Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (лютий 2013)
Понеділок, 18 лютого 2013, 09:49

Економіка

Говорушко Т. А. Страхові послуги [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. А. Говорушко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : страхування). – ISBN 978-966-364-567-4.

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхові послуги», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Вивчення тринадцяти тем дають змогу сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару на страховому ринку, умов та правил здійснення основоположних, класичних видів страхування.

Призначено для студентів спеціальностей «Фінанси» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Ним можуть користуватися викладачі, аспіранти та всі, хто бажає професійно знати про захист своїх майнових інтересів від впливу випадкових подій антропогенного, природного та змішаного походження.

Зміст

Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації;

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди;

Тема 3. Страхування життя;

Тема 4. Страхування від нещасних випадків;

Тема 5. Медичне страхування;

Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків;

Тема 7. Сільськогосподарське страхування;

Тема 8. Страхування технічних ризиків;

Тема 9. Страхування кредитних та фінансових ризиків;

Тема 10. Автотранспортне страхування;

Тема 11. Морське страхування;

Тема 12. Авіаційне страхування;

Тема 13. Страхування майна та відповідальності громадян.

Економіка та менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / упоряд. І. Г. Грабар [та ін.]. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-942-9.

Навчальний посібник поєднує традиційно існуючі дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» та «Інноваційний менеджмент». Висвітлюється коло питань, пов’язаних з формуванням системи управління інноваційною діяльністю на рівні держави, окремих фірм та підприємств на принципах застосування сучасних форм інновацій, методів основного інструментарію їх створення і шляхів реалізації, стратегії ціноутворення на окремі товари, комплексного вимірювання ефективності інноваційної діяльності, оцінювання показників економічної ефективності та визначення соціально-економічного ефекту від застосування інновацій, макроекономічного регулювання та інструментів державної підтримки, стимулювання та правового захисту інтелектуальної власності, сучасних державних та недержавних організаційних форм інновацій, фінансування інноваційної діяльності.

Особлива увага концентрується на управлінні інноваційними проектами і, зокрема, створення та забезпечення ефективного функціонування наукових парків, таких як регіональні технопарки, бізнес-інкубатори, інноваційні групи. Посібник містить необхідні нормативні законодавчі акти та документи, які регламентують інноваційну діяльність на всіх рівнях.

Пропонується студентам-бакалаврам та магістрам з економічних спеціальностей, може бути корисним спеціалістам, керівникам державних і недержавних органів.

Зміст

Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку;

Тема 2. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією;

Тема 3. Управління інноваційною діяльністю підприємства;

Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію;

Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства;

Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності;

Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій;

Тема 8. Фінансування інноваційних процесів;

Тема 9. Синергетичні засади реклами.

Світова економіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / ред. І. І. Дахно. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини). – ISBN 978-966-364-586-5.

Навчальний посібник стисло висвітлює стан, проблеми та основні тенденції розвитку світової економіки на сучасному етапі. Основними інформаційними джерелами для написання книги були англомовні публікації. Англо-український глосарій містить понад 300 термінів. Посібник може використовуватися при викладенні та вивченні дисциплін «Світова економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка і соціальне географія зарубіжних країн» тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів та широкого читацького загалу, що цікавиться питанням світової економіки та англійською мовою.

 

Зміст

Розділ 1. Сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної економіки;

Розділ 2. Світова валютна система;

Розділ 3. Україна і глобальні інтеграційні процеси;

Розділ 4. Галузі світової економіки;

Розділ 5. Регіони світу;

Англо-український глосарій.

Еш С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.М.Еш. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-880-4.

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка і підприємництво».

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а також для аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної сфери.

Зміст

Розділ 1. Основні теоретичні положення дисципліни «Фінансовий ринок»;

Розділ 2. Тести, завдання і задачі для семінарських та практичних занять;

Розділ 3. Методичне забезпечення для самостійної роботи;

Розділ 4. Рекомендації до розв’язання задач.

Косік А. Ф. Мікроекономіка [Електронний ресурс]: навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). – ISBN 978-966-364-559-9.

У навчальному посібнику розглядаються моделі поведінки основних мікроекономічних суб’єктів в різних ринкових структурах, висвітлюються прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов’язані з оптимізацією рішень споживачів та виробників, їх коригуванням під впливом державної політики регулювання економічної діяльності. Теоретичний матеріал супроводжується графічними ілюстраціями, прикладами, висновками та контрольними завданнями для перевірки засвоєння матеріалу. Подані алфавітний та іменний покажчики, покажчик позначень.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Зміст

Частина І. Загальні основи теорії конкурентного ринку;

Частина ІІ. Споживання і попит на конкурентному ринку;

Частина ІІІ. Виробництво і пропонування на конкурентному ринку;

Частина IV. Ефективність конкурентної ринкової системи;

Частина V. Теорія ринків недосконалої конкуренції;

Частина VІ. Теорія ринків ресурсів;

Частина VІІ. Еволюція ринкової системи і державне регулювання.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Лишиленко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-844-6.

Підручник створено відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік”. У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Зміст

Частина 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку;

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку;

Розділ 3. Бухгалтерський баланс;

Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис;

Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів;

Розділ 6. Документація та інвентаризація;

Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності.

 

Частина 2. Бухгалтерський фінансовий облік

Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів;

Розділ 2. Облік виробничих запасів;

Розділ 3. Облік грошових коштів;

Розділ 4. Оцінка та облік фінансових інвестицій;

Розділ 5. Облік праці та її оплати;

Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькуляція собівартості продукції;

Розділ 7. Облік витрат діяльності;

Розділ 8. Облік готової продукції і товарів та їх реалізація;

Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності;

Розділ 10. Формування та облік власного капіталу;

Розділ 11. Облік розрахунків підприємства;

Розділ 12. Фінансова звітність підприємства.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства [Електронний ресур] : навч. посібник / П. Р. Пуцентейло. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : туризм та готельно-ресторанна справа). – ISBN 978-966-364-535-3.

У навчальному посібнику запропоновано курс економіки і організації туристично-готельного підприємництва, визначення умов його становлення і розвитку та успішного функціонування. Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі. Розкрито сутність, структуру і особливості здійснення туристично-готельного бізнесу, показано особливості ціноутворення на ринку, технологію проведення маркетингових заходів, висвітлено специфіку готельного господарства.

Рекомендовано для студентів спеціальності “Економіка підприємства” вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для підприємців, економістів-практиків, менеджерів, маркетологів та всіх, хто цікавиться питанням розвитку туристично-готельного підприємництва.

Зміст

1. Розвиток туристично-готельної справи;

2. Регулювання туристичної діяльності в Україні;

3. Економічні основи туристичної діяльності;

4. Маркетингові аспекти туристичних послуг;

5. Технології передреалізаційних процесів;

6. Обслуговування клієнтів туристичної фірми;

7. Особливості ціноутворення на ринку туристичних послуг;

8. Міжнародне регулювання туристичної діяльності;

9. Загальні положення про готельний бізнес;

10. Організаційна структура готельного бізнесу;

11. Менеджмент обслуговування на підприємствах харчування;

12. Менеджмент персоналу готелів і ресторанів.

Шлійко А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. В. Шлійко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). – ISBN 978-966-364-555-1.

У навчальному посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки, висвітлені актуальні проблеми ефективної діяльності підприємництва в ринковому середовищі, його організаційної структури, основних організаційних форм бізнесу, висвітлені фінансово-економічні результати економічної діяльності, розкриті та оцінені концептуальні напрямки подальшого розвитку та антикризової політики підприємництва на ринку товарів і послуг відповідно до вимог чинного законодавства в Україні.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Економіка підприємства» вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для підприємців, економістів-практиків, менеджерів, маркетологів, консультантам із дорадництва тощо.

Зміст

Розділ 1. Соціально-економічна основа економіки підприємництва на ринку товарів і послуг;

Розділ 2. Складові чинники підприємницького успіху;

Розділ 3. Антикризова політика підприємництва на ринку товарів і послуг;

Розділ 4. Механізм підвищення ефективності підприємництва на ринку товарів і послуг.

Товарознавство непродовольчих товарів

Зрезарцев М. П. Товарознавство сировини та матеріалів [Електронний ресурс] : посібник / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. – Электрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : торгівля та товарознавство). – ISBN 978-966-364-674-9.

Повсякденне споживання товарів вимагає детального вивчення їх споживчих властивостей та умов використання. Споживчі властивості більшості товарів визначаються використовуваними матеріалами і технологією їх виробництва. У посібнику викладені класифікація, асортимент, основні властивості, умови використання, принципи маркування, правила транспортування та зберігання основних груп сировини і матеріалів. До кожного розділу наведено контрольні запитання для самостійного визначення рівня засвоєння матеріалу.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання та для практичного використання у роботі з ринком.

 

Зміст

1. Теоретичні основи товарознавства;

2. Сировина;

3. Металознавство та металопродукція;

4. Металопродукція;

5. Продукція зварювального виробництва;

6. Металовироби промислового призначення;

7. Термічна та хіміко-термічна обробка;

8. Хімічні матеріали;

9. Будівельні матеріали;

10. Паливо і мастильні матеріали;

11. Складське господарство.

Логістика

Сокур І. М. Транспортна логістика [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : маркетинг). – ISBN 978-966-364-858-3.

У навчальному посібнику висвітлено загальну характеристику транспорту, окремих елементів транспортної логістики, організацію транспортних перевезень вантажу. Розглядається транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів вузів і шкіл бізнесу економічних та управлінських спеціальностей, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також всіх, хто цікавиться питаннями транспортної логістики.

Зміст

Тема 1. Загальна характеристика транспорту;

Тема 2. Організація транспортних перевезень вантажу;

Тема 3. Логістична концепція транспорту;

Тема 4. Вибір шляхів і показники транспортної логістики;

Тема 5. Транспортно-експедиційні логістичні послуги;

Тема 6. Характеристика окремих елементів транспортної логістики;

Тема 7. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод;

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку транспорту.

Зовнішня політика

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. В. Кордон. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини). – ISBN 978-966-364-667-1.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення і розвитку Європейського Союзу і НАТО, розглядається питання співробітництва України з ними, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Зміст

Розділ 1. Європейська інтеграція України;

Розділ 2. Євроатлантична інтеграція України.

Трудове право

Теліпко В. Е. Трудове право України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : юридичні науки). – ISBN 978-966-364-910-8.

У навчальному посібнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Розглядаються найважливіші проблеми теорії трудового права. Детально вивчено предмет, метод, функції, принципи і систему трудового права. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб’єктивність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому та колективним договорам і угодам. Окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні.

Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в України.

Зміст

Тема 1. Трудове право: загальні положення;

Тема 2. Трудові правовідносини та їх учасники;

Тема 3. Колективні договори і угоди;

Тема 4. Трудовий договір;

Тема 5. Робочий час і час відпочинку;

Тема 6. Правове регулювання оплати праці;

Тема 7. Трудова дисципліна. Відповідальність у трудових відносинах;

Тема 8. Правове регулювання охорони праці;

Тема 9. Трудові спори і порядок їх вирішення;

Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці;

Тема 11. Трудові відносини і міжнародне право.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1049
mod_vvisit_counterYesterday1713
mod_vvisit_counterThis week1049
mod_vvisit_counterLast week7865
mod_vvisit_counterThis month14407
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4393113

We have: 18 guests online
Your IP: 3.238.116.201
 , 
Today: лип. 14, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер