Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (грудень 2012)
Середа, 05 грудня 2012, 13:32

Статистика

Лугінін О. Є. Статистика [Електронний ресурс] / О. Є. Лугінін. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : вища математика, теорія ймовірності, статистика). – ISBN 978-966-364-443-1.

Підготовлено відповідно до типових навчальних програм нормативної дисципліни «Статистика» для студентів економічних спеціальностей та менеджменту вищих навчальних закладів. Перероблено та доповнено автором порівняно з першим виданням підручника. У першій частині «Теорія статистики» висвітлені такі питання: предмет і метод статистики; статистичне спостереження; зведення, класифікації та групування статистичних даних; статистичні показники; вибіркове спостереження; статистичні методи аналізу зв’язків між факторами явищ; ряди динаміки; індекси. У другій частині «Економічна та соціальна статистика» розглянуто: методологічні основи економічної та соціальної статистики; система національних розрахунків; статистика національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності, ефективності економічної діяльності; статистика населення; статистика рівня життя населення. Наведені запитання для самоконтролю знань, рішення типових задач, тести проміжного та підсумкового контролю знань студентів за кредитно модульною системою організації навчального процесу.Розраховано для студентів бакалаврського рівня підготовки за напрямами з менеджменту, економіки і підприємництва, міжнародних відносин. Може бути корисним викладачам економічних спеціальностей та менеджменту.

Зміст

Частина 1. Теорія статистики;

Частина 2. Економічна та соціальна статистика.

 

Історія

Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the Ukrainian culture. Т. 1 / Ін-т культурології АМ України ; кер. роботи Ю.П.Богуцький. – Електрон. текст. дан. – Київ : Інфодиск, [2010?]. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM). – Мовні версії: укр., англ. – ISBN 978-966-2241-00-6 (в палітурці).

Початок ХІХ ст. характеризується поширенням культурного діалогу. Беручи активну участь у цьому процесі, Україна залишається самобутньою і знаною в усьому світі своїми тисячолітніми традиціями. Зазнаючи впливу інших культур, українська культура і сьогодні не втратила своєї самобутності, спромоглася на таку силу і оригінальність, яка сприяє її входженню в європейський культурний світ.

 

 

 

 

Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the Ukrainian culture. Т. 2 / Ю. П. Богуцький [та ін.] ; Ін-т культурології АМ України. – Електрон. текст. дан. – Київ : Інфодиск, [2010?]. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM). - Мовні версії: укр., англ. - ISBN 978-966-2241-08-2 (в палітурці).

Другий том електронного видання «Золоті сторінки української культури» присвячується архітектурі та образотворчому мистецтву XIX століття. Цей період, позначений остаточним пробудженням і оформленням національної свідомості, залишив по собі яскраві імена та явища, з посеред яких виняткове місце займає творчість Тараса Шевченка. Видання включає багатий ілюстрований матеріал, що складає близько чотирьохсот зображень. Для широкого кола поціновувачів української культури.

 

 

 

Економіка

Венгер В. В. Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.В.Венгер. –Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. - (Серія «Електронні видання» : фінанси підприємств). – ISBN 978-966-364-802-6.

У навчальному посібнику розглянуто основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми за напрямом «Економіка і підприємництво». Розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управління державними фінансами в Україні. Надано характеристику бюджетної системи та бюджетної політики. Запропоновано напрями реалізації бюджетної політики. Значну увагу приділено сутності податків, податковій політиці і податковій системі держави. Запропоновано напрями вдосконалення адміністрування податків в Україні. Розглянуто структуру доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, фінансовий ринок, управління фінансовим боргом, цільові фонди фінансових ресурсів, їх роль у фінансовій системі. Навчальний матеріал доповняється схемами і питаннями для перевірки знань, тестами та відповідями до них.Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліну «Фінанси».

Зміст

Модуль 1. Теоретичні основи функціонування і розвитку фінансів;

Модуль 2. Характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин;

Модуль 3. Характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності;

Модуль 4. Організаційні засади страхування та складові елементи фінансового ринку і міжнародних фінансів.

Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : практикум / Г.Е.Гронтковська. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). – ISBN 978-966-364-560-5.

Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника «Мікроекономіка». Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань. Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. Задачі та вправи охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв’язки. До посібника включено розроблені авторами у 50 варіантах розрахунково-графічні роботи «Моделювання поведінки споживача» та «Моделювання поведінки фірми», які застосовуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво».

Зміст

Частина І. Загальні основи теорії конкурентного ринку;

Частина ІІ. Споживання і попит на конкурентному ринку;

Частина ІІІ. Виробництво та пропонування на конкурентному ринку;

Частина IV. Ефективність конкурентної ринкової системи;

Частина V. Теорія ринків недосконалої конкуренції;

Частина VI. Теорія ринків ресурсів;

Частина VII. Еволюція ринкової системи і державне регулювання.

Дахно І. І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. І. Дахно. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини). – ISBN 966-364-339-0.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльною ознакою цієї книги є її прикладне спрямування. Посібник можна використовувати не тільки під час вивчення однойменного курсу, а й інших дисциплін, зокрема, таких як «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності», «Господарське право України» тощо. Навчальний посібник знадобиться не тільки для навчального процесу, а й для практичної діяльності читачів. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності України.

Зміст

Розділ 1. Література з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (І.І.Дахно);

Розділ 2. Експортна стратегія підприємства за умов становлення ринкової економіки (В. О. Тьорло, Т. В. Толстенко, Л. М. Романійко);

Розділ 3. Управління конкурентоспроможністю підприємств при виході на зовнішні ринки (В. О. Тьорло, А. Г. Коваль, Л. М. Романійко);

Розділ 4. Зовнішньоекономічна діяльність України на світовому ринку озброєнь (В. О. Тьорло, Я. Г. Слісаренко, Л. М. Романійко);

Розділ 5. Вільні економічні зони (І. Г. Хільчевська, В. О. Главник);

Розділ 6. Торгово-промислові палати та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі (В. М. Барановська);

Розділ 7. Товарні біржі (В. О. Тьорло, М. В. Духно, Л. М. Романійко);

Розділ 8. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (І.Г.Хільчевська).

Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н.Е.Ковшун. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-656-5.

Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління, управління ризиками тощо. Видання призначене для студентів бакалаврських та магістерських програм, що навчаються за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства».

 

 

 

Зміст

Розділ 1. Інвестиційна діяльність в Україні;

Розділ 2. Концепція проекту;

Розділ 3. Життєвий цикл проекту;

Розділ 4. Основи фінансової математики;

Розділ 5. Методологія проектного аналізу;

Розділ 6. Оцінка ефективності проектів;

Розділ 7. Оцінка ризиків в проектному аналізі;

Розділ 8. Аспекти проектного аналізу;

Розділ 9. Основи управління проектами.

Лишиленко О. В. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Лишиленко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-442-4.

Підручник створено у відповідності із програмою курсу «Фінансовий облік». У ньому висвітлено облік необоротних активів, запасів, оплати праці, витрат виробництва, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, розрахунків, а також доходів і результатів діяльності підприємства. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Зміст

Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку;

Розділ 2. Облік основних засобів і нематеріальних активів;

Розділ 3. Облік виробничих запасів;

Розділ 4. Облік грошових коштів;

Розділ 5. Оцінка та облік фінансових інвестицій;

Розділ 6. Облік праці та її оплати;

Розділ 7. Облік витрат виробництва і калькуляція собівартості продукції;

Розділ 8. Облік витрат діяльності;

Розділ 9. Облік готової продукції і товарів та їх реалізації;

Розділ 10. Облік доходів і результатів діяльності;

Розділ 11. Формування та облік власного капіталу;

Розділ 12. Облік розрахунків підприємства;

Розділ 13. Фінансова звітність підприємства.

Ніколенко Ю. В. Політична економія [Електронний ресурс] : підручник / Ю.В.Ніколенко. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-797-5.

Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво». Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб’єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з’ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми. Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.

 

Зміст

Глава 1. Політична економія в системі економічних наук;

Глава 2. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки;

Глава 3. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства;

Глава 4. Економічні відносини власності;

Глава 5. Економічна система та її структура, сучасні економічні системи;

Глава 6. Товарне виробництво – основа ринкової економіки;

Глава 7. Ринок, його суть і функції, моделі ринку;

Глава 8. Домогосподарства як суб’єкти ринкової економіки;

Глава 9. Підприємництво та його організаційно-правові форми;

Глава 10. Витрати та доходи фірм;

Глава 11. Капітал сфери обігу;

Глава 12. Особливості підприємництва в аграрному секторі;

Глава 13. Держава в ринковій економіці;

Глава 14. Фінанси і фінансова система;

Глава 15. Кредитна система;

Глава 16. Доходи, їх формування та розподіл;

Глава 17. Сукупний продукт та економічне зростання;

Глава 18. Циклічний характер суспільного відтворення;

Глава 19. Населення, людські ресурси, ринок праці;

Глава 20. Світове господарство;

Глава 21. Економічні аспекти глобальних проблем.

Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : менеджмент (стратегічний, виробничий, операційний, фінансовий).

У посібнику подано основні матеріали для вивчення нормативної дисципліни «Антикризове управління підприємством». Висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

 

Зміст

Тема 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємством;

Тема 2. Управління ризикозахищеністю підприємства;

Тема 3. Діагностика рівня кризового стану підприємства;

Тема 4. Криза як етап життєвого циклу розвитку підприємства;

Тема 5. Маркетинг як філософія виживання підприємства на ринку;

Тема 6. Конкурентноздатність підприємства як основа його ризикозахищеності;

Тема 7. Формування портфеля заходів санації підприємства;

Тема 8. Керівництво, стиль управління та лідерство у подоланні кризи;

Тема 9. Конфлікти як чинник виникнення, розвитку і ліквідації кризи організації;

Тема 10. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз;

Тема 11. Організація системи контролінгу підприємства для запобігання кризовим явищам;

Тема 12. Інвестиції та інновації в антикризовому менеджменті.

Національна економіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / ред. В.М.Тарасевич. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. - (Серія «Електронні видання» : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-811-8.

У навчальному посібнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, закономірності функціонування та розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- і мегарівнях, напрями і механізми їх державного регулювання.Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців та підприємців.

 

Зміст

Глава 1. Національна економіка: зміст та основи руху;

Глава 2. Історичні аспекти формування національної економіки;

Глава 3. Економічний потенціал національної економіки;

Глава 4. Мікрорівень національної економіки;

Глава 5. Мезорівень національної економіки;

Глава 6. Суспільне відтворення та макроекономічна рівновага;

Глава 7. Регулювання національної економіки;

Глава 8. Екологічні імперативи національної економіки;

Глава 9. Соціальні пріоритети національної економіки;

Глава 10. Структурна та інвестиційно-інноваційна політика;

Глава 11. Особливості грошово-кредитної та фінансової системи національної економіки;

Глава 12. Національна економіка в умовах економічної глобалізації.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : підручник / Ю.С.Цал-Цалко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : економічний та фінансовий аналіз). - ISBN 978-966-364-649-7.

У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб’єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками і узагальненнями, що створює передумови для самостійних міркувань і творчих дискусій. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами фінансового аналізу підприємства.

 

 

Зміст

Розділ 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу;

Розділ 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу;

Розділ 3. Аналіз майна підприємства;

Розділ 4. Аналіз оборотних активів;

Розділ 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства;

Розділ 6. Аналіз грошових потоків;

Розділ 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства;

Розділ 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства;

Розділ 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства;

Розділ 10. Аналіз ділової активності підприємств;

Розділ 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства;

Розділ 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства;

Розділ 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Щетинін А. І. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / А.І.Щетинін. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-663-3.

Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладенню суті кількісної теорії грошей. Другу частину підручника присвячено з’ясуванню необхідності, суті і особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. Значну увагу приділено викладенню питань, пов’язаних з організацією кредитної системи України. У заключній частині підручника висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення міжнародних валютних систем, а також основні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої держави з міжнародними валютно-кредитними установами.

Зміст

Розділ 1. Суть і функції грошей;

Розділ 2. Грошовий обіг і грошова маса;

Розділ 3. Грошовий ринок;

Розділ 4. Грошові системи;

Розділ 5. Інфляція і грошові реформи;

Розділ 6. Валютний ринок і валютні системи;

Розділ 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм;

Розділ 8. Кредит у ринковій економіці;

Розділ 9. Фінансові посередники грошового ринку;

Розділ 10. Центральні банки;

Розділ 11. Комерційні банки;

Розділ 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Історія права

Рудик П. А. Коментар конституційних змін [Електронний ресурс] : навч. посібник / П.А.Рудик. – Електрон. дан. – [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : юридичні науки). – ISBN 978-966-364-950-4.

Розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес спроби внесення таких змін за період після прийняття Конституції України в 1996 р. дотепер. Центральне місце в навчальному посібнику відводиться аналізу змін і доповнень до Конституції України відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України»від 8 грудня 2004 року №2222-IV, досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади. Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2006 року, а також найновіші документи, що стосуються конституційних змін, станом на 1 липня 2009 року.Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті Основного Закону держави в новій редакції 2006 року.

Зміст

Розділ І. Конституція України про внесення змін до основного Закону держави;

Розділ ІІ. Внесення змін до Конституції України 1996 року;

Розділ ІІІ. Конституційні зміни, внесені Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-VI розділ;

Розділ ІV. Підготовка правового забезпечення реформування місцевого самоврядування.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday40
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week1044
mod_vvisit_counterLast week7701
mod_vvisit_counterThis month16774
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341434

We have: 23 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер