Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (листопад 2012)
Середа, 07 листопада 2012, 11:57

Екоміка

Безугла В. О. Соціальне страхування [Електронний ресурс]: навч. посібник / В.О.Безугла, Д.М.Загірняк, Л.П.Шаповал. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: страхування). – ISBN 978-966-364-975-7.

В цьому підручнику розглянуті загальні принципи, функції соціального страхування як провідної організаційно-правової форми соціального забезпечення, тенденції становлення та розвитку системи соціального страхування. Матеріал представлено у вигляді схем, графіків та таблиць. До кожної з запропонованих тем додаються запитання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.

 

 

Зміст

І. Сутність, принципи та роль соціального страхування;

ІІ. Становлення і розвиток соціального страхування;

ІІІ. Державне регулювання соціального страхування;

ІV. Управління коштами соціального страхування;

V.Страхування тимчасової втрати працездатності;

VI. Медичне страхування;

VII. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;

VIII. Страхування на випадок безробіття;

ІХ. Державне пенсійне страхування;

Х. Недержавне пенсійне страхування;

ХІ. Зарубіжний досвід соціального страхування.

 

Ватуля І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах [Електронний ресурс] / І.Д.Ватуля, Л.О.Гладка. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн. книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-904-7.

Подальший інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва можливий лише при умові тісного співіснування колективних підприємств та фермерських господарств. Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності фермерських господарств та ведення обліку. Навчальний посібник висвітлює питання організації обліку у фермерських господарствах за різними формами обліку, які рекомендовано для суб'єктів господарювання малого бізнесу, при цьому звертається увага на обов'язковість дотримання вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей, громадян, які мають на меті стати власниками фермерських господарств.

Зміст

Розділ 1. Організаційно-правові основи діяльності та обліку фермерських господарств;

Розділ 2. Особливості побудови бухгалтерського обліку у фермерському господарстві;

Розділ 3. Оподаткування фермерських господарств та податковий облік;

Розділ 4. Звітність фермерських господарств.

 

Коваленко І. Д. Гроші та кредит [Електронний ресурс]: посібник / І.Д.Коваленко. –Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. –1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-912-2

У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізована організація грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво». Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Зміст

Тема 1. Сутність і функції грошей;

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса;

Тема 3. Грошовий ринок;

Тема 4. Грошові системи;

Тема 5. Інфляція та грошові реформи;

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи;

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм;

Тема 8. Кредит у ринковій економіці;

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку;

Тема 10. Центральні банки;

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції;

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

 

Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: підручник / О.В.Лишиленко. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-583-4.

У підручнику в логічній послідовності у розрізі висвітлені: загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку, предмет і метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис, облік кругообігу господарських засобів, документація та інвентаризація, основи організації бухгалтерського обліку і звітності. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, фінансистів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Зміст

Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку;

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку;

Розділ 3. Бухгалтерський баланс;

Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис;

Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів;

Розділ 6. Документація та інвентаризація;

Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності.

 

Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : посібник / В.П.Унинець-Ходаківська, О.І.Костюкевич, О.А.Лятамбор. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-936-8.

Посібник складається з 20 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, обґрунтована класифікація основних сегментів ринку фінансових послуг за суб'єктною ознакою, дана загальна характеристика основних сегментів ринку фінансових послуг та операційного механізму надання фінансових послуг в Україні. Видання підготовлене відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму 0501 «Економіка і підприємництво», та розраховане на магістрів і спеціалістів, що навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг».

 

Зміст

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи організації та державного регулювання ринку фінансових послуг;

Модуль 2. Характеристика фінансових послуг на грошовому та валютному ринках;

Модуль 3. Характеристика фінансових послуг на ринках капіталів;

Модуль 4. Характеристика фінансових послуг на фондовому ринку;

Модуль 5. Ринок супутніх та допоміжних послуг у сфері фінансової діяльності суб'єктів.

 

Право

Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс]:навч. посібник / І.А.Волкова. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-826-2

В посібнику розкриваються організаційно-методичні способи попередження правопорушень суб'єктами підприємницької діяльності. Розглядається порядок дотримання законодавства у бухгалтерського обліку та у відображенні господарських операцій.

Зміст

1. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання;

2. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи;

3. Організація судово-бухгалтерської експертизи;

4. Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи;

5. Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій.

 

Дахно І. І. Міжнародне економічне право [Електронний ресурс]: навч. посібник / І.І.Дахно. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»:юридичні науки). – ISBN 978-966-364-772-2

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних. Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.

 

 

 

Зміст

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права;

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права;

Тема 3. Принципи міжнародного економічного права;

Тема 4. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права;

Тема 5. Міжнародні економічні організації – суб'єкти міжнародного права;

Тема 6. Право транснаціональної підприємницької діяльності;

Тема 7. Міжнародні економічні договори;

Тема 8. Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних економічних договорів;

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

Тема 10. Міжнародне торгівельне право;

Тема 11. Міжнародне валютне право;

Тема 12. Міжнародне транспортне право;

Тема 13. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та сільському господарстві;

Тема 14. Правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва;

Тема 15. Міжнародне інвестиційне право;

Тема 16. Право міжнародної економічної інтеграції

Тема 17. Міжнародне митне право;

Тема 18. Право міжнародної економічної конкуренції;

Тема 19. Міжнародне трудове право.

 

Культура

Гриценко Т. Б. Культурологія [Електронний ресурс] :[посібник] / Т.Б. Грищенко. – Електрон. текст. дан. – [Б.м]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: культурологія та релігієзнавство). – ISBN 978-966-364-810-1

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, тести для визначення рівня знань студентів за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

Зміст

1. Методологічні основи дисципліни;

2. Культура на ранніх етапах розвитку;

3. Культура народів Стародавнього Сходу;

4. Антична культура;

5. Культура в епоху Середньовіччя;

6. Культура епохи Відродження й Реформації;

7. Культура епохи Абсолютизму і Просвітництва;

8. Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень;

9. Культура ХХ – початку ХХІ ст.

 

Педагогіка

Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі [Електронний ресурс] :навч. посібник / В. Ф. Дороз. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). – ISBN 978-966-364-738-8

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магістрантам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу «Методика викладання української мови у вищій школі». У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи).

 

Зміст

1. Програма курсу «Методика вивчення української мови у вищій школі»;

2. Організація педагогічної практики магістрів;

3. Магістерська робота: написання, оформлення,захист, оцінювання;

 

Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія [Електронний ресурс]: посібник / Т.В.Дуткевич. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: психологія,педагогіка,соціологія та соціальна робота). – ISBN 978-966-364-516-2

У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дошкільника. Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль знань студентів.

Зміст

1. Спілкування та діяльність дошкільника як основні умови його психічного розвитку;

2. Розвиток психічних процесів дошкільника;

3. Розвиток особистості дитини від народження до 7 років.

 

Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ у спеціальність [Електронний ресурс]: навч. посібник / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.]: Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). – ISBN 978-966-364-482-0

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.

 

 

 

Зміст

І. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології;

ІІ. Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики;

ІІІ. Види діяльності практичного психолога.

 

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week1063
mod_vvisit_counterLast week7701
mod_vvisit_counterThis month16793
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341453

We have: 33 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер