун-т. - Мюнхен : Parcus KG Buchdruckerei und Verlagsanstalt, 1992. - 376 с.
Бібліотечна робота [78]
1 Простір її життя: Людмила Григораш [Текст] : Біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2015. - 164 с.
Охорона пам'ятників природи, історії і культури. Музеєзнавство. Архівознавство [79]
1 Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень [Текст]. Вип. 6 / М-во культури і туризму України, Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохоронних дослідж. - Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. - 576 с.
Мовознавство [81]
1 Левченко, Олена Петрівна. Культура мовлення (офіційно-діловий стиль) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Левченко. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 64 с.
2 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання [Текст] : зб. док. і матер. (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ. - Київ : КЛІО, 2015. - 810 с.
3 Чапленко , Василь Кирилович. Підстави адигейської теорії [Текст] : відбитки з Наукових "Записок" УТГІ т. ХХІІІ за 1971-1972 / В. Чапленко. - Мюнхен : [б. в.], 1971/1972. - 64 с.
Фольклор [82]
1 Гаївки Яворівщини [Текст] / упоряд. Л. Балух. - Львів : Каменяр, 2015. - 83 с.
2 Коляди-щедрівки [Текст] / упоряд. Б. Гірський. - Львів : Каменяр, 2014. - 95 с.
3 Міфологія [Текст] / уклад. Г. Е. Єрмановська. - Харків : Фоліо, 2015. - 319 с.
4 Черемшук, Михайло Леонтійович. Сорочинський ярмарок [Текст] : для дітей серед. шк. віку / М. Л. Черемшук ; ред. Г. Б. Мунін [та ін.]. - Київ : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.
Літературознавство [83]
1 Качуровський, Ігор Васильович. Нарис компаративної метрики [Текст] / І. В. Качуровський. - Мюнхен : [б. в.], 1985. - 120 с.
2 Пережиття [Текст] : наук. зб. на пошану пам'яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка ; відп. ред. О. Левицька. - Львів : Українська академія друкарства, 2016. - 232 с.
3 Шелест, Володимир Леонтійович. Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі [Текст] / В. Л. Шелест ; авт. передм. Н. Д. Полонська-Василенко. - Мюнхен ; Ватерльо : [б. в.], 1974. - 66 с.
4 Горак, Роман Дмитрович. Бажав я волі для скованих... Біографія Івана Франка [Текст] / Р. Горак. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с.
5 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Начерк історії української літератури [Текст] : фотопередрук / Б. С. Лепкий. - Мюнхен : [б. в.], 1991. - 333+272+274+18+12+16 с.
6 Лучук, Іван Володимирович. Зловити дятла [Текст] : вибр. есеїстика та писменницька критика / І. Лучук. - Львів : [б. в.], 2015. - 320 с.
7 Нариси історії української літератури й критики: Миколи Гнатишака (1941), Дмитра Чижевського (1941-49), Миколи Глобенка-Оглоблина (1949), Андрія Ковалівського: З історії української критики (1926) [Текст] : фотопередрук / Укр. вільний ун-т. - Мюнхен : [б. в.], 1994. - 134+147+204+146+80+166+10 с.
8 Нахлік, Євген Казимирович. Від преромантизму до постмодернізму [Текст] : сильветки письменників, літ.-крит. ст. та рец., екскурси до класики, теоретико-компаративістичний уступ / Є. К. Нахлік. - Львів : [б. в.], 2016. - 408 с.
9 Самі про себе [Текст] : автобіогр. укр. митців 1920-х років / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : КЛІО, 2015. - 640 с.
10 Сверстюк, Євген Олександрович. Блудні сини України [Текст] / Є. О. Сверстюк. - Київ : [б. в.], 1993. - 256 с.
11 Сніжко, Микола Семенович. Симоненкові світанки [Текст] : [спогади] / М. С. Сніжко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 212 с.
12 Тарнашинська, Людмила Броніславівна. Сезон вічності [Текст] : літ.-критичні тексти / Л. Б. Тарнашинська ; ред. І. Трач. - Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2001. - 128 с.
13 Ушкалов, Леонід Володимирович. Що таке українська література [Текст] : есеї / Л. Ушкалов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 352 с.
14 Юриняк, Анатоль. Критичним пером [Текст]. Ч. 2 / А. Юриняк. - Денвер ; Лос Анджелес : UKRAPRESS, 1987. - 240 с.
Художня література [84]
1 Келлер, Ґотфрід. Зелений Генріх [Текст] : роман / Ґ. Келлер ; пер. В. С. Бойко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 800 с.
2 Крейн, Стівен. Війна добра [Текст] : поезія / С. Крейн ; пер. з англ. Л. Гончар. - Київ : Веселка, 2007. - 56 с.
3 Томан-Томанек, Йосеф Вацлав. Квіти гніву [Текст] : вірші з України 1939--1942 / Й. В. Томан-Томанек ; пер. з чес.: Є. Назарчук, Г. Марчук. - Луцьк : Надстир'я, 1999. - 64 с.
4 Шатобріан, де Франсуа Рене. Замогильні записки [Текст] : [автобіографія] / Ф. Р. Шатобріан ; пер. В. М. Верховня. - Харків : Бібколектор, 2015. - 796 с.
5 Шептицька, Софія Александрівна. Твори [Текст] / С. Шептицька ; упоряд., авт. передм. М. Косів, пер. з пол. О. Козакевич, пер. з пол. М. Косів, пер. з пол. І. Луць. - Львів : Логос, 2004. - 103 с.
6 Ґлаузер, Фрідріх. Чаювання трьох літніх дам [Текст] : женевський детективний роман / Ф. Ґлаузер ; пер. з нім. П. Таращук. - Харків : Бібколектор, 2015. - 224 с.
7 Іваничук, Роман Іванович. Бо війна - війною... Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - Київ : Кордон, 2015. - 448 с.
8 Іваничук, Роман Іванович. Бо війна - війною... Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - Харків : Фоліо, 2008. - 447 с.
9 Антологія "Україна - Європа" [Текст] / упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицький. - Харків : Бібколектор, 2015. - 574 с.
10 Антологія творчості заробітчан [Текст]. Ч. І. Світло на чужих стежках / вступ В. Поточняк. - Рим : [б. в.], 2005. - 266 с.
11 Багряний, Іван. Сад Гетсиманський. Тигролови [Текст] : романи / І. Багряний ; упоряд. О. Серьогіна. - Київ : Україна, 2015. - 872 с.
12 Бойчук, Ігор Ігорович. Характерник [Текст] : зб. націоналіст. поезії / І. І. Бойчук. - Львів : Панорама, 2015. - 120 с.
13 Гербіш, Надійка. Мандрівки з Чарівним Атласом: Венеція [Текст] : для мол. шк. віку / Н. Гербіш ; худож. Б. Бондар. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 55 с.
14 Дванадцять місяців 2016 [Текст] : настільна книга-календар: [для молод. та серед. шк. віку] / упоряд. І. Т. Бойко. - Київ : Веселка, 2015. - 199 с.
15 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 6. Кн. 2. Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до кн. 1) / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 309 с.
16 Канич, Анна Михайлівна. Журавлині пісні [Текст] : вибране і нове / А. М. Канич. - Львів : Каменяр, 2015. - 234 с.
17 Кешеля, Дмитро Михайлович. Молитва за втраченими світами [Текст] : трилогія з народного життя / Д. М. Кешеля. - Ужгород : Карпати , 2015. - 568 с.
18 Крижановська, Олена Володимирівна. На межі міста і лісу [Текст] : для серед. шк. віку / О. Крижановська. - Львів : Міські інформаційні системи, 2016. - 72 с.
19 Літературна скарбничка [Текст] / уклад. С. Г. Криган. - Чернівці : Букрек, 2015. - 280 с.
20 Ладижець, Володимир Іванович. Ой, болить у мене зуб... [Текст] : вибрані вірші / В. І. Ладижець ; упоряд. Б. Кушнір. - Ужгород : Карпати , 2015. - 128 с.
21 Лазарук, Ольга Євгеніївна. Краплинки з неба [Текст] : поезія / О. Є. Лазарук. - Львів : Каменяр, 2015. - 272 с.
22 Липа, Юрій Іванович. Вірую [Текст] : вибр. вірші / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 113 с.
23 Липа, Юрій Іванович. Поезія [Текст] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 35 с.
24 Липа, Юрій Іванович. Світлість [Текст] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 49 с.
25 Липа, Юрій Іванович. Суворість [Текст] : [вірші] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 79 с.
26 Липа, Юрій Іванович. Тринадцять притч [Текст] / Ю. І. Липа. - Львів : Каменяр, 2015. - 69 с.
27 Лисенко, Микола Павлович. Коріння Шевченкового роду [Текст] : генеалогія і спогади / М. Лисенко. - Львів : Апріорі, 2015. - 336 с.
28 Лукасевич, Анастасія Іванівна. Наш захисник. Ми хочемо жити в мирі [Текст] : для дітей середнього та старшого шк. віку / А. І. Лукасевич ; ред. Г. Б. Мунін [та ін.]. - Київ : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.
29 Малетич, Наталка. Щоденник Ельфа [Текст] : для серед. шк. віку / Н. Малетич ; худож.: Д. Нечаєвська , А. Нечаєвський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 175 с.
30 Малицька, Костянтина Іванівна. Чом, чом земле моя [Текст] / К. І. Малицька ; упоряд.: О. М. Івасюк, В. Є. Бузинська. - Чернівці : Букрек, 2015. - 512 с.
31 Марчук, Надія Олександрівна. Спадкоємець та донька повітрулі [Текст] : для мол. і серед. шк. віку. Кн. 1 / Н. Марчук. - Львів : Апріорі, 2016. - 272 с.
32 Павличко, Дмитро Васильович. Гранослов [Текст] : вибрані твори / Д. В. Павличко ; авт. передм. і ред. Д. П. Пилипчук ; уклад. Р. Павличко. - Київ : Український письменник, 2015. - 896 с.
33 Повх, Лідія Петрівна. Як цуценя сніжинки ловило [Текст] : [вірші, оповідання] / Л. П. Повх. - Ужгород : Карпати , 2015. - 80 с.
34 Половинкіна, Ксенія. Мереживо думок [Текст] : поезія / К. Половинкіна. - Львів : Каменяр, 2015. - 112 с.
35 Починайко (Бойко), Марта Дмитрівна. Дзвін каменю [Текст] : поезії / М. Д. Починайко (Бойко). - Львів : Апріорі, 2015. - 264 с.
36 Прийма, Николай Василь. Молиться серце [Текст] : поезії та спогади-зустрічі із рідною землею / Н. В. Прийма. - Львів ; Люрд : Місіонер, 1995. - 111 с.
37 Русалка Дністровая [Текст]. - Філядельфія : [б. в.], 1961. - 135 с.
38 Сачко, Ярослав Петрович. Месія [Текст] : розкайданені вірші та поеми / Я. П. Сачко. - Львів : Край, 1993. - 228 с.
39 Семенюк, Анатолій Володимирович. Копай криницю у собі [Текст] : поезії / А. В. Семенюк. - Луцьк : Надстир'я, 1995. - 92 с.
40 Скуратівський, Василь Тимофійович. Берегиня [Текст] : художні оповіді, новели / В. Т. Скуратівський. - Київ : Радянський письменник, 1987. - 278 с.
41 Слав. Ко Душа моя зі шрамом на коліні... Puzzle [Текст] / Слав. Ко. - Львів : Каменяр, 2015. - 298 с.
42 Слово про Ігорів похід [Текст] : поема / упоряд. М. Г. Рильський ; пер. з старорос. М. Т. Рильський ; авт. післямови М. С. Грушевський. - Київ : Артикул.нет, 2015. - 184 с.
43 Сорока, Лідія. Чи помирає невмируще... [Текст] : маленька повість про кохання / Л. Сорока. - Львів : Каменяр, 2015. - 47 с.
44 Стус, Василь Семенович. Палімпсест [Текст] : вибране / В. С. Стус. - Київ : Факт, 2003. - 432 с.
45 Тарасюк, Галина Тимофіївна. Зоре моя вечірня, або Пророк і Марія [Текст] : роман-версія / Г. Т. Тарасюк. - Київ : Дніпро, 2015. - 424 с.
46 Тарнавський, Юрій Іванович. Ура на (Тисяча років самоти) [Текст] : поема / Ю. І. Тарнавський. - Харків ; Нью-йорк : Вид-во М.П. Коць, 1992. - 168 с.
47 Турбал, Нина Лукьянова. Голос безмолвия [Текст] : стихи / Н. Л. Турбал. - Львів : Літературний Львів, 1995. - 224 с.
48 Український декламатор [Текст] : зб. віршів для укр. молоді / упоряд.: Н. Зінкевич, О. Зінкевич. - Київ : Смолоскип, 2006. - 400 с.
49 Шевело, Лідія Сергіївна. З народних витоків [Текст] : поезії / Л. С. Шевело. - Київ : Український письменник, 1992. - 86 с.
50 Шевченко, Тарас Григорович. Щоденник (12 червня 1857 - 13 липня 1858) [Текст] / Т. Г. Шевченко ; пер. з рос. М. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с.
51 Шиян, Гаська. Hunt, Doctor, Hunt! [Текст] : роман / Г. Шиян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 253 с.
52 Шулаков, Віктор Олександрович. Храм на сльозі [Текст] : п'єси / В. Шулаков ; упоряд. Т. І. Бірченко-Шулакова. - Київ : Пульсари, 2015. - 480 с.
53 Юхниця, Євген. Київський поет Євген Юхниця [Текст] / Є. Юхниця. - [Б. м. : б. в.], 2003. - 47 с.
54 Яцків, Микола. Різдвяні троянди [Текст] / М. Яцків. - Ню Йорк : [б. в.], 1953. - 28 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 An Unpublished Religious Song-book of Mid-eighteenth-century Russia [Текст] / ed.: J. Sullivan, C. L. Drage. - London : [s. n.], 1978. - 114 с.
2 Schaffran, Emerich. Taschenlexikon der Kunst [Текст] / E. Schaffran. - Munchen : Lebendiges Wissen, 1953. - 188 с.
3 Антологія візантійсько-слов'янської сакральної монодії [Текст]. Вип. 6. Сідальні вісьмох гласів з Перемишльського ірмологіону 50-60-х років XVII століття / упоряд. Н. Сиротинська. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2007. - 24 с.
4 Антологія української церковної монодії [Текст]. Вип. 4. Степенні антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 року / ред.: К. Ганнік, Ю. Ясіновський. - Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту , 2005. - 40 с.
5 Щербаківський, Вадим. Орнаментація української хати [Текст] / В. Щербаківський. - Рим : [Богословія], 1980. - 100 с.
6 Никитенко, Надежда Николаевна. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: историческая проблематика [Текст] : [монография] / Н. Н. Никитенко. - Киев : [б. в.], 1999. - 291 с.
7 Brykowski, Ryszard. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej [Текст] / R. Brykowski. - Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1986. - 195 с.
8 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 816. Архітектура / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 296 с.
9 Кармазин-Каковський, Всеволод. Українська народна архітектура: хати і дерев'яні церкви ХVIII сторіччя [Текст] / В. Кармазин-Каковський ; ред. С. Гординський. - Рим : [б. в.], 1972. - 55 с.
10 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Альбом вишитих ікон [Образотворче видання] / Д. Т. Блажейовський. - Львів : НТШ, 1999. - 154 с.
11 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки [Образотворче видання]. 10-та збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : НТШ, 2002. - 65 арк.
12 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки [Образотворче видання]. 11-та збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : НТШ, 2006. - 60 арк.
13 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки [Образотворче видання]. 12-та збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : НТШ, 2007. - 96 арк.
14 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки [Образотворче видання]. 8-ма збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Свічадо, 1999. - 18 арк.
15 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки [Образотворче видання]. 9-та збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Свічадо, 2000. - 47 арк.
16 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українські релігійні вишивки та інші зразки [Образотворче видання]. 7-ма збірка / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Ґердан, 1996. - 125 арк.
17 Животоки [Текст] : ст., есе, розвідки / Коломийський музей народ. мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського. - Коломия : Народний дім, 1994. - 39 с.
18 Пошивайло, Олесь. Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) [Текст] / О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2009. - 312 с.
19 Сапура, Олена Василівна. Народні художні промисли України [Текст] / О. В. Сапура ; ред. Г. Б. Мунін [та ін.] ; пер. на англ.: Г. О. Теличук, Д. С. Вілкова, О. Г. Брацюк. - Київ : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - 256 с.
20 Шмагало, Ростислав Тарасович. Енциклопедія художнього металу [Текст]. Т. І. Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза / Р. Т. Шмагало. - Львів : Апріорі, 2015. - 420 с.
21 Bouguet du, Pierre. La pittura cristiana primitiva [Текст] / P. Bouguet ; пер. з фр. оригіналу A. Сhiaruttini. - Mediolani : A. Mondadori, 1965. - 176 с.
22 Степовик, Дмитро Власович. Необароко: ікони Олександра Охапкіна [Текст] / Д. В. Степовик. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. - 416 с.
23 Яців, Роман Миронович. Роберт Лісовський (1893-1982): дух лінії [Текст] / Р. М. Яців ; авт. вступ. ст. З. Р. Лісовська-Нижанківська. - Львів : Апріорі, 2015. - 231 с.
24 Книжковий знак Наукової бібліотеки [Текст] / НУ Києво-Могилянська Академія. - Київ : КМ Академія, 2002. - 82 с.
25 Пилип'юк, Василь Васильович. Світлопис душі [Образотворче вид.] : альбом / В. В. Пилип'юк ; упоряд. Р. М. Яців ; авт. передм. Д. Степовик. - Львів : Каменяр, 2015. - 284 с.
26 Husmann, Heinrich. Johann Faulhaber (1580-1635): Mathematiker und mensuraler Meistersinger [Текст] / H Husmann. - Kassel ; Basel ; Tours : Barenreiter, 1974. - s. 108-116 с.
27 Tarozzi, Giuseppe. Non muore la musica. La vita e l`opera di Arturo Toscanini [Текст] / G. Tarozzi. - Milano : Euroclub, 1978. - 298 с.
28 Колодій , Ярослава. Остап Нижанківський [Текст] / Я. Колодій . - Львів : Логос, 1994. - 64 с.
29 Співайте Богові нашому, співайте! [Текст] / St. Jonh Ukrainian Catholic achurch. - St. Catharines : [б. в.], [б. р.]. - 44 с.
30 Трембіцький, Володимир. Український гимн та інші патріотичні пісні [Текст] : присвяч. в 100-ліття НТШ / В. Трембіцький. - Ню Йорк ; Рим : PP Basiliani, 1973. - 126 с.
31 Гайдабура, Валерій Михайлович. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) [Текст] / В. М. Гайдабура. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 256+78 с.
32 Бревко, Роман. Львівський вокально-інструментальний ансамбль "Ватра" [Текст] : спогади, докум., ст. / Р. Бревко. - Львів : Друкарські куншти, 2015. - 127 с.
Релігія [86]
1 Великий, Атанасій. З Літопису християнської України [Текст] : церк.-істор. радіолекції з Ватикану. Т. І. ІX - X - XI ст. / А. Г. Великий. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1968. - 277 с.
2 Історія релігій в Україні [Текст] : матеріали VІІІ міжнар. круглого столу (Львів, 11-13 трав. 1998 р.) / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії. - Львів : Логос, 1998. - 312 с.
3 Історія релігій в Україні [Текст] : матеріали XIV-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 11-14 трав. 2004 р.) / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії. - Львів : Логос, 2004. - 160 с.
4 Історія релігій в Україні [Текст] : матеріали ІХ міжнар. конф. 11-13 трав. 1999 р. Кн. 1. А-М / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії. - Львів : Логос, 1999. - 255 с.
5 Історія релігій в Україні [Текст] : матеріали ІХ міжнар. конф. 11-13 трав. 1999 р. Кн. 2. Н-Я / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії. - Львів : Логос, 1999. - 247 с.
6 Історія релігій в Україні [Текст] : тези повідомл. VI Міжнар. круглого столу (Львів, 3-8 трав. 1995 р.) / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії. - Львів : [б. в.], 1996. - 274 с.
7 Історія релігій в Україні [Текст] : Тези повідомлень Міжнар. V круглого столу (Львів, 3-5 трав.1995р.). Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 218 с.
8 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Українська Папська Мала Семінарія св. Йосафата в Римі (1951-1990) [Текст] / Д. Т. Блажейовський. - Рим : Вид-во ОО. Салезіян, 1990. - 191 с.
9 Григоренко, Алексей. Уния в истории Украины--Руси [Текст] : краткий ист. очерк / А. Григоренко. - Новосибирск : Паритет, 1991. - 104 с.
10 Конфесійна карта Львівщини [Текст] : інформ.-стат. довід. / Упр. у справах релігії, Львів. обл. держ. адміністрація, Львів. обл. упр. статистики, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Хартія, 1997. - 100 с.
11 Біблія: запитання, відповіді [Текст] : надійні відповіді на деякі найбільш важливі питання життя / уклад. Е. Д. Руелс. - [Б. м.] : Укр. центр християнської співпраці, 1991. - 72 с.
12 Библейский словарь [Текст] : энциклоп. слов. / сост. Э. Нюстрем, пер. со швед., ред. И. С. Свенсон. - Торонто : Мировая Християнская миссия, 1985. - 522 с.
13 Блажейовський, Дмитро Теодорович. Поважні осяги та великі втрати [Текст] : список різних єпархій, парафій та монастирів від Попраду до Дніпро (1768-1991) / Д. Т. Блажейовський. - Львів : Каменяр, 2008. - 461 с.
14 Божественная літургія йже во святих отца нашего Іоанна Златоустаго [Текст]. - Рим : [б. в.], [1982?]. - 110 с.
15 Боско, Тересій. Св. Домінік Савіо. П'ятнадцятилітній праведник ХІХ сторіччя [Текст] / Т. Боско ; пер. з італ. Л. Гайдуківський. - Рим : Вид-во ОО. Салезіян, 1990. - 140 с.
16 Брайчевский, Михаил Юлианович. Утверждение християнства на Руси [Текст] / М. Ю. Брайчевский. - Киев : Наукова думка, 1989. - 295 с.
17 Великий, Атанасій. Нарис історії згромадження СС. Служебниць П.Н.Д.М. [Текст] / А. Г. Великий. - Рим : Вид-во Сестер Служебниць, 1968. - 767 с.
18 Грушевський, Михайло Сергійович. Розвідки про церковні відносини на Україні - Руси XVI--XVIII вв. [Текст] / М. С. Грушевський, О. І. Левицький. - Львів : Меморіал, 1991. - 154 с.
19 Дмитрух, Севастіян (Степан). Життя як подвиг для Христа: Curriculum Vitae монаха редемпториста Місцеблюстителя і Правлячого Архієрея Києво-Галицької Митрополії Володимира Стернюка [Текст] / С. Дмитрух. - Львів : Свічадо, 2007. - 224 с.
20 Каплиця Божої Матері Покрови на вулиці Мазепи у Львові [Текст] : іл. проспект / упоряд. Н. Паньків. - Львів : Каменяр, 2015. - 14 с.
21 Мензатюк, Зірка Захаріївна. Дива українських храмів [Текст] / З. З. Мензатюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 120 с.
22 Миз, Роман. Основи екуменизма. Екуменска пропедевтика и доктринарни розлики [Текст] / Р. Миз ; авт. передм. М. Малацко. - Нови Сад : Руске слово, 2009. - 224 с.
23 Молитовник для українських вояків [Текст] / Львів. обл. від-ня Т-ва зв'язків з українцями за межами України "Україна - Світ". - Львів : Проман, 2015. - 164 с.
24 Моця, Олександр Петрович. Київська Русь: від язичництва до християнства [Текст] : навч. посіб. / О. П. Моця, В. М. Ричка. - Київ : Глобус, 1996. - 224 с.
25 Нагай С. Віра, церква і нарід [Текст] / С. Нагай. - Авґсбурґ : Накладом автора, 1963. - 30 с.
26 Шептицька, Софія Александрівна. Молодість і покликання о. Романа Шептицького [Текст] / С. А. Шептицька. - Львів : Свічадо, 1994. - 158 с.
27 Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління [Текст] : матеріали Перших "Берестейських читань" (Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовт. 1994 р. / ред. Б. Ґудзяк ; свівред. О. Турій. - Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богослов. Акад., 1995. - 188 с.
28 Баран, Олександер Вікторович. Церква на Закарпатті в роках 1665 - 1691 [Текст] / О. Баран. - Рим : [б. в.], 1968. - 72 с.
29 Бучко, Іван Григорович. Вибрані Послання архиєпископа Івана Бучка архипастиря скитальців [Текст] : у 100-річчя його народж. 1891 - 1 жовт. 1991 / І. Г. Бучко. - Рим : [б. в.], 1991. - 153 с.
Філософія [87]
1 Аристотель Сочинения [Текст]. В 4-х т. Т. 4 / Аристотель. - Москва : Мысль, 1983. - 832 с.
2 Декарт, Рене. Сочинения [Текст]. В 2-х т. Т. 1 / Р. Декарт ; сост., ред. В. В. Соколова, пер. С. Ф. Васильева, пер. М. А. Гарнцева, пер. Н. Н. Сретенский, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. - Москва : Мысль, 1989. - 656 с.
3 Збірник на пошану Івана Мірчука (1891-1961) [Текст] : наук. зб. Т. VIIІ / Укр. вільний ун-т. - Мюнхен ; Нью Йорк ; Париж : Перша Українська Друкарня у Франції, 1974. - 312 с.
4 Шлемкевич, Микола Іванович. Загублена українська людина [Текст] / М. І. Шлемкевич. - Нью-Йорк : [б. в.], 1954. - 158 с.
5 Військова психологія і педагогіка [Текст] : підручник / Л. А. Снігур [та ін.] ; ред. Л. А. Снігур. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 576 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Діячі кооперативного руху Галичини (1873-1939 рр.) [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во с/г і продовольства України , Львів. держ. с/г ін-т, Наук. б-ка. - Львів : [б. в.], 1995. - 78 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday788
mod_vvisit_counterYesterday755
mod_vvisit_counterThis week3152
mod_vvisit_counterLast week5090
mod_vvisit_counterThis month19043
mod_vvisit_counterLast month32356
mod_vvisit_counterAll days4191121

We have: 21 guests online
Your IP: 44.220.62.183
 , 
Today: лют. 22, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер