Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (січень 2013)
Середа, 30 січня 2013, 14:23

Економіка

Базілінська О. Я. Макроекономіка [Електронний ресурс] : підручник / О. Я. Базілінська. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-927-6.

Посібник написаний відповідно до програми дисципліни «Земельне право». В ньому висвітлюється зростаюча роль даної галузі права у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових норм ефективного використання, відновлення і охорони землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання, з урахуванням її функціонального призначення в нових, ринкових умовах держави. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і сільськогосподарських вузів і факультетів, практичних працівників та широкого кола громадян, які займаються проблемами правового розвитку земельних правовідносин в Україні.

Зміст

Тема 1. Макроекономіка як наука;

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків;

Тема 3. Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція;

Тема 4. Споживання і заощадження як макроекономічні явища;

Тема 5. Інвестиції;

Тема 6. Кейнсіанська модель ринку благ;

Тема 7. Ринок грошей;

Тема 8. IS-LM модель. Функції сукупного попиту;

Тема 9. Ринок праці. Функція сукупної пропозиції;

Тема 10. Сукупний попит – сукупна пропозиція як базова модель макроекономічної рівноваги;

Тема 11. Бюджетно-податкова політика та управління державним боргом;

Тема 12. Монетарна політика держави;

Тема 13. Державне регулювання зайнятості та соціальна політика;

Тема 14. Механізм зовнішньоекономічної діяльності;

Тема 15. Економічне зростання.

Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Електронний ресурс] : посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-932-0.

Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. Окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації, також включає розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів). Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.

Зміст

Частина 1.

Розділ 1. Політекономія;

Розділ 2. Мікроекономіка;

Розділ 3. Макроекономіка;

Частина 2.

Графіки та формули економічної теорії.

Дахно І. І. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс] : посібник / І. І. Дахно. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини). - ISBN 978-966-364-536-0.

У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Може використовуватись при вивченні окремого курсу, а також інших дисциплін, зокрема таких, як “Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини” тощо. Окремо наведено англо-український глосарій найуживаніших понять у сфері міжнародної торгівлі, тести для контролю знань та інші довідкові матеріали. Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної торгівлі.

 

 

Зміст

Розділ 1. Теорія міжнародної торгівлі;

Розділ 2. Міжнародна торгівля і світове господарство;

Розділ 3. Зовнішньоторговельна і міжнародна політика;

Розділ 4. Правова база міжнародної торгівлі;

Розділ 5. Світові ринки сировинних, продовольчих і промислових товарів;

Розділ 6. Міжнародна торгівля послугами;

Розділ 7. Міжнародна торгівля технологіями й об’єктами авторського права і сумісних з ними прав;

Розділ 8. Міжнародний туризм;

Розділ 9. Міжнародний ринок робочої сили;

Розділ 10. Міжнародні ринки капіталу;

Розділ 11. Міжнародні товарні біржі, картелі, аукціони та ярмарки;

Розділ 12. Зовнішньоторговельні операції;

Розділ 13. Україна і світова організація торгівлі.

Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. Д. Косова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : гроші, кредит та банківська справа). - ISBN 978-966-364-687-9.

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи та прикладні аспекти аналізу банківської діяльності, наводяться контрольні запитання, тести і практичні завдання, глосарій. Виробці практичних навичок аналізу банківської діяльності сприятиме наведення фінансової звітності реального банку, статистичних показників діяльності банківської системи України і фрагменти найбільш важливих нормативних документів. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Зміст

Змістовий модуль 1. Основи аналізу банківської діяльності та банківського балансу;

Змістовий модуль 2. Аналіз банківських операцій та послуг;

Змістовий модуль 3. Аналіз узагальнюючих показників банківської діяльності.

Теорія держави і права

Теліпко В. Е. Загальна теорія держави і права [Електронний ресурс] : посібник / В. Е. Теліпко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : юридичні науки). - ISBN 978-966-364-929-0.

В посібнику розглядаються найважливіші проблеми теорії держави і права, зокрема, походження держави, її сутності й соціального призначення, взаємовідносин особи і держави, співвідношення держави і громадського суспільства. Особливу увагу приділено поняттю і змістовій характеристиці сутнісних елементів форми держави, глибоко і змістовно охарактеризовано поняття правової і соціальної держави, політичної системи суспільства, детально описано механізм і апарат держави, зроблено окремий акцент на співвідношенні і взаємодії органів держави і місцевого самоврядування. Пропонований навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії держави і права.

Зміст

Розділ І. Загальна теорія держави;

Розділ ІІ. Загальна теорія права;

Термінологічний словник;

Використана література.

Митне право

Митне право України [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : юридичні науки). - ISBN 978-966-364-941-2.

Розглядаються питання історії, поняття та законодавчої реалізації митної справи, митного права України як галузі законодавства, суб'єктів та об'єктів митного права, правового регулювання мита, митно-тарифного та нетарифного регулювання, митної політики України, митного оформлення, митних правил та контрабанди. Видання розраховано на наукових і практичних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації, що готують юристів, економістів, менеджерів, а також широке коло читачів, які цікавляться даними питаннями.

Зміст

Розділ 1. Митна політика України;

Розділ 2. Митна справа України;

Розділ 3. Митне право та митне законодавство України;

Розділ 4. Правові підстави нарахування митних платежів та зборів;

Розділ 5. Правове регулювання справляння мита та інших податків і зборів;

Розділ 6. Митне декларування та митне оформлення;

Розділ 7. Митний контроль;

Розділ 8. Митні режим;

Розділ 9. Порушення митних правил та організація боротьби з контрабандою.

Наукові дослідження

Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] / В. Є.Юринець. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : природничі та технічні науки). - ISBN 978-966-364-948-1.

У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. Книга присвячена висвітленню основ методології наукових досліджень у вищій школі, зокрема в ній відображено: структура і методи наукових досліджень, математичне дослідження проблеми, особливості викладу наукових результатів. Значна увага зосереджена на технічному оформленні наукових результатів, підготовці магістерських і наукових робіт. У заключному розділі приведені роздуми: як мислити, щоб творити нові ідеї. Для студентів, аспірантів і фахівців автоматизованого опрацювання економічної та управлінської інформації.

Зміст

Розділ 1. Основні відомості про структуру наукових досліджень;

Розділ 2. Математичне дослідження проблеми;

Розділ 3. Вибір методу дослідження;

Розділ 4. Аналіз діяльності об’єкта управління;

Розділ 5. Абсолютні та відносні величини і графічний спосіб зображення даних;

Розділ 6. Види та особливості викладу результатів наукових досліджень;

Розділ 7. Підготовка магістерських і дипломних робіт;

Розділ 8. Побудова та властивості УДК;

Розділ 9. Як мислити, щоб творити нові великі ідеї.

Професійна та спеціальна освіта

Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : економічний та фінансовий аналіз). - ISBN 978-966-364-657-2.

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. В ньому узагальнені основні вимоги до виконання і оформлення науково-дослідної роботи: курсової, дипломної, магістерської. Посібник розрахований на студентів, дипломників, аспірантів, професорсько-викладацький склад та наукових працівників.

Зміст

Розділ І. Наукова творчість – різновид соціальної діяльності;

Розділ ІІ. Методологічні основи соціально-економічного дослідження;

Розділ ІІІ. Науково-дослідна діяльність студентів.

Мовознавство

Дороз В. Ф. Методика викладання української мови в загальноосвітніх закладах [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Ф. Дороз. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-737-1.

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магістрантам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу «Методика викладання української мови у вищій школі». Подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи. Для викладачів, керівників педагогічної практики, магістрантів філологічних факультетів.

Зміст

1. Програма навчальної дисципліни «Методика навчання української мови»;

2. Програма навчальної дисципліни «Шкільний курс української мови»;

3. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови;

4. Курсова робота з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах.

Світова література

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XIХ – початку XХ століття [Електронний ресурс] : посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-862-0.

Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.”, варіанти “Робочої програми”, перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються запитання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. У четвертому розділі подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія. Завдання посібника – сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І-ІV рівня акредитації.

Зміст

Розділ 1. Організаційно-методичні матеріали;

Розділ 2. Лекційні матеріали;

Розділ 3. Практичний курс;

Бібліографічний опис.

Психологія

Варій М. Й. Психологія особистості [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Й. Варій. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-562-9.

У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологію особистості, а й активізувати свою пізнавальну діяльність.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday207
mod_vvisit_counterYesterday1004
mod_vvisit_counterThis week1211
mod_vvisit_counterLast week7701
mod_vvisit_counterThis month16941
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4341601

We have: 36 guests online
Your IP: 44.222.64.76
 , 
Today: черв. 16, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер