Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (березень 2015 р.)
Понеділок, 06 квітня 2015, 12:22
Техніка. Технічні науки [3]
1 Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив [Текст] : підруч. / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 222 с.
2 Мельник, Леонід Григорович. Сходження до утопії, або "машина часу" М. М. Неплюєва (Соціально-економічний аналіз) [Текст] : монографія / Л. Г. Мельник. - Суми : Фолігрант, 2013. - 240 с.
Природничі науки в цілому [20]
1 Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці [Текст] : зб. нарисів / упоряд., авт. передмови О. К. Романчук. - Львів : Каменяр, 1991. - 246 с.
2 Кайку, Мічіо. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя [Текст] / М. Кайку ; пер. з англ. А. Кам'янець ; наук. ред. І. Вакарчук. - Львів : Літопис, 2004. - 544 с.
3 Климишин, Олександр Семенович. Природнича музейна термінологія [Текст] : слов.-довід. / О. С. Климишин ; ред. Ю. М. Чорнобай. - Львів : [б. в.], 2003. - 244 с.
4 Мезенцев, Владимир Андреевич. Чудеса: Популярная энциклопедия [Текст]. Т. 1. Кн. 1. Обычное в необычном ; . Кн. 2. Загадки живой природы / В. А. Мезенцев. - Алма-Ата : Гл. ред. Каз. сов. энциклопедии, 1990. - 368 с.
5 Мезенцев, Владимир Андреевич. Чудеса: Популярная энциклопедия [Текст]. Т. 2. Кн. 3. Природа и человек ; . Кн. 4. В мире иллюзий / В. А. Мезенцев ; ред. Р. Н. Нургалиев. - Алма-Ата : Гл. ред. Каз. сов. энциклопедии, 1990. - 368 с.
6 Мезенцев, Володимир Андрійович. Енциклопедія чудес [Текст]. Кн. 2. Загадки живої природи / В. А. Мезенцев ; ред. Л. М. Воронович ; пер. О. Стаєцький. - Київ : Веселка, 1984. - 199 с.
7 Мезенцев, Володимир Андрійович. Енциклопедія чудес [Текст]. Кн.1. Звичайне в незвичайному / В. А. Мезенцев ; ред. Є. П. Литвиненко. - Київ : Веселка, 1983. - 198 с.
8 Мир вокруг нас: Беседы о мире и его законах [Текст] / В. Г. Астахова [та ін.] ; сост. Е. В. Дубровский. - Москва : Политиздат, 1983. - 175 с.
9 Петлін, Валерій Миколайович. Методи і критерії пізнання в енергоінформаційних науках [Текст] / В. М. Петлін. - Львів : Каменяр, 2004. - 117 с.
10 Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах [Текст] / Ю. В. Павленко [та ін.] ; ред. Н. В. Буніна. - Київ : Академперіодика, 2001. - 420 с.
11 Рябчук, Василь Петрович. Календар природи [Текст] / В. П. Рябчук ; ред. Л. А. Азізян. - Львів : Світ, 1995. - 112 с.
12 Сучасне природознавство: когнітивний світоглядний культурно-історичний вимір [Текст] / НАН України, Ін-т філософії. - Київ : Наукова думка, 1995. - 272 с.
13 Філософські проблеми сучасного природознавства [Текст] : наук. зб. Вип.80. Методологічні розробки нових технологій / М-во освіти УкраЇни, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Либідь, 1992. - 104 с.
14 Философия, естествознание, современность. Итоги и перспективы исследований 1970-1980 гг. [Текст] / ред.: Л. И. Грекова, И. Т. Фролова. - М. : Мысль, 1981. - 351 с.
15 Юзвішин, Іван Йосипович. Інформаціологія або закономірності інформаційних процесів та технологій в мікро- та макросвітах Всесвіту [Текст] / І. Й. Юзвішин ; пер. з рос. мови С. І. Зайцев ; ред. З. І. Андронова. - Луганськ : Східноукр. держ. ун-т, 1999. - 203 с.
16 Білявський, Георгій Олексійович. Основи екології [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков ; ред. А. С. Мнишенко. - Київ : Либідь, 2004. - 408 с.
17 Банников, Андрей Григорьевич. Основы экологии и охрана окружающей среды [Текст] : учебник / А. Г. Банников, А. А. Вакулин, А. К. Рустамов ; ред. А. С. Максимова. - Москва : Колос, 1996. - 303 с.
18 Борейко , Володимир Євгенійович. Екологічна етика [Текст] : Навч. посіб. / В. Є. Борейко , А. В. Подобайло. - Київ : Фітосоціоцентр, 2004. - 115 с.
19 Борейко, Владимир Евгеньевич. Аскания-Нова: тяжкие версты истории 1826-1997 [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 178 с.
20 Борейко, Владимир Евгеньевич. Введение в природоохранную эстетику [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 198 с.
21 Борейко, Владимир Евгеньевич. История охраны природы Украины Х век - 1980 [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 542 с.
22 Борейко, Владимир Евгеньевич. Охрана вековых деревьев [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 94 с.
23 Борейко, Владимир Евгеньевич. Популярный словарь по экологической и гуманитарной экологии [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2003. - 95 с.
24 Борейко, Владимир Евгеньевич. Прорыв в экологическую этику [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2003. - 226 с.
25 Борейко, Владимир Евгеньевич. Прорыв в экологическую этику [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 203 с.
26 Борейко, Владимир Евгеньевич. Словарь по гуманитарной экологии [Текст] / В. Е. Борейко. - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 96 с.
27 Воронцов, Алексей Иванович. Охрана природы [Текст] : учеб. / А. И. Воронцов, Е. А. Щетинский, И. Д. Никодимов ; ред. А. И. Земскова. - М. : Агропромиздат, 1989. - 303 с.
28 Генсірук, Степан Антонович. Еколого-економічні аспекти природокористування [Текст] / С. А. Генсірук. - Київ : Наукова думка, 1982. - 175 с.
29 Генсірук, Степан Антонович. Регіональне природокористування [Текст] : навч. посіб. / С. А. Генсірук. - Львів : Світ, 1992. - 336 с.
30 Даценко, Ирина Ивановна. Воздушная среда и здоровье [Текст] / И. И. Даценко. - Львов : Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1981. - 104 с.
31 Добровольський, Валерій Володимирович. Екологічні знання [Текст] : навч. посіб. / В. В. Добровольський. - Київ : Професіонал, 2005. - 304 с.
32 Долін, Віктор Володимирович. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи [Текст] / В. В. Долін. - Київ : Наукова думка, 2004. - 221 с.
33 Дуднікова, Ірина Ігорівна. Екологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін ; ред. В. Я. Пипченко. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 382 с.
34 Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості [Текст] : Матеріали П'ятої Всеукр. конф. екологічної громадськості м. Чернівці, 24-26 верес. 2004 р. / ред. Т. В. Тимочко [та ін.]. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. - 273 с.
35 Екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. І. Дорогунцов [та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2006. - 104 с.
36 Екологія і ресурси [Текст] : Зб. наук. праць. Вип. 4 / Рада нац. безпеки та оборони України, Укр.ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. - Київ : Сталь, 2002. - 212 с.
37 Екологія і ресурси [Текст] : Зб. наук. праць. Вип. 5 / Рада нац. безпеки та оборони України, Укр. ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. - Київ : УІНСіР РНБОУ, 2003. - 190 с.
38 Екологія і ресурси [Текст] : Зб. наук. праць. Вип. 6 / Рада нац. безпеки та оборони України, Укр.ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. - Київ : УІНСіР РНБОУ, 2003. - 204 с.
39 Екологія і ресурси [Текст] : Зб. наук. праць. Вип. 8 / Рада нац. безпеки та оборони України, Укр.ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. - Київ : УІНСіР РНБОУ, 2003. - 108 с.
40 Екологія Львівщини 2006 [Текст]. - Львів : СПОЛОМ, 2007. - 160 с.
41 Екологія Львівщини 2007 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України. Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. - Львів : ЗУКЦ, 2008. - 184 с.
42 Екологія Львівщини 2008 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України. Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. - Львів : ЗУКЦ, 2009. - 154 с.
43 За все живе і зелене. Начерки з основних проблем сучасної української екології [Текст] / ред. О. Листопад. - Київ : Київ. еколого-економ. центр, 2006. - 224 с.
44 Збереження природної, історичної та культурної спадщини як фактор формування національної свідомості [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукраїнська екологічна ліга. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. - 236 с.
45 Зербіно, Дмитро Денисович. Екологічні катастрофи у світі та в Україні [Текст] / Д. Д. Зербіно, М. Р. Гжегоцький. - Львів : БаК, 2005. - 280 с.
46 Клименко, Микола Олександрович. Моніторинг довкілля [Текст] : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк ; ред. Г. Т. Сенькович. - Київ : Академія, 2006. - 360 с.
47 Косенко М.В. Проблеми екології [Текст] : довідник / М. В. Косенко, О. Г. Малик, Ю. М. Косенко. - Львів : Добра справа, 2004. - 378 с.
48 Лисицын, Евгений Николаевич. Охрана природы в зарубежных странах [Текст] / Е. Н. Лисицын. - Москва : Агропромиздат, 1987. - 215 с.
49 Манець, Іван Григорович. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології [Текст] / І. Г. Манець, В. С. Білецький, Ю. П. Ященко ; ред. А. З. Дідова. - Донецьк : Донбас, 2004. - 576 с.
50 Моисеев, Никита Николаевич. Человек и биосфера. Опыт системного анализа и эксперименты с моделями [Текст] / Н. Н. Моисеев, В. В. Александров, А. М. Тарко ; ред. Е. Ю. Ходан. - Москва : Наука, 1985. - 272 с.
51 Молдан, Берджих. Жизненная среда глазами натуралиста [Текст] / Б. Молдан, Я. Зыка, Я. Еник ; пер. з чеськ. С. М. Стойко. - Львів : Вища школа, 1986. - 136 с.
52 Мороз, Петро Іванович. Екологічні проблеми раціонального природокористування [Текст] / П. І. Мороз, І. С. Косенко. - Львів : Престиж Інформ, 1999. - 284 с.
53 Мусієнко , Микола Миколайович. Екологія: Тлумачний словник [Текст] / М. М. Мусієнко , В. В. Серебряков, О. В. Брайон ; . - Київ : Либідь, 2004. - 376 с.
54 Назарук, Микола Миколайович. Практикум із основ екології та соціоекології [Текст] : Навч. посіб. / М. М. Назарук, Б. В. Сенчина. - Львів : Афіша, 2000. - 115 с.
55 Наукові записки Державного природознавчого музею [Текст]. Т. 16. - Львів : НAН України. Держ. природознавчий музей, 2001. - 185 с.
56 Наукові записки Державного природознавчого музею [Текст]. Том 17 / НАН України, Держ. природознавчий музей. - Львів : [б. в.], 2002. - 231 с.
57 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України. - Київ : [б. в.], 1992. - 155 с.
58 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році [Текст] / М-во екології та природних ресурсів України. - Київ : Раєвського, 2001. - 184 с.
59 Нечипоренко, Генадій Лесьович. Установи та організації, що займаються проблемами навколишнього природного середовища в Україні [Текст] : Довідник / Г. Л. Нечипоренко. - Київ : [б. в.], 1997. - 125 с.
60 Никитин, Дмитрий Петрович. Окружающая среда и человек [Текст] : учеб. пособ. для студ. вузов / Д. П. Никитин, Ю. В. Новиков ; ред. И. М. Шагирова. - Москва : Высшая школа, 1980. - 415 с.
61 Охрана и оптимизация окружающей среды [Текст] / А. А. Лаптев [та ін.] ; ред. А. А. Лаптев. - Киев : Лыбидь, 1990. - 256 с.
62 Охрана природы и природных ресурсов [Текст] / В. Д. Бондаренко [та ін.] ; отв. ред. В. Д. Бондаренко. - Львов : Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1985. - 192 с.
63 Практика співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та громадських екологічних організацій [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 172 с.
64 Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Апостолюк [та ін.]. - Київ : Знання, 2005. - 474 с.
65 Тернер , Джек. Дикость и дикая природа [Текст] / Д. Тернер . - Киев : Киев. эколого-культурный центр, 2003. - 71 с.
66 Шилова, Тетяна Олександрівна. Екологія міських систем. Аналіз та оцінка стану міського середовища: конспект лекцій [Текст] / Т. О. Шилова. - Київ : КНУБА, 2008. - 140 с.
67
68 Яншин, Александр Леонидович. Уроки экологических просчетов [Текст] / А. Л. Яншин, А. И. Мелуа ; ред. Ю. О. Гнатовский. - Москва : Мысль, 1991. - 429 с.
Фізико-математичні науки [22]
1 Вісник національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 566. Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. - 104 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка". [Текст] : зб. наук. праць . № 540. Фізико-математичні науки / М-во освіти і науки України. НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. - 110 с.
3 Алексеев, Валерий Михайлович. Элементарная математика. [Текст] : решение задач / В. М. Алексеев ; ред. Л. П. Онищенко. - Київ : Вища школа, 1983. - 351 с.
4 Барвінський, Анатолій Федорович. Малий математичний довідник [Текст] / А. Ф. Барвінський, В. Н. Гладунський, Г. А. Гладунська ; ред. Л. І. Крючкевич. - Львів : Світ, 1997. - 204 с.
5 Бевз, Григорій Петрович. Довідник з математики [Текст] : посіб. для учнів / Г. П. Бевз. - Київ : Радянська школа, 1981. - 262 с.
6 Безносик, Олександр Юрійович. Теорія прийняття рішень [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / О. Ю. Безносик, В. В. Ладогубець, О. Д. Фіногенов. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 76 с.
7 Берман, Георгий Николаевич. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособ. для вузов. 20-е изд. / Г. Н. Берман. - Москва : Наука, 1985. - 384 с.
8 Бобик О.І. Завдання з математики для економістів для самостійної роботи студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. У 4-ох кн. Кн. 3. Індивідуальні завдання № 6: ч. 1, 2 і № 7 та методичні матеріали щодо їх виконання / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, М. К. Русинко ; рецензент Б. І. Копитко. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 100 с.
9 Бобик, Омелян Іванович. Математика для економістів: Вища математика [Текст] : навч. посіб. У 3-х ч. Ч. 1. Вибранні питання елементарної математики. Лінійна векторна алгебра. Аналітична геометрія. / О. І. Бобик, В. Н. Гладунський, Х. О. Засадна. - Київ : УБС НБУ, 2007. - 350 с.
10 Вибранні питання елементарної математики [Текст] / В. А. Вишневський [та ін.]. - Київ : Вища школа, 1981. - 456 с.
11 Виноградова, Ирина Андреевна. Математический анализ в задачах и упражнениях [Текст] / И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 352 с.
12 Вишневський, Володимир Андрійович. Задачі з математики [Текст] / В. А. Вишневський, М. О. Перестюк, А. М. Самойленко . - Киев : Вища школа [Видав. при Київ. держ. ун-ті видав. об-ня], 1985. - 264 с.
13 Вишневський, Володимир Андрійович. Збірник задач з математики [Текст] : навч. посіб. / В. А. Вишневський, М. О. Перестюк, А. М. Самойленко . - Київ : Либідь, 1990. - 328 с.
14 Вища математика [Текст] : посіб. для самостійної роботи. Ч.І / Укоопспілка, ЛКА. - Львів : Вид-во ЛКА, 2004. - 348 с.
15 Гаврилів О.С. Довідник з основних розділів елементарної математики (пристосований до вимог вступних іспитів у втузи) [Текст] / О. С. Гаврилів. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2006. - 184 с.
16 Гладунський, Василь Назарович. Малий математичний довідник [Текст] / В. Н. Гладунський, А. Ф. Барвінський, Г. А. Гладунська. - Львів : Світ, 1992. - 188 с.
17 Гладунський, Василь Назарович. Математика. Означення, формули, задачі. [Текст] : Навч. посіб. / В. Н. Гладунський, Г. А. Гладунська. - Львів : Афіша, 2000. - 304 с.
18 Глейзер, Герш Исакович. История математики в школе ІХ - Х классы [Текст] : пособие для учителей / Г. И. Глейзер ; ред. Э. К. Викулина. - Москва : Просвещение, 1983. - 351 с.
19 Горделадзе, Шалва Георгійович. Збірник конкурсних задач з математики [Текст] / Ш. Г. Горделадзе, М. М. Кухарчук, Ф. П. Яремчук. - Київ : Вища школа, 1988. - 328 с.
20 Грэй, Питер. Логика, алгебра и базы данных [Текст] / П. Грэй ; пер. з англ.: Х. И. Килова, Г. Е. Минц ; ред.: Г. В. Орловський, А. О. Слисенко. - Москва : Машиностроение , 1989. - 368 с.
21 Гуран, Ігор Йосипович. Математика для економістів-міжнародників [Текст] : підручник / І. Й. Гуран, О. В. Гутік. - Київ : Знання, 2008. - 388 с.
22 Довідник з елементарної математики,механіки, та фізики. [Текст]. - Київ : Наукова думка, 1996. - 191 с.
23 Дубровский, Владимир Натанович. Математические головоломки [Текст]. Вип.І. До и после кубика Рубика / В. Н. Дубровский, А. Т. Калинин ; ред. Н. Феоктистова. - Москва : Знание, 1990. - 144 с.
24 Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх розв'язування [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В. М. Лейфура [та ін.]. - Львів : Євросвіт, 1999. - 128 с.
25 Збірник задач з математики для вступників до втузів [Текст] / В.К Єгерев [та ін.] ; ред. М. І. Сканаві ; клали з російської Є. В. Бондарчук. - Київ : Вища школа, 1992. - 445 с.
26 Збірник конкурсних і олімпіадних задач з математики [Текст] / О. Г. Бодрик [та ін.] ; ред. О. К. Закусило. - Київ : Діалектика, 1995. - 192 с.
27 Энглер, Эрвин. Метаматематика элементарной математики [Текст] / Э. Энглер ; пер. з нім. Г. Е. Минца ; ред. А. О. Слисенко. - Москва : Мир, 1987. - 126 с.
28 Нагірний, Тарас. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки ІІ [Текст] : монографія / Т. Нагірний, К. Червінка. - Львів : Растр-7, 2014. - 168 с.
29 Марків, Богдан Богданович. Статистичний опис лінійних та нелінійних процесів у густих газах та рідинах методом нерівноважного статистичного оператора Зубарєва [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 - теорет. фізика / Б. Б. Марків2014. - 19 с.
30 Осягнувши найбільшу Любов [Текст] / ред. Г. Шопа. - Львів : Євросвіт, 2001. - 224 с.
Науки про Землю [26]
1 Seegel, Steven. Ukraine under Western Eyes. The Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica Map Collection [Текст] / S. Seegel. - Cambridge : Harvard University press, [2011]. - 327 с
2 Зозуля І.І. Зелений Розділ. Проблеми екологічного відродження Нового Роздрлу [Текст] / І. І. Зозуля, А. М. Гайдин. - [Львів] : [б.в.], [2002]. - 30 с.
3 Жовква - "Королівське місто" [Текст] : путівник / О. Бойко ; відповід. за випуск В. Романюк. - Львів : Агенція "Рейдер", [2002 ?]. - 34 с.
4 Туристичні маршрути Любліна [Текст] / ред.: Я. Студзіньський, Н. Колодій. - Люблін : Адмін м. Люблін Упр. неінвестиційних проектів, 2014. - 118 с.
5 Шевчук, Любов Теодорівна. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика [Текст] : посібник / Л. Т. Шевчук. - Львів : Світ, 1999. - 134 с.
Біологічні науки [28]
1 Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : еколог. зб. Т. VII. Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Еколог. комісія. - Львів : [б.в.], 2001. - 330 с.
Техніка і технічні науки в цілому [30]
1 ІІ всесоюзное совещание руководителей домов (кабинетов) качества [Текст] : материалы совещ. / Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии измерительных и управ. систем. - Львов : [б.и.], 1986. - 84 с.
2 Аитов, Нариман Абдрахманович. Высшее техническое образование в условиях НТР [Текст] / Н. А. Аитов, Г. Н. Александров, Р. Р. Мавлютов ; рец.: П. И. Пидкасистый, Ф. Р. Филиппов. - Москва : Высшая школа, 1983. - 256 с.
3 Активу научно-технических обществ [Текст] : справ. пособие / сост. Н. Н. Гриценко [та ін.]. - Москва : ПРОФИЗДАТ, 1984. - 288 с.
4 Астафьев А.Ф. Инженерная справочная книга. Важнейшие таблицы, формулы и технические данные [Текст]. Т. 1. (1909-1937) / А.Ф. Астафьев ; отв. ред. Л. С. Блох. - Ленинград ; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. - 540 с.
5 Барабащук, Владимир Иванович. Планирование эксперимента в технике [Текст] / В. И. Барабащук, Б. П. Креденцер, В. И. Мирошниченко ; ред. Б. П. Креденцер. - Київ : Техніка, 1984. - 200 с.
6 Бойко, Тарас Георгійович. Основи стандартизації [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Бойко ; ред. Г. Клим. - Львів : НУ "Львівська Політехніка", 2004. - 232 с.
7 Бюллетень технической информации [Текст]. Апрель 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.и.], 1956. - 36 с.
8 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 2, Май 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 32 с.
9 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 3, Июнь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 43 с.
10 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 4, Июль 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 40 с.
11 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 5, Сентябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 40 с.
12 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 6, Октябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 43 с.
13 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 7, Ноябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1956. - 44 с.
14 Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 8, Декабрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.и.], 1956. - 36 с.
15 Бюллетень технической информации [Текст]. № 1(9) Январь 1957 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.и.], 1957. - 44 с.
16 Бюллетень технической информации [Текст]. № 6-7(14-15), Июнь-июль / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР. - Львов : [б.ц.], 1957. - 91 с.
17 Виргинский, Виктор Семенович. Ефим Алексеевич Черепанов (1774-1842), Мирон Ефимович Черепанов (1803-1849) [Текст] / В. С. Виргинский. - Москва : Наука, 1986. - 234 с.
18 Гліненко, Лариса Костянтинівна. Основи моделювання технічних систем [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Гліненко, О. Г. Сухоносов ; рецензент В. Є. Бербюк. - Львів : Бескид Біт, 2003. - 176 с.
19 Когут, Микола Степанович. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : підручник / М. С. Когут. - Львів : Світ, 2014. - 400 с.
20 Панасюк, Володимир Васильович. Вибрані праці 1991-2001 [Текст] : зб. наук. праць / В. В. Панасюк. - Львів : Простір-М [друк], 2001. - 764 с.
Радіоелектроніка. Обчислювальна техніка [32]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 774. Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. В. Б. Дудикевич. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. - 148 с.
Гірнича справа [33]
1 Електроніка та інформаційні технології [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / відп. за вип. Я. Шмигельський ; голов. ред. І. М. Болеста. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 242 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 770. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 196 с.
3 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 773. Комп'ютерні системи та мережі / ред. А. О. Мельник. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 180 с.
4 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 777. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / ред. М. В. Лобур. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 124 с.
Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [37]
1 Кухня бравого вояка Швейка [Текст] / Т-во "Ческа Беседа у Львові". - Львів : [б.в.], [2013]. - 40 с.
2 Кухня козака Енея [Текст]. - Львів : [б.в.], 2013. - 28 с.
Природничо-наукові та технічні основи с/г [40]
1 Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у ґрунтах [Текст] : [монографія] / В. Є. Гончарук [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 244 с.
Лісове господарство [43]
1 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (02-03 жовт. 2014 р.) : присвяч. 15-річчю створення Нац. природного парку "Сколівські Бескиди" / Львів. обл. упр. лісового та мисливського господарства. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 212 с.
Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я [51]
1 Система соціально-страхової медичної опіки в Україні [Текст] : матеріали 2-ої наук.-практ. конф. 12.04.1997 р. / Львів. обл. рада народ. депутатів. - Дрогобич : Відродження, 1997. - 128 с.
2 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 верес. 2002 р. м. Славута) / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Львів : Бодлак, 2002. - 107 с.
3 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 10 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Львів : Бодлак, 2006. - 80 с.
4 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 14 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Львів : Бодлак, 2006. - 91 с.
5 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 17 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : Бодлак, 2007. - 72 с.
6 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 18 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Ін-т профілактичної медицини лікар. комісії НТШ. - Львів : Бодлак, 2007. - 71 с.
7 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 19 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Ін-т профілактичної медицини лікар. комісії НТШ. - Львів : Бодлак, 2007. - 52 с.
8 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 33 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2008. - 69 с.
9 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 40 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б. в.], 2009C[б.в.]. - 51 с.
10 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 48 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2010. - 54 с.
11 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 5 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Львів : Бодлак, 2005. - 92 с.
12 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 50 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2010. - 52 с.
13 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 51 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2010. - 56 с.
14 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 52 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2010. - 56 с.
15 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 56 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2011. - 52 с.
16 Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 59 / Львів. держ. ун-т фізичної культури. - Львів : [б.в.], 2011. - 65 с.
17 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 (80) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2013. - 64 с.
18 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 (85) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2013. - 72 с.
19 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 20 (86) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2013. - 71 с.
20 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21 (87) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2013. - 70 с.
21 Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 22 (88) / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2013. - 80 с.
Суспільні науки [60]
1 Всередині і назовні: лесбійські теорії, ґеївські теорії [Текст] / ред. Д. Фасс ; пер. з англ.: Я. Зварич, Є. Виноградова ; наук. ред. Є. Виноградова. - Львів : Ахілл, 2004. - 486 с.
2 Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет [Текст] : монографія / С. А. Давимука [та ін.]. - Львів : Бібльос [друк], 2001. - 352 с.
3 Дрогобич. В цифрах і фактах. 1999 [Текст] / кер. роботи А. Васіна. - Дрогобич : [б.в.], 1999. - 18 с.
4 Райони та міста Львівщини [Текст] : інформ.-стат. зб. / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 1997. - 216 с.
Історичні науки [63]
1 1000 років української печатки [Текст] : кат. вист. 24 травня -15 листопада 2013 р. / НАН України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей істор. та культур. реліквій родини Шереметьєвих. - Київ : Ін-т історії України, 2013. - 504 с.
2 Бандера, Степан Андрійович. З невичерпного джерела [Текст] / С. А. Бандера ; упоряд., авт. передм. Д. Ярош. - Дрогобич : Відродження, 1998. - 24 с.
3 Полєк, Микола. Житя греків і римлян класичного світа [Текст] / М. Полєк. - Львів : [б.в.], 1925. - 292 с.
4 Єжи Ґедройць і його справа. Доробок бібліотеки "Культури" [Текст] : виставка / М. Птасінська ; пер. з пол. Ю. Галайко. - [б.м.] : Agencja DUX, [2014]. - 30 с.
5 Веденеев, Дмитрий Валерьевич. Закулисный актер истории [Текст] : очерки истор. разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков. - Киев : К.И.С., 2015. - 392 с.
6 Франк, Анна. Щоденник [Текст] / А. Франк. - Київ : Сфера, 1999. - 280 с.
7 Friesen, Leonard G. Rural Revolutions in Southern Ukraine. Peasants, Nobles, and Colonists, 1774-1905 [Текст] / L. G. Friesen. - Cambridge : Harvard University press, [2008]. - 325 c
8 Hunger by Design. The Great Ukrainian Famine and Its Soviet Context [Текст] / Ukrainian Research Institute Harvard University. - Cambridge : Harvard University press, [2008]. - 150 c
9 Poltava 1709. The Battle and the Myth [Текст] / Ukrainian Research Institute Harvard University. - Cambridge : Harvard University press, [2012]. - 703 с
10 Батьківське світло [Текст] : (сімейні спогади) / К. Глухівська [та ін.]. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. - 224 с.
11 Галяс, Олександр Васильович. Французи в Одесі [Текст] / О. В. Галяс. - Київ : Наш час, 2012. - 248 с.
12 Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Ін-т національної пам'яті, Служба безпеки України. - Київ : [б.в.], 2014. - 558 с.
13 Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] : монографія / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 366 с.
14 Гуцульщина. Перлина Українських Карпат [Образотворче вид.] : альбом / авт. вступ. ст. М. Луців ; ред. У. Старосольська. - Філядельфія : Укр. Гуцульське т-во "Черемош", 1998
15 Книш, Зиновій Михайлович. Далекий приціл. Українська Військова Організація в 1927-1929 роках [Текст] / З. М. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1967. - 472 с.
16 Кордюк, Богдан. Із міркувань на різні теми [Текст] : вибрані ст., нариси, есеї, рефлексії / Б. Кордюк ; упоряд., авт. передм. О. Панченко. - Гадяч : Гадяч, 2006. - 360 с.
17 Мазур, Володимир. Ми плекали віру у визволення України [Текст] : вибр. публіцист. виступи / В. Мазур ; упоряд., авт. вступ. ст. Г. Дем'ян. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2000. - 367 с.
18 Микола Лебедь і визвольна боротьба ОУН, УПА, УГВР [Текст] : зб. вибраних праць М. Лебедя та ін. діячів укр. організованого нац.-визвольного руху / упоряд., авт. передм. О. І. Панченко. - Гадяч : Гадяч, 2011. - 378 с.
19 Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 3 / ред. М. Мартинюк [та ін.]. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об-ня надбужанців, 1994. - 735 с.
20 Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об-ня надбужанців, 1986. - 960 с.
21 Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 2 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : Об-ня надбужанців, 1989. - 950 с.
22 Надбужанщина: Сокальщина, Радехівщина, Кам'янеччина, Холмщина і Підляшшя, Берестейщина [Текст] : іст.-мемуар. зб. Т. 4 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів ; Торонто : [б.в.], 2004. - 964 с.
23 ОУН на Донеччині [Текст] : (зб. док. та матеріалів). Т. І / Східноукраїнський дослідницький центр "Спадщина". - Донецьк : Східноукр. дослід. центр "Спадщина", 2014. - 352 с.
24 Посівнич, Микола Романович. Роман Шухевич [Текст] / М. Р. Посівнич. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. - 64 с.
25 Ребет, Лев-Роман. ОУН, нація, демократія, Україна [Текст] : вибр. праці, ст., спогади / Л. -Р. Ребет, Д. Ребет. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. - 336 с.
26 Садовий, Володимир. Лицар в збруї для міста Дрогобича [Текст] / В. Садовий. - Дрогобич : Швидкодрук, 2010. - 44 с.
27 Старосамбірщина - ІІ [Текст] : альманах / Прикарпат. Асоц. Розвитку Краю. - Львів ; Старий Самбір : Місіонер, 2002. - 364 с.
28 Старосамбірщина [Текст] : альманах / Прикарпат. Асоц. Розвитку Краю. - Львів ; Старий Самбір : Місіонер, 2001. - 144 с.
29 Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з'єднань [Текст] / упоряд. В. Ковальчук. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2014. - 135 с.
30 Українці і євреї [Текст] : зб. ст., док. та есеїв / упоряд., авт. передм. О. І. Панченко. - Гадяч : Гадяч, 2006. - 391 с.
31 Щит Деревацький [Текст] : іст.-краєзнавч. альманах. Число 2 / ред., авт. ідеї, упоряд. А. Книш, пер. з латини Р. Паранько. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 56 с.
32 Юго-запад. Одессика [Текст] : ист.-краеведческий науч. альм. Вып. 18 / Ассоциация европейской культуры "Золотая акация". - Одесса : Печатный дом, 2014. - 307 с.
33 Вовк , Федір Кіндратович. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком [Текст] : зб. епістолярної спадщини / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Ін-т археології , ЛНБ ім. В.Стефаника . - Київ ; Львів : Львів. обл. кн. друк., 2001. - 216 с.
34 Вовк, Ірина Валентинівна. За нашим звичаєм Бога величаєм. Осінь. [Текст]. Спаси в українському народному календарі ; Пречисті в українському народному календарі ; "А наш волох сіно косить..." Старожитній обряд "Обжинкового весілля" ; Свята Мокрина осінь приносить. Християнський обрядовий календар осінніх свят / І. В. Вовк. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 8+8+8+8 с.
35 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 1-2(49-50)/2003. січ.-лют. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Ін-т народознавства НАН України [друк], 2003. - 384 с.
36 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 3(27)/1999. трав.-черв. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Місіонер [друк], 1999. - 273-432 с.
37 Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. Зошит 4(28)/1999. лип.-серп. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів : Місіонер [друк], 1999. - 433-592 с.
Економіка [65]
1 Горбачевська, Оксана Василівна. Історія економіки та економічної думки у логічних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. В. Горбачевська, М. І. Хмелярчук, А. В. Стасишин ; ред. О. В. Горбачевська. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 526 с.
2 Економічна теорія та публічна політика: цикл конференцій "Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільства" [Текст] : зб. наук. прац / наук. ред.: М. Буник, І. Кіянко. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 224 с.
3 Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Стратегія та актуальні проблеми приватизації в Україні: регіональні аспекти) [Текст] : щоріч. наук. праць. Вип. ІІІ / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Львів : [б.в.], 1998. - 112 с.
4 Львівська область. Загальна інформація. Економіка. Інформація для підприємців [Текст] / Львів. регіональне Агенство економічного розвитку. - Львів : Компанія Ґердан [друк], [1997?]. - 36+34 с.
5 Інтегрована концепція розвитку центральної частини Львова [Текст] / Львівська міська рада, Нім. т-во міжнар. співробітництва (GIZ). - Львів : [б.в.], 2011. - 86 с.
6 Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗалежна економіка України [Текст] / П. І. Гайдуцький. - Київ : Інформаційні системи, 2014. - 528 с.
7 Економіка Львівщини у 1999 році. Аналіз і тенденції [Текст] / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 2000 ?. - 50 с.
8 Крупа, Казімір. Методи організаційних змін у регулюванні економічних процесів [Текст] / К. Крупа. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 342 с.
9 Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України [Текст] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Львів, 16-17 жовт. 2014 р.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.
10 Статистичний бюлетень: Про хід економічної реформи у Львівській області у 1997 році [Текст] / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 1998. - 81 с.
11 Статистичний щорічник Львівської області за 1996 рік [Текст] / М-во статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 1997. - 345 с.
12 Статистичний щорічник Львівської області за 1997 рік [Текст] / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 1998. - 392 с.
13 Статистичний щорічник Львівської області за 1998 рік [Текст] / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. - Львів : [б.в.], 1999. - 382 с.
14 Статистичний щорічник України за 1998 рік [Текст] / Держ. ком. статистики України. - Київ : Техніка, 1999. - 576 с.
15 Україна у цифрах у 2000 році [Текст] : короткий стат. довід. / Держ. ком. статистики України. - Київ : Техніка, 2001. - 253 с.
16 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 769. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 474 с.
17 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 776. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 460 с.
18 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 1 (19) 2014 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 274 с.
19 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 2 (20) 2014 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 262 с.
20 Наукові записки Львівського університету бізнесу та права [Текст] : зб. наук. праць з економ. та юрид. наук. Вип. № 11 / Приватний ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 328 с.
21 Приймак, Василь Іванович. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання [Текст] : монографія / В. І. Приймак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 256 с.
22 Приймак, Василь Іванович. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні [Текст] : монографія / В. І. Приймак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. - 383 с.
23 Реверчук, Надія Йосипівна. Організація праці [Текст] : навч. посіб. / Н. Й. Реверчук, О. С. Дзямулич. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 186 с.
24 Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Семів [та ін.]. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 231 с.
25 Козьмук, Наталія Ігорівна. Забезпечення ліквідності банківської системи України в сучасних умовах [Текст] : монографія / Н. І. Козьмук, А. Я. Кузнєцова, А. В. Лазня. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 230 с.
26 Контрольно-ревізійна діяльність підрозділів КРУ : предмет, методика і організація контролю [Текст] : практ. посіб. / І. Б. Стефанюк [та ін.]. - Львів : [б.в.], 1997. - 198 с.
27 Кузнєцова, Анжела Ярославівна. Реструктуризація банківської системи в Україні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, О. В. Невмержицька , А. В. Лазня. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 215 с.
28 Лапко, Олена Олександрівна. Сучасні форми небанківського фінансового посередництва [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лапко, Т. М. Одінцова, Н. Я. Юрків. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 286 с.
29 Маркетинг у банку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дубовик [та ін.]. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. - 275 с.
30 Реструктуризація вітчизняних комерційних банків [Текст] : монографія / НБУ , Ун-т банківської справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 430 с.
31 Стефанюк І.Б. Про нові аспекти контрольно-ревізійної роботи [Текст] : практ. посіб. ІІ / І. Б. Стефанюк, Я. М. Сиротюк, О. І. Чернецький. - Львів : Піраміда [друк], 1998. - 222 с.
32 Хмелярчук, Марія Ігорівна. Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / М. І. Хмелярчук. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 396 с.
33 Диба, Михайло Іванович. Управління фінансовими ризиками господарської діяльності підприємств [Текст] : монографія / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Н. Ю. Подольчак. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 176 с.
34 Довідник підприємця [Текст]. Ч. І / Львів. регіон. центр післяприватизац. підтримки підприємств, Центр підтримки бізнесу - НюБізнет, Центр технології бізнесу і права. - Львів : [б.в.], 1998. - 88 с.
35 Крамаренко, Євген. Власна справа. Початок [Текст] : міркування / Є. Крамаренко. - Київ : К.І.С., 2014. - 104 с.
36 Гелетій, Юрій Ігорович. Структурні трансформації в промисловості Карпатського регіону [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіон. економіка / Ю. І. Гелетій2012. - 20 с.
37 Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 50-літтю створення каф. організації та економіки фармації Львів. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького (Львів, 25-26 верес. 2014 р.) / М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів : Растр-7, 2014. - 202 с.
38 Ліманський, Анджей. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України) [Текст] : монографія / А. Ліманський. - Львів : Ін-т регіональних досліджень , 2003. - 522 с.
39 Львівщина. Промисловість. Інвестиції [Текст] / консультант Л. Крайник. - Львів : Астрон, [1996 ?]. - 68 с.
40 Воськало, Володимир Іванович. Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.03 - економіка та упр. нац. господарством / В. І. Воськало2010. - 20 с.
41 Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Собкевич [та ін.]. - Київ : НІСД, 2014. - 64 с.
42 Незалежний моніторинг здійснення державних закупівель: практичні та теоретико-методологічні аспекти [Текст] / Світовий банк. - [Київ] : [б.в.], 2013. - 55 с.
43 Реверчук, Сергій Корнійович. Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи [Текст] / С. К. Реверчук, П. Ю. Лазур, С. М. Карбовник. - Львів : Тріада плюс, 2002. - 293 с.
44 Горблюк, Руслан Володимирович. Формування та підтримка розвитку регіональних кластерів у системі охорони здоров'я [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук : 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіон. економіка / Р. В. Горблюк2011. - 20 с.
45 Кашуба, Ольга Михайлівна. Формування і розвиток системи реалізації безперервної освіти [Рукопись] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О. М. Кашуба2012. - 20 с.
Політика [66]
1 Килин, Оксана Василівна. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Килин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. - 336 с.
2 Михасюк, Іван Романович. Глобалізація і єврорегіоналізація [Текст] / І. Р. Михасюк. - Львів ; Жешув : [б.в.], 2005. - 192 с.
3 Батинський, Степан. Російська квазіцивілізація: історичний виклик для України і світу [Текст] / С. Батинський. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 100 с.
4 Шевцова, Лилия. Мы: жизнь в эпоху безвременья [Текст] / Л. Шевцова. - Москва : Политическая энциклопедия, 2014. - 315 с.
5 Кожевніков, Валентин Павлович. Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? [Текст] / В. П. Кожевніков. - Київ : Задруга, 2014. - 60 с.
6 Львівщина - з Віктором Ющенком. Зустрічі Віктора Ющенка з виборцями Львівщини під час виборчої кампанії 2002 року [Текст] : фоторозповідь / кер. роботи Л. Криса ; ред. В. Савчак. - Львів : Компанія Ґердан [друк], 2002. - 44 с.
7 Марчук, Євген Кирилович. Диктатура закону і сила демократії [Текст] : довід. матеріали (ст., виступи, інтерв'ю) / Є. К. Марчук. - Львів : [б.в.], 1999. - 36 с.
8 Пасхавер, Александр. Кем быть [Текст] / А. Пасхавер ; авт. предисл. П. Порошенко. - Киев : Фонд Порошенка, 2014. - 112 с.
9 Україна: час вибору [Текст] / Центр Разумкова. - Київ : [б.в.], 2014. - 44 с.
10 Кожевніков, Валентин Павлович. Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? [Текст] / В. П. Кожевніков. - Київ : Панмедія, 2014. - 64 с.
Право. Юридичні науки [67]
1 Базів, Василь Андрійович. Інструмент влади. Порівняльний аналіз походження і функціонування політичних партій у тоталітарній та демократичній політичних системах [Текст] / В. А. Базів. - Львів : Світ, 1999. - 64 с.
2 Базів, Василь Андрійович. Політичні партії в незалежній Україні: генеза і типологія [Текст] / В. А. Базів. - Львів : Світ, 1999. - 56 с.
3 Шведа, Юрій Романович. Теорія політичних партій і партійних систем [Текст] : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. - Львів : Тріада плюс, 2004. - 528 с.
4 Вісник Всеукраїнськоо об'єднання ветеранів [Текст]. Ч. 2(4)/ 2001 / ред. Я. Пітко [та ін.]. - Львів ; Київ ; Харків : [б.в.], 2001. - 154 с.
5 Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. № 4/2001. Екологічне законодавство України / відп. ред. І. О. Заєць. - Київ : Юрінком Інтер, 2001. - 416 с.
6 Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник для ВНЗ / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. Корецького, Київ. ун-т права. - Київ : Юридична думка, 2008. - 720 с.
7 Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник для ВНЗ / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. Корецького, Київ. ун-т права. - Київ : Юридична думка, 2005. - 848 с.
8 Законодавство України про транспорт [Текст] : Зб. законів, урядових та відомчих нормативних док. із питань транспорту (станом на 1 груд. 2003 р.) / упоряд. М. І. Камлик. - Київ : Атіка, 2004. - 808 с.
9 Заяць, Діана Дмитрівна. Статут територіальної громади: теоретико-правові аспекти [Текст] : монографія / Д. Д. Заяць. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 104 с.
10 Конституція України: політико-правові виклики і перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 26 черв. 2014 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Львів. обл. держ. адміністрація. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 172 с.
11 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2013. Серія економічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 360 с.
12 Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] / Л. О. Бондар [та ін.] ; ред. В. В. Медведчук. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. - 656 с.
13 Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави [Текст] : зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12 червня 2013 р.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 336 с.
14 Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави [Текст] : зб. тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 трав. 2014 р.). Ч. І / МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 192 с.
15 Костюченко, Олена Євгенівна. Механізм адміністративно-правового регулювання фінансової безпеки в Україні: теоретико-інструментальний аналіз [Текст] : монографія / О. Є. Костюченко. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 371 с.
16 Моніторинг діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Львівської області у сфері енергозбереження в ЖКГ у Львівській області [Текст] : аналіт. звіт / Західноукр. медіа-центр "Нова журналістика". - Львів : ПАІС, 2014. - 176 с.
17 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/2013. Серія психологічна / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : ЛДУВС, 2013. - 344 с.
18 Подорожна, Тетяна Станіславівна. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України [Текст] : монографія / Т. С. Подорожна ; наук. ред. Н. П. Пархоменко. - Львів : ПАІС, 2014. - 308 с.
19 Пристайко, Володимир Ілліч. Я жив разом із країною... [Текст] : інтерв'ю, виступи, комент. / В. І. Пристайко. - Київ : Сфера, 2004. - 224 с.
20 Соколюк, Зиновій. Теорія поліції [Текст] / З. Соколюк ; авт. передм., упоряд. О. І. Панченко. - Гадяч : Гадяч, 2005. - 207 с.
Військова справа. Військова наука [68]
1 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 12/2014. - Київ : Українська правова інформація, 2014. - 1 ел. опт. диск
2 Польське Консульство у Львові 1987-2012 [Текст] / упоряд. М. Зеневич ; пер. з пол. О. Гірний ; ред.: Б. Антоняк, А. Івченко, Н. Пастушенко. - [Львів] : Test, 2012. - 375 с.
3 Філіповський, Олександр Вікторович. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / О. В. Філіповський. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 407 с.
Наука [72]
1 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. СССХХІХ (229). Праці Філологічної секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів : НТШ, 1995. - 622 с.
2 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. ССХХVІІІ (228). Праці Історично-філософської секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів : НТШ, 1994. - 558 с.
3 Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. ССХХІV (224). Праці Філологічної секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів : НТШ, 1992. - 457 с.
Освіта. Педагогіка [74]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 775. Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. - 108 с.
2 Ярославська гімназія 1940-1944 рр. [Текст] / Львів. регіон. суспіл.-культур. т-во "Надсяння", Мале спільне наук.-вироб. підприємство "Некрополіс". - Львів : Атлас [друк], 1994. - 176 с.
3 Національний університет "Острозька академія" [Текст] / відп. за вип. Н. Поліщук. - Острог : Вид-во НУ "Острозька академія", [2011?]. - 84 с.
Засоби масової інформації [76]
1 Капелюшний, Анатолій Олексійович. Девіатологія мас-медіа. Практикум з "Редакторської майстерності" [Текст] : зб. матеріалів для самостійної роботи студ. ф-ту журналістики / А. О. Капелюшний. - Львів : ПАІС, 2000. - 208 с.
2 Павлюк, Ігор Зиновійович. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. [Текст] / І. З. Павлюк. - Львів : Каменяр, 2001. - 285 с.
3 Черниш, Наталія Іванівна. Основи культури видання [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Н. І. Черниш. - Львів : Українська академія друкарства, 2013. - 144 с.
Мовознавство [81]
1 Бацевич , Флорій Сергійович. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри [Текст] : монографія / Ф. С. Бацевич , В.С, Чернуха. - Львів : ПАІС, 2014. - 182 с.
2 Губерначук, Станіслав Сергійович. Українські говірки і санскрит [Текст] / С. С. Губерначук. - Київ : Фенікс, 2013. - 208 с.
3 Губерначук, Станіслав Сергійович. Українська і давньоіндійські мови (вибіркове представлення споріднених слів) [Текст] / С. С. Губерначук. - Київ : Фенікс, 2014. - 96 с.
4 Губерначук, Станіслав Сергійович. Українсько-санскритські спорідненості (вибіркове представлення) [Текст] / С. С. Губерначук. - Київ : Фенікс, 2014. - 140 с.
5 Палінська, Олеся Михайлівна. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна [Текст] : аудіокн. з вправами / О. М. Палінська, О. А. Качала. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 128 с.
6 Українсько-польський словник тематичної лексики [Текст] : бл. 8000 слів і виразів / ред. Ю. Г. Попсуєнко. - Київ : Школа, 2006. - 368 с.
7 Калинович, Володимир. Німецький самовчитель [Текст] : практич. підруч. для вивч. нім. мови, з вправами, розмовами, словничком та з зазначенням вимови / В. Калинович. - Львів : Друкарня Ставропігійського Ін-ту у Львові, накладом книгарні А. Бардаха 1931. - 144 с.
8 Калинович, Володимир. Українсько-німецький словник із зазначенням граматичних форм [Текст] : практич. підручна кн. для шкільного вжитку та самонавчання / В. Калинович. - Львів : [б.в.], накладом Української книгарні й антикварні 1931. - 120 с.
Фольклор [82]
1 Перські оповідки [Текст]. У 2 т. Т. 1 / пер. і упоряд. Р. Гамада. - Львів : Піраміда, 2007. - 424 с.
2 Совіцькі анекдоти [Текст] / ред. Є. Федорів. - Львів : Червона калина, 1996. - 48 с.
Літературознавство [83]
1 Набитович, Ігор. Універсум sacrum'у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) [Текст] : монографія / І. Набитович. - Дрогобич ; Люблін : Посвіт, 2008. - 600 с.
2 Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників [Текст]. - Київ : Дух і літера, 2014. - 208 с.
3 Нембрини, Франко. Данте, поэт желания. Коментарии к "Божественной комедии". Ад [Текст] / Ф. Нембрини ; пер. с итал.: Н. Тюкалова, А. Демичев. - Киев : Дух і літера, 2014. - 264 с.
4 Sacrum і Біблія в українській літературі [Текст] / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов'янської Філології. - Lublin : Ingvarr, 2008. - 812 с.
5 Джус, Оксана. Шевченкіана Софії Русової [Текст] : навч. посіб. / О. Джус. - Івано-Франківськ : НАІР, 2013. - 226 с.
6 Захарченко, Андрій Віталійович. Філософія антропоцентризму та жрецька тематика у поетичній творчості Яра Славутича [Текст] : до 90-річчя поета / А. В. Захарченко. - Львів : СПОЛОМ, 2008. - 116 с.
7 Луців, Лука Юрійович. Ольга Кобилянська (В 100-річчя її народин) [Текст] / Л. Луців. - Джерзі-Ситі ; Ню Йорк : Свобода, [1965]. - 72 с.
8 Нахлік, Євген Казимирович. "І мертвим, і живим, і ненародженним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції [Текст] / Є. К. Нахлік. - Львів : [б.в.], 2014. - 471 с.
9 Поклін Шевченкові [Текст] : матеріяли для святкування сотних роковин смерти Тараса Шевченка (деклямації, інсценізації, реф.). - Філядельфія : Вид. учительської громади в Філядельфії, 1961. - 128 с.
10 Працьовитий, Володимир Степанович. Мозаїка національно-культурної ідентичності в українській літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Працьовитий. - Львів : Растр-7, 2014. - 400 с.
11 Якимович, Богдан Зіновійович. Іван Франко - видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти [Текст] : [монографія] / Б. З. Якимович. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 691 с.
Художня література [84]
1 Пекич, Борислав. Новий Єрусалим. Готична хроніка (Лондон, 1998) [Текст] / Б. Пекич ; пер. з серб. А. Татаренко. - Львів : Кальварія, 2007. - 192 с.
2 Стасюк, Анджей. Дев'ять [Текст] : роман / А. Стасюк ; пер. з пол. Н. Чорпіта. - Львів : Класика, 2001. - 212 с.
3 Толкін, Джон Рональд Руел. Нарн і Хін Гурін. Сказання про дітей Гуріна [Текст] / Д. Р. Р. Толкін ; пер.: К. Оніщук, О. О'Лір ; літ. ред. Н. Федорак ; підготував до вид. К. Р. Толкін ; худож. А. Лі. - Львів : Астролябія, 2008. - 320 с.
4 Хаббард, Лафайет Рон. Велика таємниця [Текст] : фантастика / Л. Р. Хаббард ; пер. з англ. О. Красюк. - Івано-Франківськ : Медіасон, 2014. - 144 с.
5 Хаббард, Лафайет Рон. Мерці - вбивці [Текст] / Л. Р. Хаббард ; пер. з англ. О. Красюк. - Івано-Франківськ : Медіасон, 2014. - 148 с.
6 Хаббард, Лафайет Рон. Під чорним прапором [Текст] / Л. Р. Хаббард ; пер. з англ. О. Красюк. - Івано-Франківськ : Медіасон, 2014. - 148 с.
7 "ОСА": гумористично-сатиричний журнал Беллярія-Ріміні Італія 1945-1947 [Текст] / відп. ред. Ю. Дацько. - Львів ; Нью-Йорк : Накладом Братства колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії Укр. Нац. Армії, 2013. - 384 с.
8 Ukrainka, Lesya. Spirit of Flame [Текст] : A Collection of the Works of Lesya Ukrainka / L. Ukrainka ; пер. англ. P. Cundy ; авт. передм. C. A. Manning. - New York : Bookman Associates, 1950. - 320 с.
9 Ільїн, Володимир. На майдані Землі. Помаранчева осінь 2004... Майдан 2013... [Текст] : тривірші укр. і рос. мовами / В. Ільїн. - Київ : Дніпро, 2014. - 96 с.
10 Ірванець, Олександр Васильович. Пісні війни. Вірші останніх років [Текст] / О. Ірванець. - Київ : Дух і літера, 2014. - 40 с.
11 Андрухович, Юрій Ігорович. Дезорієнтація на місцевості. Спроби [Текст] / Ю. І. Андрухович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 128 с.
12 Багряний, Іван. Вибрані твори [Текст] / І. Багряний ; упоряд., авт. передм. та коментарі М. Балаклицький. - Київ : Смолоскип, 2006. - 687 с.
13 Брендак, Людмила Євстратіївна. Васільна сукня і присмак піци [Текст] : оповідання / Л. Є. Брендак. - Вінниця : Рогальська І.О., 2012. - 208 с.
14 Брендак, Людмила Євстратіївна. Посестри (жіночі долі) [Текст] : [роман] / Л. Є. Брендак. - Вінниця : Рогальська І.О., 2014. - 452 с.
15 Вовк, Ірина Валентинівна. Епоха В'янучих Троянд [Текст] : драма-феєрія з часів Османської імперії / І. В. Вовк. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 92 с.
16 Гаман , Віктор Пантелійович. Кар'єра-афера "непорочної" діви [Текст] : памфлет / В. П. Гаман . - Київ : Фенікс, 2011. - 28 с.
17 Гуменна, Докія Кузьмівна. Скарга майбутньому [Текст] : роман / Д. К. Гуменна. - Нью-Йорк : Слово, 1964. - 328 с.
18 Додяк, Михайло Дмитрович. Книга Мудрости Гуцула Самоука [Текст] : вірші / М. Д. Додяк. - Торонто : [б. в.], 1976. - 364 с.
19 Думанська, Оксана Іванівна. Ексклюзив [Текст] : роман, повість / О. І. Думанська. - Львів : Каменяр, 2002. - 180 с.
20 Дяк, Олесь Михайлович. Роса первозданна [Текст] : поезії / О. М. Дяк. - Львів : Панорама, 2010. - 200 с.
21 Златокудр, Іван. Авторський вечір [Текст] : вірші / І. Златокудр. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 92 с.
22 Калинець, Ірина Онуфріївна. Зібрання творів [Текст]. У 8-ми томах. Т. 6. Кн.1. Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма / І. О. Калинець. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 562+1 эл. опт. диск (CD-ROM)
23 Камінецький, Ярослав Григорович. Вересова круча [Текст] : інтимна лірика / Я. Г. Камінецький. - Львів : Світ, 2000. - 128 с.
24 Камінецький, Ярослав Григорович. Замкова гора [Текст] : інтимна лірика / Я. Г. Камінецький. - Львів : Світ, 1999. - 115 с.
25 Клен, Юрій. Твори [Текст]. Т. 4 / Ю. Клен ; ред. Є. Маланюк. - Торонто : Фундація ім. Юрія Клена, 1960. - 408 с.
26 Коленська, Любов. Дзеркала [Текст] : новелі / Л. Коленська. - Джерзі-Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1981. - 224 с.
27 Коленська, Любов. Потойбіч рубікону [Текст] : оповідання, новелі, нариси, драма / Л. Коленська. - Джерзі-Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1988. - 256 с.
28 Колодій, Ілько Степанович. Повинність (Думки й чуття в поезії і прозі) [Текст] / І. С. Колодій. - Львів : За вільну Україну, 1999. - 120 с.
29 Коритко, Роман Федорович. Приречена на смерть [Текст] : роман / Р. Ф. Коритко. - Львів : Тріада плюс, 2006. - 360 с.
30 Ласовська-Крук, Мирослава. Дзвінка молодість [Текст] : роман. Т. 1. Дівчата тих днів / М. Ласовська. - Торонто : Пробоєм, 1982. - 148 с.
31 Лук'яненко, Олександр Вікторович. Stabat Mater... [Текст] : іст. драма-каяття / О. В. Лук'яненко. - Полтава : Шевченко Р.В., 2014. - 192 с.
32 Матіос, Марія Василівна. Жіночий аркан у саду нетерпіння [Текст] : [поезії] / М. В. Матіос. - Львів : Піраміда, 2007. - 308 с.
33 Матеуш, Віталій Олексійович. Калейдоскоп красунь [Текст] : роздуми / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Евріка, 2004. - 60 с.
34 Медвідь, Любомир Мирославович. Горизонти [Текст] : 1969-1999: вибране із публіцистики, прози, графіки / Л. М. Медвідь. - Львів : Афіша [друк], 2001. - 208 с.
35 Мотринец, Иван Михайлович. Меч Немезиды [Текст] : повесть / И. М. Мотринец. - Львів : Піраміда, 2001. - 316 с.
36 Осмир Невловимий Лев [Текст] : роман / Осмир. - Львів : СПОЛОМ, 2008. - 248 с.
37 Пагутяк, Галина Василівна. Захід сонця в Урожі [Текст] : романи, повісті, оповідання та новели / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2007. - 368 с.
38 Палинський, Віктор Іванович. Канцлер своєї величності [Текст] : новели, повість, есеї / В. І. Палинський. - Львів : СПОЛОМ, 1999. - 256 с.
39 Пастух, Роман Іванович. Думи волі [Текст] : лірика / Р. І. Пастух. - Дрогобич : Коло, 2001. - 204 с.
40 Попов, Антон Володимирович. У медичному задзеркаллі: пригоди лікаря-гомеопата [Текст] / А. В. Попов. - Львів : УАД, 2014. - 264 с.
41 Протизначення [Текст] : двомовна антол. молодої укр. поезії / упоряд., ред., авт. передм. Т. Доній, упоряд., ред., авт. передм. А. Бондар . - Львів : Кальварія, 2001. - 104 с.
42 Прохасько, Тарас. Інші дні Анни [Текст] / Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 96 с.
43 Прохасько, Тарас. Ботакє [Текст] / Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 431 с.
44 Сеник, Любомир Тадейович. Ізійди, сатано! [Текст] : роман / Л. Сеник. - Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2000. - 244 с.
45 Сирцов, Олександр. Порох останнього дня [Текст] : поезії / О. Сирцов. - Львів : [б.в.], 2007. - 68 с.
46 Стельмах, Богдан Михайлович. Світлиця пісень і спогадів [Текст] / Б. М. Стельмах. - Львів : СПОЛОМ, 2001. - 192 с.
47 Таран, Людмила Василівна. Дзеркало єдинорога [Текст] : роман / Л. В. Таран. - Львів : Піраміда, 2009. - 176 с.
48 Тарнавський, Юрій. Не знаю [Текст] : вибр. проза / Ю. Тарнавський. - Київ : Родовід, 2000. - 431 с.
49 Тимчук, Володимир. Донецький аеропорт [Текст] / В. Тимчук. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 40 с.
50 Черняк, Володимир Кирилович. Битва за Україну [Текст] : репортаж із зашморгом на серці / В. К. Черняк. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 122 с.
Мистецтво. Мистецтвознавство [85]
1 Гарбуз, Роман Степанович. Лінійна перспектива у навчальному рисунку [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Гарбуз. - Львів : ЗУКЦ, 2009. - 110 с.
2 Дерев'яні церкви Львівщини [Текст] / Упр. охорони культурної спадщини, Львів. обл. держ. адміністрація. - [Львів] : [б.в.], [2011 ?]. - 6 с.
3 Fajki ze zbiorow Muzeum Etnografii i Przemyslu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonow i Fajek w Przemyslu [Текст] / M. J. Olbromski [та ін.]. - Przemysl : [San Set] [друк], 2006. - 106 с.
4 Ака Перейма. Павлина Клим. Вака Фаррара-Перейма. Ірма Осадца. Кераміка [Текст] / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ. - Київ : Майстер книг, 2011. - 135 с.
5 Одрехівський, Роман Васильович. Різьбярство Лемківщини: від давнини до сьогодення [Текст] / Р. В. Одрехівський. - Львів : СПОЛОМ, 1998. - 262 с.
6 Чегусова, Зоя Анатоліївна. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен [Текст] : альбом-каталог / З. А. Чегусова. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2002. - 511 с.
7 Туровський, Михайло. Голокост. Живопис 1980-1989 [Текст] / М. Туровський ; упоряд., ред. С. Синельникова, пер. Г. Аронов, пер. Є. Туровська. - Київ ; Нью-Йорк : Борис Харик, 2001. - 64 с.
8 Туровський, Михайло. Живопис. Вибрані твори 1990-2000 [Текст] / М. Туровський ; упоряд., ред. С. Синельникова, пер. Г. Аронов, пер. Є. Туровська. - Київ ; Нью-Йорк : Борис Харик, 2001. - 57 с.
9 Туровський, Михайло. Кінець великої утопії. Живопис 1991-1993 [Текст] / М. Туровський ; упоряд., ред. С. Синельникова, пер. Г. Аронов, пер. Є. Туровська, пер. М. Скорупська. - Київ ; Нью-Йорк : Борис Харик, 2001. - 31 с.
10 Український Портрет ХVI-XVIII століть [Текст] : каталог-альбом / Нац. худ. музей України. - Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2006
11 Дзвони в історії і культурі народів світу [Текст] : наук. зб. Вип. 3. Матер IІІ міжнар. наук.-практич., істор.-краєзнавч. конф. 21 серпня 2011 р., Луцьк, Замок Любарта / Наук.-метод. центр дзвонового мистецтва Волин. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток істор. і культури, Держ. істор.-культурний заповідник "Старий Луцьк". - Луцьк : Твердиня, 2012. - 104 с.
12 Дзвони в історії і культурі народів світу [Текст] : наук. зб. Вип. 4. Матер IV міжнар. наук.-практич., істор.-краєзнавч. конф. 22 серпня 2014 р., Луцьк / Наук.-метод. центр дзвонового мистецтва Волин. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток істор. і культури, Держ. істор.-культурний заповідник "Старий Луцьк". - Луцьк : Твердиня, 2014. - 120 с.
13 Книга протоколів музичного товариства імені Миколи Лисенка [Текст] / М-во культури України, ЛНМА ім. М.В. Лисенка. - Тернопіль : Астон, 2014. - 424 с.
14 Блаженні Священномученики Редемптористи Львівської Провінції Чину Найсвятішого Ізбавителя [Текст]. - Львів : вид. відділ Отців Редемптористів Місія Христа, 2001. - 48 с.
Релігія [86]
1 Віллем, Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття [Текст] / Ж. -П. Віллем ; пер. з фр. Д. Каратєєв. - Київ : Дух і літера, 2006. - 336 с.
2 Ідзьо, Віктор. зародження і становлення християнства на території Подністров'я та Посяння в ІІІ - ХІІІ століттях [Текст] : монографія / В. Ідзьо. - Івано-Франківськ : Сімик, 2014. - 260 с.
3 Ісус Христос - джерело відродження українського народу (соціяльні потреби УГКЦ у світлі науки Вселенської Церкви) [Текст] : ІІІ сесія Патріаршого (Всецерковного) Собору УГКЦ, яка відбудеться у м. Львові у днях: 30 черв. - 4 лип. 2002 р. / Укр. Греко-Католицька церква, Патріарший Собор. - Львів : [б.в.], 2002. - 140 с.
4 Баран, Олександер. Збірник тисячоліття християнства в Україні 988-1988 [Текст] / О. Баран, О. В. Ґерус. - Вінніпеґ : Укр. Вільна Акад. Наук в Канаді, 1991. - 282 с.
5 Вуйцик, Володимир Степанович. Українські церкви Бродівського району [Текст] : ілюстров. кат. Кн. 1 / В. С. Вуйцик, С. Івасейко, В. Слободян. - Львів : Місіонер, 2001. - 192 с.
6 Дух і ревність. Владика Снігурський та інші перемишляни [Текст] / упоряд., авт. передм. В. Пилипович, наук. ред. О. Павлишин. - Перемишль ; Львів : Перемиський відділ ОУП, 2002. - 498 с.
7 Зінченко, Арсен Леонідович. Митрополит Василь Липківський [Текст] / А. Л. Зінченко. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. - 64+1 эл. опт. диск (CD-ROM)
8 Збірник праць Ювілейного Конґресу [Текст] : [доп. й матеріяли] / Наук. конґрес у 1000-ліття Хрищення Руси-України, Український вільний ун-т. - Мюнхен : [б.в.], 1988/1989. - 1002 с.
9 Урочистості з нагоди 25-річчя Свободи Української Греко-Католицької Церкви [Текст] : [програма вечора] / Комітет із вшанування пам'яті бл. свящмч. О.Ковча. - [Львів] : [б.в.], 2014. - 2 с.
10 Фільберт, Бернгард. Суверен [Текст] / Б. Фільберт ; пер. з нім., пер. з англ. С. Звєрєв. - Львів : Академічний Експрес, 1999. - 69 с.
11 Фроссар, Андре. Світ Івана Павла ІІ [Текст] / А. Фроссар ; пер. з пол. Т. Угрин. - Львів : Місіонер, 2001. - 156 с.
12 В'ятрович, Володимир М. Життя і смерть священика Омеляна Ковча [Текст] / В. М. В'ятрович, В. М. Бірчак. - Львів : Часопис, 2014. - 40 с.
Філософія [87]
1 Воронкова, Валентина Григорівна. Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Воронкова. - Київ : Професіонал, 2004. - 464 с.
2 Причепій, Євген Миколайович. Філософія [Текст] : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Київ : Академвидав, 2003. - 576 с.
3 Саух, Петро Юрійович. Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Ю. Саух. - Київ : Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.
Психологія [88]
1 Блощинська В.А. Етика. Практикум [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / В. А. Блощинська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.
2 Стоян, Тетяна Андріївна. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Стоян. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 232 с.
3 Марден, Орісон. Воля й успіх [Текст] / О. Марден ; ред. Я. Радевич-Винницький. - Дрогобич : Відродження, 1996. - 104 с.
4 Косик, Маргарита В. Мандали як метод самопізнання [Текст] / М. В. Косик. - Львів : Сорока Т.Б., 2014. - 52 с.
5 Бомбушкар, Игорь Стефанович. В помощь ВИЧ-инфицированному, - я хочу, чтобы Ты жил! [Текст]. Т. 1 / И. С. Бомбушкар. - Киев : Изд-во Бомбушкара, 2014. - 687 с.
6 Панишко, Юрій Митрофанович. Анатолій Лернідович Васильчук: погляд у майбутнє [Текст] / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ. - Львів : [б.в.], 2014. - 109 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Мирослав Романюк [Текст] : бібліогр. покаж. / НАН України, ЛНБ ім. В.Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2002. - 140 с.
2 Тарнавська, Марта Теодозівна. Автобібліографія [Текст] / М. Тарнавська. - Філядельфія : Мости, 1998. - 248 с.
3 Ярослав Ганіткевич [Текст] : бібліогр. покажч. / ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України, Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, Секція природознавства і медицини НТШ, Лікарська комісія. - Львів : [б.в.], 1999. - 64 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday102
mod_vvisit_counterYesterday881
mod_vvisit_counterThis week5518
mod_vvisit_counterLast week7441
mod_vvisit_counterThis month14907
mod_vvisit_counterLast month50069
mod_vvisit_counterAll days4339567

We have: 18 guests online
Your IP: 3.236.83.14
 , 
Today: черв. 14, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер